Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσέφυγαν δύο συγγενείς, κάτοικοι Ρόδου, από τους πλέον γνωστούς στον ξενοδοχειακό κλάδο του νησιού, κατά του νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας, που εδρεύει στην ανατολική πλευρά του νησιού, στην οποία είναι μέτοχοι, κατά της εταιρείας αυτής και ακόμη μιας άλλης, που εδρεύει στην Κρήτη, με αίτημα την διενέργεια πλήρους διαχειριστικού ελέγχου.
Οι δύο Ροδίτες κατέχουν συγκεκριμένα το 50% του μετοχικού κεφαλαίου ξενοδοχειακής εταιρείας, που λειτουργεί δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην ανατολική πλευρά του νησιού και το υπόλοιπο ποσοστό ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.
Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού μετόχων που υπεγράφη το 1998 ρυθμίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μετόχων.
Το ίδιο έτος υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων, που προέβλεπε συνοπτικώς ότι ο διαχειριστής και συγκεκριμένα η εταιρεία της Κρήτης θα ανελάμβανε την πλήρη διαχείριση των ξενοδοχείων της Ροδίτικης εταιρείας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, κατ’ έτος προϋπολογισμού με τη δέσμευση, ο διαχειριστής να ασκεί τις αρμοδιότητες του με στόχο τη μεγιστοποίηση των καθαρών αποτελεσμάτων και ωφελειών της εταιρείας από τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της.
Όσον αφορά στους λογαριασμούς και στον έλεγχο αυτών, ο διαχειριστής όφειλε να δίδει μηνιαίες αναφορές εσόδων, εξόδων και τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγιο) αλλά κυρίως προβλεπόταν ότι «… όλα τα οικονομικά διαθέσιμα ανήκουν στην εταιρία η οποία υποχρεούται να προβαίνει στις πληρωμές προς το κράτος και τους τρίτους που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχειρήσεως.»
Επιπροσθέτως ο διαχειριστής υποχρεούτο να συντάσσει και να δίδει ένα μήνα πριν το κλείσιμο εκάστου οικονομικού έτους, προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, προκειμένου να ελέγχεται η επίτευξη των τιθέμενων στόχων πωλήσεων. Επίσης ο διαχειριστής καθόριζε την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας κατά την κρίση του, ήταν υπεύθυνος για το Marketing, τα συμβόλαια με τους τουριστικούς πράκτορες και την διαφήμιση και προώθηση των ξενοδοχείων, των σχετικών δαπανών μη δυναμένων να υπερβούν το 3% των μικτών ακαθαρίστων εσόδων της Εταιρείας.
Εν τέλει ο διαχειριστής, έχοντας λάβει κατά την υπογραφή της σύμβασης το ποσό των 263.733.967 δραχμών ως ταμείο της εταιρείας, ήταν υπεύθυνος για την πληρωμή του συνόλου των δαπανών της εταιρείας ως και για την είσπραξη του συνόλου των εσόδων της.
Η ανωτέρω σύμβαση, αντικαταστάθηκε με άλλη το 2012. Η νέα σύμβαση, διατήρησε τις ανωτέρω αναφερόμενες πρόνοιες, με σημαντικές αλλαγές στο σημείο που αφορά στο λογιστήριο και τα αρχεία της εταιρείας, που θα επιβλέπονται πλέον από τον διαχειριστή, παραμενούσης όμως της κατά προτεραιότητα πληρωμής από τα διαθέσιμα, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας, των υποχρεώσεων προς το κράτος και τους τρίτους, δηλαδή τις Τράπεζες, που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της εταιρείας. Μεταβολή υπήρξε και στα ποσοστά των αμοιβών του διαχειριστή και στα καταβαλλόμενα στους μετόχους ποσά, όπου έχει αφαιρεθεί το ποσοστό 3% επί του κύκλου εργασιών που θα ελάμβανε κάθε μέτοχος.
Η Ροδίτικη εταιρεία συνήψε με δύο τράπεζες ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 24.500.000 ευρώ. Περαιτέρω, συνήψε με τις τράπεζες το 2013 σύμβαση μεταξύ δανειστών στην οποία συνεβλήθηκαν κι άλλοι.
Οι διαχειριστές, πρώτος και δεύτερη των καθ’ ων, ανέλαβαν, όπως τονίζουν, την συμβατική υποχρέωση έναντι των τραπεζών, να εξοφλούνται κατά πρώτον οι δανειακές υποχρεώσεις της Ροδίτικης εταιρείας.
Οι δύο Ροδίτες έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2017 επιστολή διαμαρτυρίας από μια τράπεζα, με την οποία αφ’ ενός μεν διαμαρτυρόταν για την ύπαρξη ληξιπροθέσμων οφειλών εκ των δανειακών συμβάσεων μεταξύ της τρίτης των καθ’ ων και της τράπεζας ποσού 93.000 ευρώ ληξιπρόθεσμης δόσης εκ του Ομολογιακού Δανείου, ποσού 636.719,84 ευρώ ληξιπρόθεσμους τόκους εκ του Ομολογιακού Δανείου και ποσού 8.731.942,24 ευρώ χρεωστικό υπόλοιπο εις βάρος της από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού (Πίστωσης) συνολικού ποσού 9.900.000 ευρώ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της, αφ’ ετέρου δε τους καλούσε να προβούν σε άμεση τακτοποίηση – εξόφληση – των ληξιπροθέσμων οφειλών και τους δήλωνε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ελάμβανε κάθε νόμιμο μέτρο για την προστασία και διασφάλιση κάθε δικαιώματος της και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρείας.
Το γεγονός της αποστολής από την τράπεζα τους δημιούργησε ιδιαίτερη ανησυχία γιατί, με βάση τα ως άνω εκτεθέντα στις δανειακές συμβάσεις, η εν λόγω επιστολή σηματοδότησε την εκκίνηση από την Τράπεζα των διαδικασιών καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, γεγονός που αφ’ εαυτού θα σήμαινε την οριστική απώλεια του κύριου περιουσιακού στοιχείου τους.
Τον ίδιο μήνα συνήλθε εξάλλου σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο αυτού για τις αλλεπάλληλες οχλήσεις της δανείστριας, ενώ έγινε λόγος για τεράστια προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
Πλέον των ανωτέρω, περιήλθαν εις γνώση των Ροδιτών φήμες, που κατ’ αρχήν δεν είχαν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν περί ευρύτερης συμφωνίας του διαχειριστή και μετόχου κατά 50% της ροδίτικης εταιρείας στην οποία περιλαμβάνεται και η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της επενδυτικού οίκου (fund). Τις φήμες αυτές διέψευσε πρώτος των καθ’ ων στην διάρκεια του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου.
Ακολούθησε η αποστολή εξωδίκου με το οποίο ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν τους δόθηκαν.
Ζητούν έτσι να διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος στην εταιρεία για να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα, ενώ υποστηρίζουν ότι υπάρχουν υπερτιμολογήσεις για τεράστια ποσά.
Ο διαχειριστικός έλεγχος που ήθελε διαταχθεί ζητείται να περιλάβει το σύνολο των διαχειριστικών περιόδων από την έναρξη της διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας από την 28η Απριλίου 1998 μέχρι σήμερα και μάλιστα να ταχθεί προθεσμία τριών μηνών για τη διενέργεια του εκτάκτου ελέγχου, άλλως να ταχθεί εύλογη κατά την κρίση του Δικαστηρίου προθεσμία.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Σταματία – Μαρία Χατζηκωνσταντίνου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ