Την 1η Φεβρουαρίου 2018 θα εξεταστεί ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως των από 21 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσεων του Υπουργού Υγείας, με τις οποίες παύθηκαν από τα καθήκοντά τους, 4 πρώην διοικητές νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και ο κ. Βασίλειος Παπανικόλας του Νικηφόρου.
Θυμίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την 17η Δεκεμβρίου ότι από τους συνολικά 127 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές, που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία της χώρας το Νοέμβριο του 2015, παραμένουν στις θέσεις μόνο 16.
Ο κ. Παπανικόλας, στρέφεται συγκεκριμένα, στο κοινό δικόγραφο, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον υπουργό Υγείας, για την ακύρωση της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.99321/22-12-2015 απόφασης του Υπουργού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 942/28-12-2015.
Στην αίτηση ακυρώσεως, οι αιτούντες, επισημαίνουν ότι της εκδόσεως των αποφάσεων, παύσεώς τους, αλλά και των «αιτιολογικών εκθέσεων παύσης» τους, προηγήθηκε διαδικασία, η οποία είχε ως προφανή στόχο την «εκκαθάριση» των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του Υπουργείου Υγείας με πρόδηλα πολιτικά κριτήρια.
Εξειδικεύοντας την θέση τους αυτή, τονίζουν ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, περί την άνοιξη του έτους 2015, ο υπουργός Υγείας είχε ζητήσει τόσο προφορικά όσο και εγγράφως την παραίτηση όλων των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του Υπουργείου Υγείας, ως αν να απευθυνόταν σε μετακλητούς υπαλλήλους.
Λόγω απροθυμίας όλων των διοικητών να παραιτηθούν οικεία βουλήσει, κλήθηκαν άπαντες σε προφορική συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής, μετά από δεκάλεπτη το πολύ συνέντευξη, κατά την οποία δεν τηρήθηκαν προσηκόντως πρακτικά, αξιολόγησαν το σύνολο των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών.
Παρά το γεγονός ότι και οι τέσσερις αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή, έστω και κατά την πλημμελή αυτή διαδικασία, ο υπουργός, στηριζόμενος στις ανωτέρω αναφερόμενες «αιτιολογικές εκθέσεις παύσης» τους, προέβη στην έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων.
Υποστηρίζουν, ειδικότερα ότι η διαδικασία παύσης των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του Υπουργείου Υγείας έλαβε μορφή περισσότερο πολιτικής εκκαθάρισης των ήδη διορισμένων σε αυτές τις θέσεις, παρά μιας αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της προόδου τους.
Την υπόθεση χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο του κ. Νικολάου Καραμέτου ενώ σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα δικαιώνουν τους προσφεύγοντες πρώην διοικητές νοσοκομείων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ