Οκτώ κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από την κατά 70% περικοπή της σύνταξής τους εφόσον εργάζονται, ενώ οι εκλεγμένοι ως αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει εφόσον λαμβάνουν σύνταξη να παίρνουν μόνο το μέρος που αφορά στο 30%.

Το υπουργείο Εργασίας, με αφορμή ερωτήματα για την απασχόληση των συνταξιούχων, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό, από 1.1.2013 οι συνταξιούχοι του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνουν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατέχουν θέση αιρετού οργάνου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, δηλαδή το συνολικό ποσό σύνταξης υπόκειται σε μείωση κατά 70%.

Επίσης, από 1.1.2013 στον ίδιο περιορισμό της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 υπόκεινται και οι συντάξεις που καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι κατέχουν θέση βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων κύριας ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισής τους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις ως αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 όπως ισχύουν (εγκύκλιο 16/11).

Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256α/31.12.2012 και κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται την προβλεπόμενη από την εν λόγω διάταξη αντιμισθία με την ιδιότητά τους ως δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων κ.λπ. έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ της είσπραξης της αντιμισθίας και παραίτησης από αυτή, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους χωρίς μείωση, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις περί εργαζόμενων συνταξιούχων. Επομένως, για τα αιρετά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 που επιλέγουν με βάση τις ανωτέρω διατάξεις να παραιτηθούν της αντιμισθίας, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και μετά δεν εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενοι περιορισμοί του ποσού της σύνταξης που ισχύουν για εργαζόμενους συνταξιούχους, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουσιαστικά αμοιβή του προσώπου αυτού ως αιρετού οργάνου (σχετ. το με αρ. πρωτ. Φ10043/35663/1226/14.2.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Με αφορμή ερωτήσεις των υπηρεσιών συντάξεων των υποκαταστημάτων περί απασχόλησης συνταξιούχων διευκρινίζονται τα ακόλουθα ειδικά ως προς τα θέματα που αφορούν:

α) το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, ως προς τις επιπτώσεις στη σύνταξη και την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση,

β) το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους εργαζόμενους συνταξιούχους που προέρχονται από υπηρεσία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι, μετά τη συνταξιοδότησή τους, συνεχίζουν να απασχολούνται στους τομείς αυτούς με άλλη επαγγελματική σχέση,

γ) τους περιορισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων οι οποίοι, μετά τη συνταξιοδότησή τους, απασχολούνται τόσο ως μισθωτοί όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι εξαιρέσεις

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που ανήκουν στις εξαιρούμενες κατηγορίες:

Είναι γνωστό ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 από 1.1.2014 έχουν καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (παρ. 2), δηλαδή τόσο σε εκείνους που ενέπιπταν από 15.7.2010 και εξής στις διατάξεις του νόμου αυτού όσο και σε εκείνους που ενέπιπταν μέχρι 31.12.2012 στις προϊσχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ίσχυε μέχρι την 14.7.2010.

Με τα άρθρα 63 του Ν. 2676/1999, 16 του Ν. 3863/2010 και 42 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 προβλέφθηκαν κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των δύο πρώτων διατάξεων. Οι εξαιρούμενες κατηγορίες είναι οι εξής:

α) κατά το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999

1. Οι επιζώντες σύζυγοι.

2. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι.

3. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

4. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

5. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

6. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη με ειδικές διατάξεις νόμων (1897/90, 1977/91).

7. Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72, όπως ισχύουν, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

8. Κατ’ ερμηνεία, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των επικουρικών Ταμείων.

β) Σύμφωνα με την περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010

* Οι επιζώντες σύζυγοι.

* Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

* Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

* Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

* Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας), μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

γ) κατά το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3996/2011

Οι εξαιρούμενες κατηγορίες του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 είναι οι εξής:

i. Οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτές, δηλαδή:

– οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990),

– οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994),

– οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004),

– οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004),

– οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006,)

– οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011),

ii) οι επιδοματούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος (άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει).
Πηγή enet

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ