Τοπικές Ειδήσεις

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
 των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως ισχύουν,
 των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
 του ν. 4682/2020 (76/Α’) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1
(περ. 1 ζ) και 3 αυτού,
 του άρθρου 15 “Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας
οργανικών μονάδων δημόσιων υπηρεσιών” του ν. 4728/2020 (186/Α’)
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και
 του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α727-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει.
2. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/ΥΌ.Δ.Δ./31-12-2018, ΑΔΑ:
681Β465ΧΘ7- ΨΛΥ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο
Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.) ορίσθηκε να ασκεί
καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.
3. Την αριθ. πρωτ. 3501/21-01-2019 ( ΑΔΑ: ΨΠΧΜΟΡ1Ι-ΞΡΒ) απόφαση του
Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου με την οποία η Άρτεμις
Αλεξιάδου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων (ΔΑΣ.ΑΓ.Υ.) ορίσθηκε να αναπληρώνει τον Ασκώντα Καθήκοντα
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3501/21-01-2019 ( ΑΔΑ: ΨΠΧΜΟΡ1Ι-ΞΡΒ) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου με την οποία η Άρτεμις
Αλεξιάδου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων (ΔΑΣ.ΑΓ.Υ.) ορίσθηκε να αναπληρώνει τον Ασκώντα Καθήκοντα
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
5. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/17765/02.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
ιδίως δε τα σημεία Β1και Β2 αυτής.
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 46543/13.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΘ7ΟΡ1Ι-7Α0) Πρωτόκολλο
Διαχείρισης Κρούσματος στους χώρους εργασίας των υπηρεσιών της Α.Δ.
Αιγαίου.
7. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 11/09.03.2021 έγγραφό μας προς την Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής περί παροχής γνώμης αναφορικά με την προσωρινή
αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας της Α.Δ. Αιγαίου λόγω τριών
(03) εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σε διάστημα 14
ημερών (26.02, 06 και 08.03.2021).
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 244/10.03.2021 έγγραφο της ως άνω υπηρεσίας με θέμα:
“Γνωμοδότηση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της
έδρας της Α.Δ. Αιγαίου στον Πειραιά”.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή της λειτουργίας έως και την 19.03.2021 των υπηρεσιών της Α.Δ.
Αιγαίου στον Πειραιά, που εδράζονται στον 4ο όροφο κτιρίου, κείμενου επί της οδού
Ακτής Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8.
α. Οι υπάλληλοι που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 θα πρέπει να
παραμείνουν σε απομόνωση για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των
συμπτωμάτων και μπορούν να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους εφόσον έχουν
παρέλθει τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς λήψη αντιπυρετικού) και βελτίωση των
συμπτωμάτων.
β. Ο υπάλληλοι που εργάζονταν αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και είχαν
επαφή με τα ως άνω επιβεβαιωμένα κρούσματα, 48 ώρες πριν την έναρξη
συμπτωμάτων τους ή πριν την εργαστηριακή επιβεβαίωσή τους (η οποία
πραγματοποιήθηκε την 06 και την 08.03.2021) θα πρέπει να παραμείνουν σε
καραντίνα (κατ’ οίκον περιορισμό) δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία
επαφή τους με τα κρούσματα, ήτοι έως και την 19.03.2021.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Κ.Α.Α.
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου