Αθλητικά

Δημοτικό στάδιο Ρόδου: Η αποκατάσταση του γηπέδου εντάχθηκε στο «Φιλόδημος ΙΙ»

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημέρωσε τον Δήμο Ρόδου ότι οι εργασίες αποκατάστασης του δημοτικού σταδίου της πόλης μας, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 600.000 ευρώ, έτσι ώστε το δημοτικό στάδιο του νησιού μας να γίνει ξανά φιλόξενο για τον κόσμο.
Η «δσπορ» εξασφάλισε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το παρουσιάζει.
Αναλυτικά:
ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/19 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154) «Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.
9. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Την υπ΄αριθμ. 59/07-02-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
12. Την με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 30204/19-04-2019 απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
14. Την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
15. Την υπ΄αριθμ. 13111/ 24-02-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΨΠ465ΧΘ7-4ΔΛ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
16. Την υπ΄αριθμ. 32008/ 24-04-2019 (ΑΔΑ : 6Γ6Φ465ΧΘ7-0Ξ1) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
17. Την υπ΄αριθμ. 44048/ 7-6-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΟΜ465ΧΘ7-Ξ49) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
18. Την υπ΄αριθμ. 66311/25-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΑΥΑ465ΧΘ7-ΚΧΧ) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
19. Την υπ΄αριθμ. 93051/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΣΖΦ46ΜΤΛ6-Τ44) 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
20. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
21. Το υπ’ αριθμ. 2/70660/ 23-12-2019 αίτημα ένταξης και το από 21-2-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με συμπληρωματικά στοιχεία του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Αποκατάσταση δημοτικού σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”» του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου)» συνολικού προϋπολογισμού 600.00,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.00,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 600.00,00 €
Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Στ. Δράκος: «Ευχαριστώ Λιβάνιο και Αυγενάκη»
Αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Στέφανος Δράκος, με ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Αναλυτικά:
«600.000,00 ευρώ για το στάδιο ‘’Διαγόρας’’
Την ένταξη της πρότασής μας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην ‘’Αποκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου ΔΙΑΓΟΡΑΣ’’ ποσού 600.000,00 ευρώ, ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου