*Είχε κατακυρωθεί στην κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. 

Με απόφαση που έλαβε το δ.σ. της ΔΕΥΑΡ μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή κ. Γιώργου Υψηλάντη ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».
Με απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια τον Αύγουστο του 2019 είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία το πρακτικό κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν θέματι έργου, προϋπολογισμού 4.193.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. στην «Κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον ως άνω ανάδοχο «με συμβατικό τίμημα 3.374.960,90€ χωρίς ΦΠΑ.
Η σύμβαση ωστόσο δεν είχε υπογραφεί, ενώ με την 914/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχε κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της.
Πλην όμως η ΔΕΥΑ Ρόδου αποφάσισε την ματαίωση του έργου αφού έλαβε υπόψιν μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Δεν έχει κοινοποιηθεί στον υποψήφιο Ανάδοχο το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού και άρα δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έναντι αυτού.
– Η νέα Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ που ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 09.10.2019 μελετώντας τον φάκελο του έργου, θεωρεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αλλαγής του τεχνικού σχεδιασμού του έργου αλλά και της διαδικασίας υλοποίησής του.
Ειδικότερα ως προς τον τεχνικό σχεδιασμό, με την προταθείσα τεχνική λύση επιδιώκεται απλά η αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και ορισμένων δομικών στοιχείων των υφιστάμενων αντλιοστασίων λυμάτων, χωρίς όμως να θίγεται η βασική φιλοσοφία σχεδιασμού τους, το ό,τι δηλαδή αποτελούν αντλιοστάσια υγρών θαλάμων, εντός των οποίων είναι τοποθετημένο το σύνολο των αντλιών, των υδραυλικών στηλών τους και των κολλεκτέρ συμβολής. Το πρόβλημα της εξ οιουδήποτε λόγου αστοχίας λειτουργίας των αντλιοστασίων (βλάβες ΔΕΗ, βλάβες Η/Ζ, βλάβες αντλιών, ηλεκτρικών πινάκων, κλπ) προκαλεί την πλημμύρα του συνόλου των χώρων του αντλιοστασίου και την υπερχείλιση των λυμάτων στο περιβάλλον, με όλες τις σχετικές συνέπειες (περιβαλλοντικές, νομικές, κλπ) χωρίς τη δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντιμετώπισης της αστοχίας, πράγμα που θα συνέβαινε αν για παράδειγμα με την τεχνική λύση προβλέπονταν ξηρός θάλαμος τοποθέτησης των φυγοκεντρικών αντλιών λυμάτων και των υδραυλικών στοιχείων τους, που θα μπορούσαν να επισκευασθούν /αντικατασταθούν ανεξάρτητα της πλημμύρας και τυχόν υπερχείλισης του υγρού θαλάμου.
Παράλληλα ο νέος σχεδιασμός οφείλει να εκμηδενίζει τον κίνδυνο υπερχείλισης λυμάτων στο περιβάλλον σε περίπτωση μερικής ή καθολικής αστοχίας ενός οποιουδήποτε αντλιοστασίου, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του έντονου τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και της ευαισθησίας του αποδέκτη που δεν είναι άλλος από τον κλειστό κόλπο της Ιξιάς.
Αυτό μπορεί να διασφαλισθεί σε μεγάλο βαθμό με την κατασκευή μόνιμων δικτύων παράκαμψης (by-pass) κάθε αντλιοστασίου και επανυπολογισμού του μεγέθους (παροχή, ισχύς, μανομετρικό) του σετ εφεδρικών αντλιών (εφεδρεία στο 100%), ώστε να μπορούν να οδηγηθούν τα λύματα απευθείας στο επόμενο από το βλαβέν αντλιοστάσιο, αποκλείοντας έτσι την υπερχείλισή του και επιτρέποντας την άνετη αποκατάσταση της βλάβης ή ακόμα και της αναγκαίας συντήρησης, η οποία με την εγκριθείσα λύση θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες λειτουργίας του αντλιοστασίου.
Τέλος ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας λειτουργίας του έργου.
Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, θεωρεί ότι ο χρόνος ολοκλήρωσής του (24 μήνες) σε σχέση με την ανάγκη επείγουσας αποκατάστασης της λειτουργικής ικανότητας των αντλιοστασίων, έστω κι αν αυτή δεν γίνει με την «πολυτέλεια» της δημοπρατηθείσας μελέτης, είναι υπερβολικά μεγάλος.
Επίσης ως προς τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, θεωρεί ως άστοχη την αλλαγή του κριτηρίου ανάθεσης που για το συγκεκριμένο έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ενώ για το σχεδόν ταυτόσημο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που ήδη εκτελείται με ευρωπαϊκούς και όχι εξ’ ιδίων πόρους, κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Επιπλέον για το εν θέματι έργο, το οποίο είναι κατεπείγον και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΡ, θα περίμενε κανείς το αντικείμενο του έργου να είχε περιορισθεί στο ελάχιστο αναγκαίο ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη των δαπανών του από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ.
Συνεπώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει η αναγκαιότητα των προαιρέσεων που έχουν συμπεριληφθεί στους όρους του διαγωνισμού και οι οποίες μάλιστα σύμφωνα με την 470/01.08.2019 Απόφαση του ΔΣ ασκήθηκαν a priori, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο και πριν ολοκληρωθεί η προβλεφθείσα στη συνέχεια 24μηνη λειτουργία του.
Κρίθηκε παραπέρα ότι το μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,08% για το έργο, 12,29% για τις υπηρεσίες και 6,37% για τις προαιρέσεις, δεν θεωρείται συμφέρουσα προσφορά για τη ΔΕΥΑΡ, από οικονομική άποψη.
Οι συνθήκες ανταγωνισμού στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά την κρίση του Δ.Σ. ήταν μειωμένες, δεδομένου ότι κατ’ ουσία ανοίχτηκε μόνο μια οικονομική προσφορά λόγω αποκλεισμού των άλλων δύο εταιρειών που συμμετείχαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Στο σχεδόν ταυτόσημο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που εκτελείται από την ίδια εταιρεία, η έκπτωση που προσφέρθηκε ήταν της τάξης του 54,91%.
Τονίστηκε εξάλλου ότι η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και οι προοπτικές της, είναι επιεικώς δυσοίωνες. Κύριος λόγος οι λογιστικές εγγραφές εξωπραγματικών εσόδων που η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2019 αλλά και των προηγούμενων ετών κατέδειξε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εισπραχθούν. Αν η ταμιακή ρευστότητα της επιχείρησης δεν έχει καταρρεύσει μέχρι σήμερα, αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι το μαξιμαλιστικό τεχνικό πρόγραμμα του 2019 (κυρίως εξ ιδίων πόρων) ύψους εγκρίσεων 37.003.594,61€, υλοποιήθηκε σε ποσοστό 11,13% (πληρωμές 3.061.880,61€ μέχρι 28/11/2019). Ο δεύτερος είναι, ότι πολλές υποχρεώσεις προς τρίτους, απλώς δεν πληρώθηκαν.
Παρά ταύτα εκτιμάται ότι η επιχείρηση θα παρουσιάσει ταμιακό «άνοιγμα» στο τέλος του χρόνου άνω των 3.000.000,00€.
Τα παραπάνω συνθέτουν μια πλασματική εικόνα ικανοποιητικής ταμιακής ρευστότητας της επιχείρησης που στην πράξη θα βρεθεί σε πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των απαιτήσεων έργων χρηματοδοτούμενων εξ’ ιδίων πόρων. Αυτός είναι και ο λόγος που υπεβλήθη για ψήφιση ένα σχετικά λιτό τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 κι ένας εξ’ ίσου λιτός προϋπολογισμός που ωστόσο κατά την κρίση μας εξακολουθεί να περιγράφει μια εικονική πραγματικότητα, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των εσόδων, μόνο και μόνο για να παρουσιασθεί ο προϋπολογισμός ισοσκελισμένος.
Είναι λοιπόν προφανές ότι στην πράξη η ΔΕΥΑΡ θα βρεθεί σε προφανή αδυναμία να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου με ίδιους πόρους, ενώ εναλλακτικά θα είναι πιο εφικτό να αποκαταστήσει τη λειτουργική ικανότητα των αντλιοστασίων με πολύ λιγότερους πόρους, κερδίζοντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο χρόνο για τη μελέτη των νέων τεχνικών σχεδιασμών και την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή τους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ