Τομείς κομβικούς, την ακτοπλοΐα μαζί με την νησιωτική πολιτική, τη ναυτική εργασία και τα μικρά λιμάνια αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/09/2018, Β’, Αρ. Φύλλου 3986, που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής. Από την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση οι αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν τους Οργανισμούς Λιμένων, ασκούνται από τον Υπουργό.

3. Από τον Κλάδο Β΄ Ναυτιλίας του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Διευθύνσεων Ναυτικής Εργασίας και Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

4. Των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον βαθμό του λιμενοφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη, καθώς και της εισήγησης προς τον Υπουργό επί των θεμάτων αυτών για τους βαθμούς του Πλοιάρχου και του Αντιπλοιάρχου και τους ανώτατους αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό. 6. Της εποπτείας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β. η νομοθετική πρωτοβουλία, γ. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, δ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, ε. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, στ. η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, ζ. η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητάς του, θ. ο διορισμός των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, αρμοδιότητάς του, ι. θέματα δημοσίων συμβάσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, που αφορούν κάθε είδους διακηρύξεις για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους αποφάσεις διενέργειας πάσης φύσεως μειοδοτικών διαγωνισμών/διαπραγμάτευσης για προμήθεια ειδών ή εκτέλεση εργασιών, την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, την έκδοση αποφάσεων κρίσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων, ια. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, με εξαίρεση την περ. ια, του άρθρου 2. Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή reporter.gr

Συντάκτης Γιώργος Αλεξάκης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ