Kαι δεύτερη εμπλοκή στην αποπληρωμή οφειλών της ΔEYA Pόδου έναντι της Περιφέρειας Nοτίου Aιγαίου από την αγορά στην προσυμφωνημένη τιμή των 6 λεπτών το κυβικό και μάλιστα από το Nοέμβριο του 2017, μετά από μια μακρά περίοδο δωρεάν παροχής, του νερού από το Φράγμα του Γαδουρά σημειώθηκε σε επίπεδο Eλεγκτικού Συνεδρίου.
Oπως έγραψε η «δημοκρατική» η υπόθεση αναμένεται μάλιστα να οδηγηθεί ενώπιον των αστικών δικαστηρίων καθώς η Περιφέρεια Nοτίου Aιγαίου δεν είναι διατεθειμένη να μπεί ξανά σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που εξελίσσεται καθώς ως φαίνεται, αρμοδίως από τις επιτροπές που ήλεγξαν τα στοιχεία των καταναλώσεων και δαπανών έχουν ληφθεί αποφάσεις κατά πλειοψηφία που δεν δικαιολογούν την κωλυσιεργία.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο ένταλμα πληρωμής οφειλής της από την διάθεση νερού από το φράγμα απεστάλη προς έλεγχο στον επίτροπο του Eλεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας όμως επί του εντάλματος σημείωση του διευθυντή της επιχείρησης κ. M. Διακομανώλη, για επιφυλάξεις του γύρω από τη νομιμότητα της δαπάνης!!
O Eπίτροπος δέσμιος της συγκεκριμένης επιφύλαξης δεν θεώρησε το ένταλμα αλλά το επέστρεψε στην επιχείρηση!!
Aκολούθησε η έκδοση και δεύτερου εντάλματος το οποίο ωστόσο συνοδεύεται από νέο έγγραφο αντιρρήσεων – επιφυλάξεων για την νομιμότητα του από τον κ. Διακομανώλη.
Στο έγγραφο αυτό, του περιεχομένου του οποίου υπεραμύνεται η ΔEYA Pόδου, αναφέρονται τα εξής:
«Η προγραμματική σύμβαση (Π.Σ.) αφορά την λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και έχει προϋπολογισμό 9.202.205,66€ με ΦΠΑ, για τους 60 μήνες της διάρκειας της, πλέον του κόστους ενέργειας.
Δεν εκφέρω αντιρρήσεις επί των διατάξεων της Π.Σ., σεβόμενος τις υπογραφές των συμβαλλόντων, αλλά επί του τρόπου σύνταξης του πρώτου λογαριασμού ποσού 339.151,92€, όπως συντάχθηκε τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε!
Η εργολαβική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Εργολάβου, συμφωνήθηκε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Π.Σ.
Η παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης, γίνεται από επταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία πλειοψηφία έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο παραπάνω σχετικά 3 και 4 αναφέρονται οι αντιρρήσεις των μελών της επιτροπής παρακολούθησης που έχουν οριστεί από την ΔΕΥΑΡ.
Το ποσό του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε κατά τον διαγωνισμό που έγινε και ύστερα από προσφορά του εργολάβου. Το οικονομικό αντικείμενο (ποσό) της σύμβασης καθορίστηκε από το σύνολο των ποσών των 6 άρθρων του διαγωνισμού.
Κάθε άρθρο περιλαμβάνει διακριτές εργασίες – υπηρεσίες με το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο.
Ο κάθε λογαριασμός που υποβάλλεται θα έπρεπε να περιλαμβάνει το κόστος των εργασιών και υπηρεσιών (φυσικό αντικείμενο) που πραγματικά εκτελέστηκε εντός του χρονικού διαστήματος της περιόδου τιμολόγησης, ως πρακτική χρηστής συναλλαγής.
Ο αλγόριθμος υπολογισμού του ποσού του πρώτου λογαριασμού από την ΠΝΑι είναι ο ακόλουθος:
Ο συντάκτης του λογαριασμού (ΠΝΑι) υπολόγισε την περίοδο τιμολόγησης ήτοι 59 ημέρες εκτέλεσης της Π.Σ. επί του συνόλου 1826 ημερών. Ενώ η πραγματικές ημέρες είναι 54, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας ανάρτησης της Π.Σ. στην Διαύγεια.
Το ποσό του λογαριασμού προσδιορίστηκε ως το γινόμενο: 9.202.205,66*(59/1826)=297.333,04€ πλέον του κόστους ενέργειας (ΔΕΗ) που είναι 63.856,21€ για την τιμολογούμενη περίοδο. Σύνολο λογαριασμού 361.189,25€.
Η ΔΕΥΑΡ για την ίδια χρονική περίοδο των 54 ημερών – από 8/11/2017 έως 31/12/2017 – παρέλαβε 435.395 κυβικά μέτρα νερού από το Φράγμα Γαδουρά. Άρα το κόστος παραγωγής του νερού από το φράγμα Γαδουρά κοστίζει στην ΔΕΥΑΡ 0,83€/m3 το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του κόστους παραγωγής από τις γεωτρήσεις.
Δεν υπάρχει καμιά έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής, που έχει οριστεί με την Π.Σ., με την οποία να βεβαιώνεται επιπρόσθετη ανάγκη εκτέλεσης έργου και η οποία να γεννά οικονομική υποχρέωση.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εκφράζω τις αντιρρήσεις μου, για την πληρωμή του παρόντος Χ.Ε. Β000000087 (το οποίο αντικατέστησε το Χ.Ε. Β000000036), επί της εκπλήρωσης του σκοπού της Π.Σ. καθώς και ότι δεν μπορεί να πληρώνονται εργασίες και υπηρεσίες οι οποίες δεν έγιναν. Η αρχή αυτή είναι απαράβατη για τα χρηστά ήθη των συναλλαγών.
Επιπρόσθετα της ανωτέρω αρχής και των δικών σας παρατηρήσεων και επιφυλάξεων, οι αντιρρήσεις μου έχουν ως ακολούθως:
1. Δεν ικανοποιείται μέρος του σκοπού και ο στόχου της Π.Σ. για φθηνό νερό στους κατοίκους. Το κόστος του νερού είναι 0,78€/κυβικό μέτρο, ενώ οι πολίτες ανέμεναν το κόστος του νερού να ήταν 0,06€/κ.μ., σύμφωνα με ανακοινώσεις αξιωματούχων της περιφέρειας στα τοπικά ΜΜΕ. Αυτό συμβαίνει διότι το έργο «Υδροδότηση Νήσου Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» έχει κατασκευαστεί μόνο το μισό (η Α’ Φάση) με ευθύνη τρίτων (του Κυρίου του Έργου – ΠΝΑι.) και όχι της ΔΕΥΑΡ. Ο υπογράφων δεν μπορεί να συμφωνεί στην υλοποίηση μια σύμβασης της οποίας ο σκοπός, όπως αναφέρεται σε αυτήν, δεν ικανοποιείται.
2. Επί του άρθρου 1: Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του φράγματος μπορεί να μην είναι 25 άτομα σύμφωνα με το οργανόγραμμα!. Άρα το ποσό του λογαριασμού για το άρθρο αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μικρότερο του υπολογισθέντος – Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό των απασχολούμενων. Απαιτείται κατάσταση εργαζομένων, όπως αυτοί δηλώνονται στην ΑΠΔ του εργολάβου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για τον προσδιορισμό του ακριβούς κόστους. Αν καταβάλλονται ποσά για προσωπικό το οποίο δεν υπάρχει, τότε χάνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν μειώνεται και η ανεργία που και τα δύο αποτελούν Εθνικό Στόχο.
3. Επί του άρθρου 2: «Συντήρηση – Ανταλλακτικά – Επισκευές εξοπλισμού – Λιπαντικά – Υπεργολάβοι». Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι μηδέν, αφού ο λογαριασμός δεν συνοδεύεται από καμιά τεχνική έκθεση αναγκαιότητας για συντηρήσεις, επισκευές, ανταλλακτικά και χρήση υπεργολάβων. Άρα δεν εκτελέστηκε φυσικό αντικείμενο για να καταβληθεί οικονομικό αντικείμενο. Η τεχνική επιτροπή της Π.Σ. δεν έλαβε γνώση των αναγκών, αφού δεν υπήρχαν, ούτε και συμφώνησε για εκτέλεση κάποιας εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Σ.
4. Επί του άρθρου 3: «Χημείο». Δεν υπάρχει ανάλυση για το ποσό των 1.469,40€. Χρήζει ανάλυσης και διευκρινήσεων.
5. Επί του άρθρου 4: «Γενικά και Λοιπά έξοδα (ασφάλειες, ΜΑΠ, έξοδα εγγυητικών κ.λ.π.)» Το μηνιαίο κόστος του άρθρου αυτού χρήζει ανάλυσης και τεκμηρίωσης, ότι δηλαδή το ποσό των 6.399,00€ πλέον ΦΠΑ, έχει δαπανηθεί στην χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων της Π.Σ.
6. Το άρθρο 5: «Μηνιαία Δαπάνη για Συμπληρωματικές Εργασίες 22.846,80€» πλέον ΦΠΑ. Οι νέες συμπληρωματικές εργασίες, σύμφωνα με την Π.Σ. προτείνονται από την Τεχνική Επιτροπή της Π.Σ., εγκρίνονται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ , εκτελούνται από τον Εργολάβο και πληρώνονται στον επόμενο λογαριασμό. Κανένα αίτημα δεν έφτασε στην Τεχνική Επιτροπή και δεν δόθηκε καμιά έγκριση για κατασκευή «συμπληρωματικών έργων». Άρα το οικονομικό αντικείμενο για την τιμολογούμενη περίοδο είναι μηδέν αφού δεν εκτελέστηκαν νέες συμπληρωματικές εργασίες.
7. Το άρθρο 6: «Χημικά Επεξεργασίας (για δυναμικότητα επεξεργασίας νερού 60.000 m3/ημέρα), ποσού 15.357,60€/μήνα». Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται με την παρατήρηση για το ίδιο άρθρο «Σημείωση για το άρθρο 6: Επιμετρούμενο τίμημα για κατανάλωση χημικών €/1000m3 νερού: 8,532€». Οι εγκαταστάσεις δεν παράγουν 60.000 m3/ημέρα. Ως κα τούτου ο υπολογισμός του κόστους του άρθρου αυτού, θα πρέπει να υπολογιστεί ως το γινόμενο των κυβικών μέτρων νερού που η ΔΕΥΑΡ παρέλαβε, σε χιλιάδες κυβικά, επί 8,532€/m3.
8. Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Π.Σ. ρητά και κατηγορηματικά είναι η ημερομηνία ανάρτησης του κειμένου της Π.Σ. στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4), δηλαδή η 8-11-2017. Εξάλλου η ανάρτηση θα έπρεπε να είχε συντελεστεί από την ΠΝΑι, ως η ανωτέρα Αρχή των συμβαλλομένων και όχι κατ’ ανάγκη από την ΔΕΥΑΡ. Ανεξάρτητα όμως ποιανού Φορέα ήταν ευθύνη για την ανάρτηση, καμιά απόφαση δεν εκτελείται πριν την ανάρτησή της στην διαύγεια, αποτελεί παράβαση των νόμων.
9. Προαίρεση: Στην εργολαβία μεταξύ Αναδόχου και ΠΝΑι, υπάρχει το ποσό 550.029,00€ πλέον ΦΠΑ, ως προαίρεση. Με τον τρόπο υπολογισμού του Νο1 Λογαριασμού από την ΠΝΑι, η ΔΕΥΑΡ καλείται να πληρώσει ακόμα και μέρος του ποσού της προαίρεσης!!! Ο πρώτος λογαριασμός έχει διορθωθεί με «Ορθή Επανάληψη» αφαιρώντας το μηνιαίο ποσό της προαίρεσης.
Με τους δικούς μας υπολογισμούς και με το παραπάνω σκεπτικό τιμολόγησης το ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο 08/11/2017 έως 31/12/2017, έστω και αν αποδεχθούμε την απασχόληση 25 ατόμων του άρθρου 1 και των ποσών των άρθρων 3 (ολικό), του άρθρου 4 (ολικό) και του άρθρου 6 (μερικώς) – αν και υπάρχουν και για αυτά επιφυλάξεις για την ορθότητά τους, θα πρέπει να είναι αρκετά μικρότερος.
Τηρώντας τις διατάξεις της Π.Σ., πέραν του γεγονότος ότι δεν ικανοποιείται ο σκοπός της Π.Σ., θεωρώ ότι η πληρωμή πρέπει να γίνεται για εργασίες και υπηρεσίες που νομίμως έγιναν, σύμφωνα με την Π.Σ. και δεν μπορεί να καταβάλλονται από την ΔΕΥΑΡ ποσά για εργασίες και υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, επειδή απλώς αναφέρονται ότι θα γίνουν στα πλαίσια της Π.Σ..
Για τους παραπάνω λόγους, δεν «θεωρώ» με την υπογραφή μου το Β000000087, όπως τροποποιήθηκε.
Έχετε βεβαίως το δικαίωμα, αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω, να δώσετε εγγράφως «εντέλλεστε» για την υπογραφή της θεώρησης του Χ.Ε., απαλλάσσοντας με από οιανδήποτε ευθύνη.
Τέλος ισχυρίζομαι, ότι στο μέλλον κάθε νέο Χ.Ε. που θα αφορά την παρούσα προγραμματική Σύμβαση, θα πρέπει να τυγχάνει του ελέγχου του Επιτρόπου Νομιμότητας, αφού κάθε φορά θα εκδίδονται λογαριασμοί, που θα έχουν νέο τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο, πάντα με διαφωνίες, εάν ο τρόπος τιμολόγησης των επόμενων λογαριασμών διατηρηθεί ο ίδιος όπως και του πρώτου.
Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουήλ
Νικ. Διακομανώλης»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ