Την ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου για την κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εισηγήθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου η Διεύθυνση Καθαριότητας.

Η εισήγηση αποτελούσε μονόδρομο για την υπηρεσία μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που έφερε στο φώς της δημοσιότητας η «δημοκρατική».
Το ιστορικό του διαγωνισμού, όπως αυτό αναφέρεται στην εισήγηση, έχει ως εξής:
•Με την με αρ. πρωτ. 2/26280/02.05.2018 (απόφαση Δημάρχου 1942) Διακήρυξη (στο εξής: «Διακήρυξη») του Δήμου Ρόδου (στο εξής: «Αναθέτουσα Αρχή») προκηρύχθηκε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή παρόχου για την κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.316.955,00 €, χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είχε οριστεί αρχικά η 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00, η οποία, δυνάμει της με αρ. 294/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, παρατάθηκε για την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00. Η δε Διακήρυξη αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής: «ΕΣΗΔΗΣ»), με Α/Α Συστήματος 57832, ο οποίος, μετά την προαναφερθείσα παράταση, μετατράπηκε σε 57832,1. Τέλος, ο Διαγωνισμός, λόγω αντικειμένου, εκτιμώμενης αξίας και φύσης της Αναθέτουσας Αρχής, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4413/2016 και, συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 345 επ. του Ν. 4412/2016, περί έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
• Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις (4) φορείς. Συναφώς, με την με αρ. 446/2018 (συνεδρίαση 29η της 17ης Αυγούστου 2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίθηκαν: α) το 1° Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, β) ο αποκλεισμός «της εταιρείας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” από την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του διαγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 11.2.6 της διακήρυξης», γ) η απόρριψη της προσφοράς και ο αποκλεισμός «από την συνέχεια του διαγωνισμού των διαγωνιζομένων “ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” και “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επειδή λαμβάνουν βαθμολογία μικρότερη του 100 σε επιμέρους κριτήρια για τους λόγους που αναφέρονται στην επιμέρους ανάλυση κάθε κριτηρίου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης “Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς”» και δ) η «μη οριστικοποίηση του αποτελέσματος του παρόντος σταδίου ειδικά ως προς τον διαγωνιζόμενο “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και χορηγεί σε αυτήν προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας προκειμένου να υποβάλει διευκρινιστική δήλωση ηλεκτρονικά αναρτώμενη στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και προσηκόντως υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από την ηλεκτρονική υποβολή των επακριβώς ιδίων, με τα φυσικά προσκομισθέντα, τεχνικών φυλλαδίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ομοιότητα και ταυτότητά τους με αυτά που βρίσκονται ήδη στον υποβληθέντα νομίμως και εμπροθέσμως φυσικό (έγχαρτο) φάκελο προσφοράς της για να κριθεί εάν μπορεί ή όχι να θεραπευτεί η ατέλεια και αν τελικώς η προσφορά της είναι παραδεχτή ή όχι.
• Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατέθεσε στις 27/8/2018 στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού την προδικαστική προσφυγή, επί της οποίας εκδόθηκε αρχικά η υπ’ αριθμ. Α393/2018 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία ορίσθηκε η αναστολή της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Με τον αριθμό απόφασης 4/2018 της Επταμελούς Σύνθεσης της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»
• Η Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την ΕΝ325/05.11.2018 αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης & Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής και την από Ε2905/05.11.2018 αίτηση ακύρωσης.
• Η Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πράξη όρισε ημερομηνία συζήτησης της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» την 26 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με εισηγήτρια την Όλγα Παπαδοπούλου και βοηθό εισηγήτρια την Αγγελική Χαϊδά.
• Με τις υπ’ αριθ. 395/2018 και 780/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέσταλη και ακυρώθηκε (αντίστοιχα) η υπ’ αριθ. 4/2018 απόφαση (Επταμελής Σύνθεση) της Α.Ε.Π.Π. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π. προς νόμιμη κρίση. Ειδικότερα με βάση αυτές τις αποφάσεις του κρίθηκε αποκλειστικά το ζήτημα ότι η μη κοινοποίηση των απόψεων του Δήμου Ρόδου συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας.
• Με το με αρ. πρωτ. 607/21-5-2019 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διαβιβάστηκε στην Επταμελή Σύνθεση η υπ’ αριθμ. 780/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία συμμόρφωσης.
• Η ΑΕΠΠ συμμορφούμενη με την απόφαση του ΣτΕ κοινοποίησε στην προσφεύγουσα στις 21/05/2019 το από 6/9/2018 έγγραφο των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. Επ’ αυτού η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 13/06/2019 υπόμνημα ενώπιον της ΑΕΠΠ προς αντίκρουση των ως άνω απόψεων.
• Ο Πρόεδρος της Επταμελούς Σύνθεσης με πράξη όρισε ημερομηνία εξέτασης την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της ΑΕΠΠ.
• Με τον αριθμό απόφασης 5/2019_19.06.2019 της Επταμελούς Σύνθεσης της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
• Στις 21-12-2018 και στις 25-01-2019 αντίστοιχα, οι εταιρείες «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.» κατέθεσαν αυτοβούλως, χωρίς καμία όχληση και μέσω ΕΣΗΔΗΣ, παράταση της ισχύος των προσφορών τους καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
• Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατέθεσε στις 03/07/2019 στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού την προδικαστική προσφυγή, την οποία κοινοποίησε στην ΑΕΠΠ αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε αυτοβούλως μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία», στις 08-07-2018 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής.
• Με το από 10.07.2019 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ζητήθηκε να κοινοποιηθεί η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, πράγμα που είχε ήδη ως ανωτέρω συντελεσθεί.
• Με την με αριθμ. 980/12-08-2019 απόφασή της η ΑΕΠΠ αποδέχτηκε την προσφυγή της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού.
• Με το από 3-09-2019 έγγραφο της Γραμματείας του 8ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, μας ζητήθηκε η πράξη με την οποία συμμορφωθήκαμε με την με αριθμό 980/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.
Επειδή Διευθύνουσα Υπηρεσία του Διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ενώ Προϊσταμένη αρχή του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Επειδή η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου στην οποία κοινοποιήθηκαν όλα τα σχετικά, δια του χρεωθέντος με την υπόθεση νομικού συμβούλου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου, μας δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, λαμβάνοντας υπόψη τη αιτιολογία της απόφασης της ΑΕΠΠ, όπως συμπυκνώνεται στη σκέψη 61 του σώματος της απόφασης, ως προς το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας και ως υποχρέωσης ματαίωσης του διαγωνισμού λόγω παρόδου του ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης του διαγωνισμού και καθόσον ο διαγωνισμός δεν είχε εισέλθει στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών αλλά βρισκόταν ακόμη στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών, η προσφεύγουσα δεν είχε δηλώσει παράταση της προσφοράς της, καθώς επίσης δεν γνωστοποιήθηκε αδυναμία επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού προς εξασφάλιση μάλιστα έτσι και του δημοσίου συμφέροντος εκ του ανταγωνισμού με επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς, σε σχέση με την συνέχιση ενός διαγωνισμού με μια και μόνο οικονομική προσφορά.
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου,
Την ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου για την κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την με αριθμό 980/12-0802019 απόφαση της ΑΕΠΠ».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ