Με ομόφωνη απόφαση, που εξέδωσε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής της αναδόχου του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η αντιδικία του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου έχει προσλάβει διαστάσεις ενώ δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί τιμολόγιά της για την παροχή του έργου λόγω διαφωνίας που έχει ανακύψει για το κόστος της υπηρεσίας καθώς και την αξία της παροχής της.
Ενδεικτικό είναι ότι έχουν επιστραφεί τιμολόγια, ενώ υφίσταται διαφωνία και για τα ζυγολόγια.
Για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε ειδικότερα η με αρ. πρωτ. 50321/05-10-2020 διοικητική προσφυγή των α) Κ/Ξ ΕΝΑCT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., β) ENACT A.E γ) ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της υπ’αρ. 617/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ενώ προηγήθηκε το αρ. πρωτ. 02/56200/05-11-2020 Πρακτικό της Ε.Π.Π.Ε. (Επιτροπής Παρακολούθησης).
Πιο συγκεκριμένα με την διοικητική προσφυγή της κοινοπραξίας ζητήθηκε να ανακληθούν και ακυρωθούν η υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το αρ. πρωτ. 02/43424/02-09-2020 Πρακτικό της ΕΠΠΕ και το αρ. πρωτ. 02/44364/8-09-2020 έγγραφο Δήμου Ρόδου επιστροφής παραστατικών λογαριασμών επί της Σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση Υπηρεσίας: «Αποκομιδή-Μεταφορά και Διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπτική -κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου».
Με το αρ. πρωτ. 02/56200 Πρακτικό η αρμόδια ΕΠΠΕ της Σύμβασης, υπέβαλε αναλυτική γνωμοδότηση που αναφέρεται όχι μόνο επί της ως άνω αρ. πρωτ. 50321/05-10-2020 διοικητικής προσφυγής αλλά και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης επί της ως άνω ασκηθείσας προσφυγής καθώς και για τη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών ζητημάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί στο ακέραιο η κατά νόμο διαδικασία προηγούμενης ακρόασης με την κλήση υποβολής απόψεων – αντιρρήσεων επί των γνωμοδοτήσεων της ΕΠΠΕ τόσο επί της προσφυγής όσο και επί των λοιπών κεφαλαίων, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η λήψη οριστικών κατά κεφάλαιο αποφάσεων.
Θυμίζουμε ότι με την υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, δεν εγκρίθηκαν και δεν παρελήφθησαν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποκομιδής για λόγους πλημμελούς εκτέλεσης και αντίθετα εγκρίθηκε η λήψη μέτρων περικοπής κατά 50% του τιμήματος της ως άνω Σύμβασης.
Ο Δήμος Ρόδου διατείνεται ότι σύμφωνα με την από 25-04-2020 Υπεύθυνη Δήλωση μετά βεβαίωσης γνησίου υπογραφής, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της αναδόχου υπάρχει ευθεία παραδοχή ότι υπήρξαν στο παρελθόν πρακτικές παράνομες και αντίθετες από τους κανονιστικής ισχύος όρους της διακήρυξης του έργου ενώ υποστηρίζει ότι τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ δεν αποτελούν υποχρέωση του Δήμου Ρόδου αλλά του αναδόχου.
Ο Δήμος Ρόδου επισημαίνει ότι για το σκέλος της Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΚΔΑΥ) και το οποίο επίσης αφορά την επί της αιτήσεως σύμβαση, όπου ο προσδιορισμός του ανταλλάγματος με φορέα αποκλειστικά τον ίδιο ανάδοχο της από τη συγκεκριμένη άνω διακήρυξη σύμβασης είναι σαφής… «δυστυχώς διαπιστώθηκαν εξαιρετικά σοβαρές κατά παράβαση του νόμου και της διακήρυξης παράνομες χαριστικές πράξεις, επί των οποίων το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη προέβη σε ανάκληση και σε αξίωση επιστροφής παρανόμως εισπραχθέντων και οφειλομένων, σύμφωνα με την υπ’αρ. 238/13-08-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, η οποία ήδη ως αναφορά με αρ. πρωτ. 02/46664/18-09-2020 διαβιβάσθηκε σε ελεγκτικές και εποπτεύουσες Αρχές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»!!
Σε έγγραφό του προς την Εισαγγελέα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης υποστηρίζει ακόμη ότι «κατά παράβαση απαγορευτικού όρου της διακήρυξης» συνήφθη συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1.542.252,94 ευρώ, η οποία «ως παράνομη χαριστική πράξη επίσης ανακλήθηκε με την υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Ένα σχόλιο στο Συνεχίζεται η αντιδικία του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων

  1. Avatar Ο/Η Ανηβας λέει:

    Οι εργαζόμενοι όμως τι φτεναι να μένουν απλήρωτοι και να μην γνωρίζουν αν θα έχουν αύριο δουλειά; Κάθε μέρα δήμου τον καλύτερο εαυτό τους για να είναι η πόλη μαςκαθαρη κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ