«Μαύρη τρύπα» 50 εκατ. ευρώ καταγράφεται στα έσοδα του Δήμου Ρόδου, από συσσωρευμένες οφειλές δημοτών και προέρχονται κυρίως από οφειλές σε τέλη παρεπιδημούντων, ακαθαρίστων, κλήσεις οχημάτων κ.ά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», πολλοί δημότες έσπευσαν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νέου νόμου για ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι και σε 100 δόσεις, προκειμένου να απαλλαγούν από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, που βαρύνουν σημαντικά το τελικό ποσό οφειλής.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι και τον Οκτώβριο, εισέρευσε στα ταμεία του Δήμου Ρόδου «ζεστό χρήμα», που φτάνει τα 800.000 ευρώ, μόνο από τους πολίτες που έσπευσαν να καταβάλουν τις πρώτες δόσεις της ρύθμισης των οφειλών τους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα ρυθμιστεί μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία για τη σχετική ρύθμιση, θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ, καθώς εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους πολίτες να εκμεταλλευτούν τα ευεργετήματα του σχετικού νόμου, που τους απαλλάσσει από προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Σε αντίστοιχη ρύθμιση το έτος 2015, είχαν ρυθμιστεί συνολικά 10. εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί περίπου 2 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως στην «μαύρη τρύπα» των 50 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται και οι οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί.
Όπως επισημαίνεται από το οικονομικό επιτελείο του Δήμου Ρόδου, είναι σημαντικό οι πολίτες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καθώς μετά το πέρας της προθεσμίας -στις 30 Νοεμβρίου- ο Δήμος Ρόδου θα φροντίσει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την είσπραξη των οφειλομένων, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που παρέχεται από τη νομοθεσία, κι αυτό γιατί πλέον οι ΟΤΑ έχουν μπει στο μικροσκόπιο, στο πλαίσιο των αυστηρών δημοσιονομικών αλλαγών της χώρας, και ελέγχονται διεξοδικά τόσο για τις συσσωρευμένες οφειλές όσο και για τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουν.
Τα έσοδα των Δήμων από το κράτος έχουν περικοπεί περίπου κατά 60% στα τελευταία χρόνια και αυτό που υποδεικνύεται ως λύση, είναι η είσπραξη χρημάτων από τις οφειλές των δημοτών, που στην περίπτωση του Δήμου της Ρόδου, δεν πρόκειται για ευκαταφρόνητο ποσό.
Οι τρόποι ρύθμισης των οφειλών περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του Καλλικράτη και συνοψίζονται στα εξής:
Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
5. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
6. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ