Ειδήσεις

Διευκρινίσεις του υπουργείο Περιβάλλοντος για τα πλαστικά μιας χρήσης – Χρεώσεις στα ξενοδοχεία για τα απορρίμματα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με διατάξεις του Ν.4736/2020 αναφορικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και ειδικότερα για:

α. Την επιβολή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες συσκευασίες από την 1η Ιανουαρίου 2022 και

β. Την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο ΣΕΤΕ, στην διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

“ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με διατάξεις του νόμου 4736/2020 για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης
ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του νόμου 4736/2020 (Α’ 200): «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο
περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»
β) Το άρθρο 106 (περ. β’ της παρ. 1) του νόμου 4819/2021 (Α’ 129)
γ) Το άρθρο 77 του νόμου 4876/2021 (Α’ 251): «Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της
εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης – Τροποποίηση
του άρθρου 4 του ν. 4736/2020»
δ) Η απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1251/20-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 5982) σχετικά με τον
τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος
για συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα.
Α. Επιβολή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος
Σχετικά με την επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες συσκευασίες
(κυπελάκια για ποτά και περιέκτες τροφίμων) από την 1η Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με το νόμο
4736/2020 (άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4819/2021 (α, β σχετικά) το Υπουργείο
έχει δεχθεί διαμαρτυρίες από πολίτες και οργανώσεις τους σχετικά με πλημμελή εφαρμογή της
διάταξης αυτής από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (όπως ορίζονται στην παρ. 3 του νόμου).
Οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου έχουν σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του
καταναλωτή σε θέματα πλαστικής ρύπανσης προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας.

Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης βάσει των
διατάξεων του νόμου υποχρεούνται για τα ακόλουθα προκειμένου να εφαρμοσθεί η σχετική
διάταξη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και
των καταναλωτών :
– να εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα των πλαστικών μίας
χρήσης είναι διαθέσιμα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή
– να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον τριάντα (30) τεμάχια συνολικά
επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων
– να αναγράφουν σε εμφανές σημείο στα σημεία διάθεσης ή πώλησης των
επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων ότι διαθέτουν επαναχρησιμοποιήσιμα
εναλλακτικά προϊόντα προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης
– να ενημερώνουν τον καταναλωτή κατά τη διανομή προϊόντων (delivery) για τη
διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων
-να εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών
αντί των πλαστικών μίας χρήσης εφόσον το ζητήσει κατά την πώληση μη συσκευασμένων
τροφίμων και ποτών με τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του νόμου
– να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά όταν πωλούνται σε
επαναχρησιμοποιήσιμο σκεύος του καταναλωτή
– να αναγράφουν στις πινακίδες και τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε
τρόπο για την τιμή πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία.
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές
τροφίμων ή ποτών υποχρεούνται για τα ακόλουθα:
-να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή του
καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά δικό του
επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος
– να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα τρόφιμα και ποτά όταν πωλούνται σε
επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος του καταναλωτή
– να αναγράφουν στις πινακίδες και τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιοδήποτε
τρόπο για την τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε επαναχρησιμοποιούμενο
σκεύος του καταναλωτή.
Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που δεν συμμορφώνονται με τις
ανωτέρω υποχρεώσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του νόμου και
συγκεκριμένα πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση.
Β. Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών μίας χρήσης
Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 10 κατηγοριών πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης
(καλαμάκια, μπατονέτες, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, στηρίγματα
μπαλονιών, περιέκτες τροφίμων/ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και οξοδιασπώμενα
προϊόντα) (άρθρο 5 του νόμου) έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Ιουλίου 2021 και μετά την
εξάντληση ων αποθεμάτων τους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Μαΐου 2022.
Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που δεν συμμορφώνονται με την
ανωτέρω υποχρέωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 (παρ. 3) του
νόμου και συγκεκριμένα επιβολή προστίμου ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού
κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της
τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, σε κάθε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων
(1000) ευρώ εάν διαθέτει μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια με προσαύξηση κατά πέντε (5) ευρώ
το τεμάχιο για άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων.

Επιβάρυνση από 1.1.2022 για τα ξενοδοχεία!!! – “Ο ρυπαίνων πληρώνει”

Σημειώνεται ότι όπως αποκάλυψε τον προηγούμενο Οκτώβριο το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο Ν. 4819/2021 προβλέπει μια σειρά από ρυθμίσεις, όπως τη χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και την ετήσια καταχώρηση τους, το σύστημα πληρώνω όσο πετάω, ρυθμίσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης και άλλες διατάξεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τον νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021), ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών, catering με ετήσιο τζίρο άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με ετήσιο τζίρο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), υποχρεούνται αφενός να εφαρμόσουν διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αφετέρου να καταχωρούν σε ετήσια βάση τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Ο νόμος που αποτελεί ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, θα προσθέσει αρχικά σημαντικό διαχειριστικό βάρος και διαδικασίες στα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις Εστίασης και ακολούθως και κόστος, στην βάση του “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Για το θέμα έχει κάνει παρεμβάσεις και η ΠΟΞ για να δοθεί παράταση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ, ΕΔΩ
Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία προβλέπονται διοικητικές, ακόμα και ποινικές κυρώσεις για τους κατά περίπτωση παραβάτες, αλλά και χρηματικά πρόστιμα προς την Ελληνική Δημοκρατία ως συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Με τον νόμο 4819/2021 θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για δωρεές τροφίμων, ενώ θεσπίζεται σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που θα εφαρμόσουν οι ΟΤΑ, από τον Ιανουάριο 2023. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Προωθείται επίσης, η οργάνωση κι εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τα εστιατόρια με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ ειδικά τα ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Απόβλητα τροφίμων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Με τον πρόσφατο νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντίκτυπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Με το νόμο αυτό, γίνεται ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 στην εθνική Νομοθεσία.

Απόβλητα τροφίμων

Σε εφαρμογή του άρθρου 4, στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση:
α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης:
αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,
β) χρήση απούλητων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α’ του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,
δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,
ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,
στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, λαμβάνονται μέτρα με στόχο:
–  Έως το 2030, τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.
–  Τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων το έτος 2022 των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, με επανεξέταση του ποσοτικού αυτού στόχου έως την 1/1/2024 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
–  Την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή.
Από την 1η.1.2022 ακολουθούν την προαναφερθείσα ιεράρχηση ως προς την πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων μεταξύ άλλων, οι παρακάτω φορείς:
–  τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως εκάστοτε ισχύει,
–  οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έννοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €),
– οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

Οι φορείς αυτών των δραστηριοτήτων υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η καταχώριση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει, για κάθε μία δραστηριότητά της.

Στην πλατφόρμα θα καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης.

Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας. Τα πλεονάσματα τροφίμων μπορούν να αναδιανέμονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Επίσης, οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά στη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων». Οι δωρεοδόχοι, ως τελικοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των τροφίμων στους ωφελούμενους.

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή τροφίμων που αποτελούν προϊόν παραλαβής ή κατάσχεσης από τις αρμόδιες αρχές για λόγους που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία γίνεται ειδική αναφορά και ως προς τα φορολογικά κίνητρα για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, με το ποσό του φόρου να μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους.

Το ίδιο θα ισχύσει για την εφαρμογή του συστήματος αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2023 και για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, και εν συνεχεία από την 1η Ιανουαρίου 2028 από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

Στα Βιολογικά απόβλητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από εστιατόρια, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας.

Από 1ης.1.2023 τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων.

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης

Οι φορείς λειτουργίας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, και ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Ακόμη:

Στο ΦΕΚ Α 200, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»)
Στο ΦΕΚ Α 129, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4819/2021 («Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις») και
Στο Άρθρο 77  (*Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020″)  του Ν. 4876/2021 (“Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.”) στο οποίο αναφέρεται η διευκρινιστική εγκύκλιος.

Πηγή money-tourism.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου