Η απόφαση δημοσιεύθηκε χθες στην «Διαύγεια»

Με απόφαση, που δημοσίευσε χθες στη «Διαύγεια» ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Δημήτρης Σκιαδάς, διαβιβάστηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοση σχετικού ΦΕΚ, η ανάκληση του διορισμού υπαλλήλου, που προσελήφθη με πλαστό πτυχίο δικηγόρου, ακολούθησε άσκησή της σε δικηγορικό γραφείο, εντάχθηκε στο δυναμικό Δικηγορικού Συλλόγου και εν συνεχεία μετατάχθηκε από την Περιφέρεια Μακεδονίας, σε υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε ακριτικό νησί.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε έλεγχο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου, σε διασταύρωση των δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων διορισμού, μετάταξης σε συνεργασία με τις καθ’υλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αυτά αρχές (όπως το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Νομικής).
Η αρμόδια υπηρεσία και η εκδούσα αρχή (Τμήμα Νομικής Ε.Κ.Π.Α.) μετά από έγγραφο ερώτημα της ανωτέρω Δ/νσης, βεβαίωσε με έγγραφό της την 22-05-2015 ότι δεν υπάρχει πτυχιούχος με τα στοιχεία της και με ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 18/05/1994.
Η υπάλληλος, που κλήθηκε για εξηγήσεις, με το από 09/06/2015 πρακτικό εμφάνισης, κατέθεσε αυτοπροσώπως υπόμνημα μιας σελίδας με συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά: ΦΕΚ, 3 φωτογραφίες και βεβαίωση άνευ ημερομηνίας δικηγόρου περί άσκησής της στο δικηγορικό του γραφείο.
Επίσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το από 09-06-2015 έγγραφο της, ζήτησε εκ νέου επιβεβαίωση από την Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εγγραφής, φοίτησης, αποφοίτησης και ύπαρξης ή μη τίτλου σπουδών της με επιβεβαίωση των ανωτέρω ζητούμενων στοιχείων από πλευράς της Νομικής Σχολής με το από 19-06-2015 έγγραφο της.
Η Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τα από 22-05-2015 και 19-06-2015 έγγραφά της βεβαίωσε ότι δεν έχει πτυχίο δικηγόρου.
Στην απόφαση ανάκλησης του διορισμού της, που εξέδωσε ο κ. Σκιαδάς, αναφέρονται τα εξής:
«Με την αριθμ. Ο.Ε. 86164/7055/15-07-2015 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν.3852/2010 β) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», γ) του άρθρου 17 του ν.2190/1994, δ) του άρθρου 6 του ν.2690/1999, ε) του άρθρου 28 του ν.4305/2014, στ) της παραγρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013, ζ) του ν.4093/2012 και η) των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), ανακαλούμε την με αριθμ.2949/13-1201996 απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 210/Τ.ΝΠΔΔ/31-12-1996, περί διορισμού της (…), κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στη (…), επειδή στην έκδοση της ανωτέρω διοικητικής πράξης πρόσληψης της ελήφθη υπόψη το από 18/05/1984 πτυχίο του Τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που είχε καταθέσει η υπάλληλος στην υπηρεσία, ο οποίος αποδείχθηκε πλαστός τίτλος σπουδών, και ως εκ τούτου, η υπάλληλος συνέβαλε στην εν λόγω παρανομία με δόλιο τρόπο, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση ανάκλησης πρόσληψης της».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ