Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής προσέφυγε κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού εξάντλησε κάθε όριο υπομονής και συγκαταβατικότητας ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της ΔΕΥΑ Ρόδου, προχώρησε στην υποβολή αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής με την οποία θα εντέλλεται να της καταβάλει το ποσό των 1.025.383,70 € νομιμότοκα από την επομένη της παρέλευσης της προθεσμίας των 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής των λογαριασμών (22/06/2018) δηλ. εν προκειμένω από την 23/07/2018, άλλως από την επίδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
Όπως αναφέρεται στην αίτηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει υπογραφεί με την ΔΕΥΑΡ Προγραμματική Σύμβαση ( Π.Σ.) με αντικείμενο την «Καθημερινή Διαχείριση λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά» με την οποία καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με το έργο.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η Π.Ν.Αι. δικαιούται να απαιτήσει την πληρωμή των δαπανών από την αντισυμβαλλόμενη (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), η οποία θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.
Αν η πληρωμή του λογαριασμού δεν γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους.
Αν η πληρωμή του λογαριασμού δεν γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει το δικαίωμα διακοπής της παρεχόμενης Υπηρεσίας, ήτοι τη διακοπή του παρεχόμενου ύδατος προς το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
Επίσης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τα αμέσως προηγούμενα, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν μετά από απόφαση της 7μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης κι έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σε περίπτωση μη πληρωμής από τη ΔΕΥΑΡ των λογαριασμών εντός τριάντα (30) ημερών, επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας και δύναται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταγγείλει την Π.Σ.
Ηδη με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2275/22-06-2018 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και στο πλαίσιο της από 3/11/2017 Π.Σ. μεταξύ της Π.Ν.Α.Ι. της ΔΕΥΑΡ και του Δήμου Ρόδου, έχουν αποσταλεί:
– ο 1ος Λογ/σμός ποσού 339.151,92€ που αφορά το διάστημα από 03/07/2017 έως 31/12/2017 .
– Ο 2ος Λογ/σμός , ποσού 686. 232,78€ που αφορά το διάστημα από 01/01/2018 έως 30/04/2018.
Η οφειλή αυτή της ΔΕΥΑΡ αναγνωρίστηκε από αυτήν δια των εκπροσώπων της, (Μανωλάκης, Κορναρόπουλος, Παπαμιχαήλ) όπως ρητά αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμό 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης, δηλαδή από το αρμόδιο όργανο να εκδίδει τους προς πληρωμή λογαριασμούς.
Η οφειλή αυτή κατέστη απαιτητή, αφού παρήλθε η νόμιμη και συμβατική προθεσμία του ενός μηνός από την αποστολή του λογαριασμού που έγινε στις 22 Ιουνίου 2018 για την εξόφληση των λογαριασμών (1ου και 2ου).
Την υπόθεση χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φιλιππάκος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ