Νομίμως λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κυρίως τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ, στη Λίνδο, αποφάνθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, που έθεσε στο αρχείο, με δύο διατάξεις της, μηνυτήρια αναφορά, με την οποία είχαν καταγγελθεί αιρετοί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και είχαν τεθεί υπό έλεγχο το σύνολο σχεδόν των καταστημάτων της περιοχής.

Με την πρώτη διάταξη τίθεται στο αρχείο η δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν υποβολής της από 16 Ιανουαρίου 2009 μηνυτήριας αναφοράς ενός κατοίκου Πεύκων, που ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λινδίων παραβαίνοντας συστηματικά τα καθήκοντά τους και κατά παρέκκλιση των νομοθετικών διατάξεων είχαν χορηγήσει άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγγενείς και φίλους τόσο του ιδίου του δημάρχου, όσο και των μελών του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή τους.

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο οικισμός της Λίνδου έχει κηρυχθεί «ιστορικό διατηρητέο συγκρότημα» από το έτος 1960. Το 2003 η ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού, κηρύχθηκε ως «αρχαιολογικός χώρος». Καθ’ ύλην αρμόδιο για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ήδη, από το έτος 2003 μέχρι και σήμερα, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Συλλογικού οργάνου του, το οποίο, στην περίπτωση της Λίνδου είναι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου.

Σημειώνεται ότι πριν την κήρυξη του οικισμού της Λίνδου ως «αρχαιολογικού χώρου» με την από 17-11-2003 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού «περί οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Λίνδου», καθ’ ύλην αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος ήταν ο Δήμος Λινδίων (και παλαιότερα η Κοινότητα Λινδίων).

Η 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήδη από το έτος 2006 ξεκίνησε να υλοποιεί πρόγραμμα αποκατάστασης και αισθητικής βελτίωσης του οικισμού της Λίνδου ως «ιστορικού διατηρητέου συγκροτήματος και αρχαιολογικού χώρου», προβαίνοντας βαθμιαία σε έλεγχο όλων των ήδη υφιστάμενων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λειτουργούντων με άδειες λειτουργίας χορηγηθείσες προ του έτους 2003, προκειμένου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας από την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων ή την αλλαγή της επιτρεπόμενης από την έγκριση χρήσης, ή την παράβαση των τεθέντων όρων λειτουργίας κατά την αρχαιολογική νομοθεσία, να προβεί σε ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.

Προς υλοποίηση του προγράμματος αυτού, εκτός από τον έλεγχο συγκεκριμένων καταγγελιών, προέβη και σε έλεγχο όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σταδιακά.

Στα πλαίσια του ανωτέρω διενεργηθέντος ελέγχου, έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και έλεγχος σε ακόμη επτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική παραλία της Λίνδου, καθώς εκκρεμεί και η ολοκλήρωση του ελέγχου ακόμη δώδεκα εστιατορίων, αναψυκτηρίων και ενοικιαζόμενων δωματίων εντός του οικισμού της Λίνδου.

Επιπλέον, αναφορικά με τις σιδηροκατασκευές στα δώματα επιχειρήσεων, κατόπιν ελέγχου της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αυτές αποξηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και τα δώματα επανήλθαν στην αρχική τους μορφή. Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο Λινδίων, με τη με αριθμό 23/16-1-2009 απόφασή του εξέδωσε κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν χορηγούνται πλέον νέες άδειες λειτουργίας σε κέντρα διασκέδασης εντός του ιστορικού και παραδοσιακού οικισμού της Λίνδου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, οι άδειες λειτουργίας που διαθέτουν τα προαναφερόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν χορηγηθεί στους ιδιοκτήτες τους κατά το χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους 2003, από τον αρμόδιο τότε Δήμο (ή Κοινότητα παλαιότερα) Λίνδου. Οι ήδη υφιστάμενες αυτές άδειες λειτουργίας δεν χάνουν την ισχύ τους αυτοδίκαια με την κήρυξη της Λίνδου ως ιστορικού αρχαιολογικού χώρου ήδη από το έτος 2003, έκτοτε δε, η αρμόδια πλέον 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι εκείνη που νομιμοποιείται σε ελέγχους νομιμότητας της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στον οικισμό Λίνδου, και ειδικότερα σε έλεγχο πολεοδομικών παραβάσεων και παραβίασης ή ουσιώδους τροποποίησης των όρων λειτουργίας τους κατά παράβαση των αρχαιολογικών διατάξεων.

Με τη δεύτερη διάταξη τίθεται στο αρχείο δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση του ίδιου καταγγέλλοντος σύμφωνα με την οποία ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο Λίνδου κατά παράβαση του νόμου, αρνείται πεισματικά και αυθαίρετα να του χορηγήσει άδεια λειτουργίας καταστήματος και συγκεκριμένα νυχτερινού κέντρου διασκέδασης (club) εντός του οικισμού της Λίνδου, μη συμμορφούμενοι προς απόφαση της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νομού Δωδεκανήσου.

Ο μηνυτής υπέβαλε το 2008 προς το Δήμο Λινδίων αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος «νυκτερινού κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ», σε ισόγειο ακινήτου.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λινδίων, σχεδόν τρεις μήνες μετά την υποβολή της αίτησης, την απέρριψε, με την αιτιολογία ότι επείκειτο άμεσα η έκδοση κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί μη χορήγησης πλέον νέων αδειών λειτουργίας σε καταστήματα «κέντρα διασκέδασης» εντός του ιστορικού και παραδοσιακού οικισμού της Λίνδου.

Στη συνέχεια, ο μηνυτής άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος την απέρριψε. Ο μηνυτής προσέφυγε ενώπιον της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152.

Η Επιτροπή με απόφασή της ακύρωσε την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λινδίων και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού έκρινε, αφενός ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λινδίων με την παρέλευση άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός που τάσσει ο νόμος για την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης λογίζεται ότι έχει κατά πλάσμα δικαίου αποδεχτεί την αίτηση του μηνυτή χορηγώντας με τον τρόπο αυτό σε αυτόν την αιτηθείσα προέγκριση, αφετέρου – και το βασικότερο – ότι καθώς ο οικισμός της Λίνδου έχει κηρυχθεί παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός εντός αρχαιολογικού χώρου.

Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον παραδοσιακό αρχαιολογικό οικισμό της Λίνδου, ήδη από το έτος 2003 είναι το Υπουργείο Πολιτισμού δια της η 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και όχι ο Δήμος Λινδίων δια του δημοτικού του συμβουλίου. Καθώς λοιπόν, το δημοτικό συμβούλιο Λινδίων δεν ήταν καθ’ ύλην αρμόδιο για την έκδοση της αιτηθείσας από τον μηνυτή προέγκρισης άδειας, ουδέν υπηρεσιακό του καθήκον παρέβη αναφορικά με τα καταγγελλόμενα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ