Τοπικές Ειδήσεις

Η εισήγηση του Βασ. Υψηλάντη σε ΝΣ στην ολομέλεια της Βουλής με αναφορές σε προβλήματα των Δωδεκανήσων

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, εισηγούμενος του ΝΣ σχετικά με την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των τελευταίων δύο Οδηγιών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος επεσήμανε ότι : « Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει το αναπτυξιακό και ενωσιακό πρόσημο της πολιτικής της, καθώς οι προτεινόμενες διατάξεις στόχο έχουν να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το τραπεζικό και εν γένει χρηματοοικονομικό σύστημα, να εισάγουν νέα, σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και να επιταχύνουν έτσι την ανάκαμψη στην μετά-Covid εποχή. Η ενσωμάτωση των Οδηγιών αυτών γίνεται από τη χώρα μας πολύ πιο γρήγορα από άλλα Κράτη Μέλη.».

Σχετικά με την Τράπεζα Δωδεκανήσου είπε : «… Με αφορμή το Νομοσχέδιο αυτό να ευχηθώ η χώρα μας να αποκτήσει το θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης, πριν την όποια αναγκαστική ενέργεια των Τραπεζών, σε βάρος των δανειοληπτών και βέβαια σε σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Δωδεκάνησα, αναφέρομαι και στις διαβεβαιώσεις στη Βουλή, τόσον του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος όσον και του παριστάμενου υφυπουργού να ισχύσουν κριτήρια συμβιβασμού με την εκκαθαρίστρια εταιρεία της πρώην Τράπεζας Δωδεκανήσου, την PQH ανάλογα με αυτά που ισχύουν και στις συστημικές τράπεζες. Ζητώ επίσης να ξεκαθαριστούν οι όροι επί των οποίων θα βασίζονται οι επιχειρούμενες συμφωνίες …»..

Δήλωσε ικανοποίηση, αναφερόμενος και στις δικές του ενέργειες, για τη ρύθμιση, με σχετική τροπολογία, της δυνατότητας αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι για 4 μήνες από την έκδοση του υπό ψήφιση νόμου και τούτο προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των

διαδικασιών και τη ρύθμιση της αλιείας του είδους με προεδρικό διάταγμα.

Την ομιλία του έκλεισε, με αναφορά του και της δεινής οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η Κάλυμνος λόγω της έξαρσης του Κορωνοϊού. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι πρέπει να τύχουν άμεσα ειδικής στήριξης με κατάλληλα μέτρα στο φορολογικό, εργασιακό και αναπτυξιακό τομέα. ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάγκη επιστροφής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, στα νησιά, κάτι που στέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για να υπάρξει προοπτική στην οικονομική και αναπτυξιακή επιβίωση των νησιωτών.»

Το πλήρες κείμενο της Ομιλίας του είναι το ακόλουθο :

« Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Με ευρεία συναίνεση, των κομμάτων στη Βουλή, που αποτυπώθηκε κατά τη συζήτηση του στην Επιτροπή Οικονομικών, εισάγεται στην Ολομέλεια, το υπό ψήφιση ΝΣ, που στο πρώτο μέρος του, ενσωματώνει στο Εθνικό μας Δίκαιο την Οδηγία 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 (CRD V) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L150), δια της τροποποίησης του Ν. 4261/2014.

Πενήντα ένα (51) άρθρα απαρτίζουν το Α’ Μέρος του ΝΣ.

Στην ουσία τροποποιείται ο N. 4261/2014 που είχε ενσωματωθεί στη νομοθεσία μας η Οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά με την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, τις εποπτικές αρμοδιότητες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές και (δ.) τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης όσον αφορά την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ιδρυμάτων. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ είχε πολλές ασάφειες και έγινε αντικείμενο πολλών διαφορετικών ερμηνειών ενώ ήταν ιδιαίτερα επαχθής για πολλά πιστωτικά ιδρύματα. Η εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων αποσκοπεί στην περαιτέρω θωράκιση των τραπεζικών συστημάτων των κρατών-μελών έναντι υφιστάμενων ή μελλουσών κινδύνων. Ώστε να επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και με τον τρόπο αυτό τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελούν τον μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται το θεσμικό εποπτικό πλαίσιο:

(1) της ειδικής διαδικασίας έγκρισης και άμεσων εποπτικών εξουσιών επί ορισμένων εταιρειών συμμετοχών,

(2) της σύστασης ενδιάμεσης μητρικής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ειδικά για τους ομίλους τρίτων χωρών, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κάθε ομίλου στην ΕΕ, από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας,

(3) της υποχρέωσης των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών για υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά τους και συνεργασία των αρμόδιων αρχών,

(4) της αξιολόγησης και του ελέγχου της καταλληλότητας υποψήφιου αγοραστή και της ορθότητας απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη βάσει σταθερών κριτηρίων.

(5.)Της χορήγησης αδείας πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελλάδα για την ίδρυση υποκαταστημάτων σε τρίτες χώρες.

(6.) βελτιώσεων και διευκρινίσεων στις ρυθμίσεις της πολιτικής αποδοχών και εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας για τα μικρά και λιγότερο πολύπλοκα ιδρύματα,

(7) λεπτομερών κανόνων για την επιβολή των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων,

(8.) της ενίσχυσης της δέσμευσης των αρμόδιων αρχών να συνεκτιμούν σταθερά τους κινδύνους από τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και

(9.) βελτιώσεων στις ρυθμίσεις των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.

(10.) υποχρέωση ελέγχου και γνωστοποίησης των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

(11.) Πρόβλεψη κυρώσεων

(12.) Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και πολιτική αποδοχών, συνεργασία ενημέρωσης και αρχές απορρήτου μεταξύ Τράπεζας Ελλάδος , Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, και άλλων διεθνών Οργανισμών

(13) Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζουν τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα ιδρύματα για τη συμμόρφωσή τους στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, εποπτεύουν και αξιολογούν τους κινδύνους εφαρμόζοντας συγκεκριμένα τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων εποπτικών εξουσιών

(14) Προβλέψεις για τη δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και της προληπτκής εποπτείας

(15.) Ίδρυση Σώματος Εποπτών

(16.) Πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης με την οποία οι μητρικές εταιρείες συμμετοχών και οι μητρικές μικτές χρηματοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που υφίστανται ήδη στις 27 Ιουνίου 2019 υποβάλλουν αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 22Α έως τις 28 Ιουνίου 2021, διαφορετικά λαμβάνοται μέτρα.

(17.) Τέλος με το άρθρο 51 καταργούνται μια σειρά διατάξεων του ν.4261/2014.

(Β.) Το Μέρος Β΄ του υπό εξέταση νομοσχεδίου περιλαμβάνει τα άρθρα από 52-104 και αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 2019 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα

απορόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ» (ΕΕ L 150) [BRRD II) , μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί, μέσω στοχευμένων τροποποιήσεων της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, στην εφαρμογή του προτύπου συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (πρότυπο TLAC, που έχει αναπτυχθεί με αναφορά στα «παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs)») και την αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL»). Σε αυτό το πλαίσιο, με τη συμμόρφωση με την απαίτηση MREL, η οποία ρυθμίζεται πλέον αναλυτικότερα, ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος της κρίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους.

Με την υπό ενσωμάτωση οδηγία και μέσω στοχευμένων νομοθετικών τροποποιήσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες και τα ιδρύματα που έχουν εγκατασταθεί στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, δύο απαιτήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη, ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να μην τίθενται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι δημόσιοι πόροι, αλλά και τα ίδια τα ιδρύματα να είναι σε θέση αμέσως μετά την εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν τις κρίσιμες λειτουργίες τους.

Επίσης, είναι σαφές ότι η προώθηση εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει ασφάλεια δικαίου, ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και καθιστά ευκολότερη την εξυγίανση διασυνοριακών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξυγίανσης ορίζουν το κατάλληλο ύψος της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ανά ίδρυμα ή οντότητα, καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης και έχουν τη δυνατότητα απαγόρευσης ορισμένων διανομών, όταν εκτιμούν ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εξυγίανσης, προβλέπεται από τον νόμο η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων με τις αρχές εξυγίανσης. Τέλος, ρυθμίζεται ειδικότερα η εξουσία των αρχών εξυγίανσης να αναστέλλουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις των ιδρυμάτων και οντοτήτων.

Οι λοιπές διατάξεις (Μέρος Γ΄) του σχεδίου νόμου σκοπεύουν στα ακόλουθα:

Α. Στην ευκρινέστερη αποτύπωση της κατάταξης των απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Β. Στην ορθή ενσωμάτωση της τροποποιητικής Οδηγίας 2017/2399 ως προς τις επιχειρήσεις επενδύσεων και στη δημιουργία εθνικού πλαισίου αφερεγγυότητας για αυτές.

Γ. Στη συμπερίληψη των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) του ν. 4354/2015 στον κύκλο των προσώπων που μπορούν να οριστούν εκπρόσωποι ομολογιακών δανείων.

Δ. Στην κατάργηση διατάξεων που είναι πλέον παρωχημένες ή έχουν καταστεί περιττές.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει το αναπτυξιακό και ενωσιακό πρόσημο της πολιτικής της, καθώς οι προτεινόμενες διατάξεις στόχο έχουν να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το τραπεζικό και εν γένει χρηματοοικονομικό σύστημα, να εισάγουν νέα, σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και να επιταχύνουν έτσι την ανάκαμψη στην μετά-Covid εποχή. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η ενσωμάτωση των Οδηγιών αυτών γίνεται από τη χώρα μας πολύ πιο γρήγορα από άλλα Κ.Μ. Θέλω τέλος με αφορμή το ΝΣ αυτό να ευχηθώ η χώρα μας να αποκτήσει το θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης πριν την όποια αναγκαστική ενέργεια των Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και βέβαια σε σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Δωδεκάνησα, μετά τις διαβεβαιώσεις στη Βουλή, τόσον από τον Διοικητή ης Τράπεζας της Ελλάδος όσον και από τον παριστάμενο υφυπουργό να ισχύσουν κριτήρια συμβιβασμού με την εκκαθαρίστρια εταιρεία της πρώην Τράπεζας Δωδεκανήσου, την PQH ανάλογα με αυτά των συστημικών τραπεζών.

Περαιτέρω η Κυβέρνηση καταθέτει προς ψήφιση σημαντικές τροπολογίες που αφορούν μέτρα φορολογικής φύσεως λόγω covid-19 με μείωση ποσοστού προκαταβολής φόρου, εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, εισφορά αλληλεγγύης και άλλων διατάξεων, τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντιθέτων απόψεων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης με την τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του Ν.2308/1995, την ανασύσταση του Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη της Λιβύης και βεβαίως κάτι που αφορά άμεσα τους συμπατριώτες μου Δωδεκανήσιους αλιείς είναι η δυνατότητα αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι για 4 μήνες από την έκδοση του νόμου και τούτο προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη ρύθμιση της αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι με προεδρικό διάταγμα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό και την αρμόδια υφυπουργό κ. Φωτεινή Αραμπατζή για τεράστιο ενδιαφέρον τους και να εκφράσω την ευχή ότι το ίδιο

θα συμβεί και την αλιεία του ολοθουρίου στις ελληνικές θάλασσες όπως έχει αρμοδίως ζητηθεί.

Κλείνοντας, θέλω με την ευκαιρία να επισημάνω, τη δεινή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η Κάλυμνος λόγω της έξαρσης του Κορωνοϊού. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι πρέπει να τύχουν άμεσα ειδικής στήριξης με κατάλληλα μέτρα στο φορολογικό, εργασιακό και αναπτυξιακό τομέα. Και βέβαια για όλα τα Δωδεκάνησα η επιστροφή των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, που στέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μονόδρομος. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για να υπάρξει προοπτική στην οικονομική και αναπτυξιακή επιβίωση των νησιωτών.

Με τις σκέψεις αυτές δηλώνω ότι η ΝΔ θα υπερψηφίσει το υπό συζήτηση

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου