Υποβλήθηκαν από υπάλληλο της Περιφέρειας και την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Δωδεκανήσου που διαμαρτυρήθηκαν για την μετακίνηση υπαλλήλου

 

Mε δύο αποφάσεις που εξέδωσε χθες ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Π. Πολυχρονάκης, απορρίφθηκαν ισάριθμες προσφυγές κατά της υπ’ αρίθμ. οικ. 1413/6-2-2020 απόφασης του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με τις οποίες αποφασίστηκε η μετακίνηση της υπαλλήλου κ. Ελένης Μουστάκη, Προϊσταμένης του Τμήματος Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η από 17 Φεβρουαρίου 2020 προσφυγή του κ. Γεωργίου- Νικολάου Λάκουρα και ως αόριστη και απαράδεκτη η από 17 Φεβρουαρίου 2020 ειδική διοικητική προσφυγή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου που εστράφησαν κατά της ανωτέρω απόφασης του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην πρώτη προσφυγή κρίθηκε ότι ο προσφεύγων δεν τεκμηριώνει το έννομο συμφέρον του, αφού δεν προβάλλει ούτε παρουσιάζει στοιχεία ότι θίγεται με την εκτέλεση της υπ’ αριθ. οικ. 1414/6-2-2020 προσβαλλόμενης απόφασης με τη μετακίνηση της υπαλλήλου Μουστάκη Ελένης στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, ως έχων όλες τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την τοποθέτησή του στη θέση αυτή και τη βλάβη την οποία θα υποστεί.
Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη άμεσου, προσωπικού και ενεστώτος έννομου συμφέροντος στο πρόσωπό του, ήτοι άμεσης, ενεστώσας και προσωπικής βλάβης του.

Σε ό,τι αφορά στην δεύτερη προσφυγή κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δωδεκανήσου (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου) δεν προβάλλει συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι εδραιώνουν το έννομο συμφέρον της προκειμένου να αιτιολογείται η νομιμοποίησή της ως προς την άσκηση αυτής, δεν διευκρινίζει γιατί είναι άμεσο και ενεστώς, αφού την όποια βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη δεν την υφίσταται άμεσα το νομικό πρόσωπο, αλλά το φυσικό πρόσωπο του μη τοποθετηθέντος ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου και ούτε καθορίζει συγκεκριμένα ποιος υπάλληλος και μέλος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου παρακάμφθηκε και δεν τοποθετήθηκε Προϊστάμενος στο προαναφερόμενο Τμήμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η προσφυγή απορρίφθηκε , λόγω μη συνδρομής της απαιτούμενης προϋπόθεσης του έννομου συμφέροντος στο πρόσωπο της προσφεύγουσας και παρέλκει ως μετέπειτα εξεταζόμενη, κάθε περαιτέρω έρευνα τόσο επί των λοιπών προϋποθέσεων του παραδεκτού αυτής, όσο και του νόμω βάσιμου των ισχυρισμών που προβάλλει η προσφεύγουσα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ