Ρεπορτάζ

Διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων για 40 χρόνια

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οι όροι διακήρυξης στο πλαίσιο ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων, στην περιοχή “Καναμάτ” για 40 χρόνια και με ετήσιο μίσθωμα όχι μικρότερο των 150.000 ευρώ.
Ειδικότερα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, το θέμα ήρθε προς έγκριση κι αφού είχαν εγκριθεί οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές μελέτες καθώς και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης (σχέδια διακήρυξης διαγωνισμού & σύμβασης παραχώρησης).
Με την 95Α/2019 απόφασή του το δ.σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. αποφάσισε: την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων, με εξαίρεση τα τμήματα που περιγράφονταν στο σχέδιο της διακήρυξης, και υπό τους περιορισμούς του σχεδίου της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονταν στο συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης, με ετήσιο μίσθωμα όχι μικρότερο των 150.000 ευρώ και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονταν στο συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης.
Κατά την προβλεπόμενη εκ των προτέρων λήψη σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, προέκυψαν επί της διαδικασίας νομικής και τεχνικής φύσεως θέματα τα οποία επιλύθηκαν με την δημοσίευση του άρθρου 64 “Σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και τρίτων – επενδυτών” του Ν.4609/2019 (Φ.Ε.Κ. 67Α/30-05-2019).
Με την Α.Π.: 3113.10-61/51677/2019 (ΑΔΑ: 9ΞΠ84653ΠΩ-ΓΟΝ) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΝΑ.Ν. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 95Α/10-6-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου, η οποία αφορά σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος Ζώνης Λιμένα του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου χερσαίας έκτασης 63.314 τ.μ. και θαλάσσιας έκτασης 39.715 τ.μ., με σκοπό την άσκηση εκ μέρους τρίτων επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (05) έτη επιπλέον από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με οικονομικό αντάλλαγμα που περιλαμβάνει ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδων) ευρώ και ποσοστό τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4609/2019 (Α’67) , με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
«…Α) Στους όρους της διακήρυξης αλλά και στη Σύμβαση Παραχώρησης η οποία θα συναφθεί μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου και του επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία να περιλαμβάνονται πέραν των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αριθ. 95Α/10-6-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου και οι εξής:
i. Η παραχώρηση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4609/2019 (Α’- 67).
ii. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία και χωρίς καμία αξίωση από το Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου για αποζημίωση.
iii. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου καθώς και η παράβαση των όρων και περιορισμών που τίθενται στην απόφαση καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για το Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου, για τον οποίο εκδίδεται σχετική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.
iv. Να μη δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας στην εν λόγω περιοχή, καθώς και προβλήματα περιβαλλοντικής όχλησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεννόηση με την οικεία Λιμενική Αρχή, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων.
ν. Η διάθεση των λυμάτων καθώς και των αποβλήτων πλύσης υφάλων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπό την επίβλεψη της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και κατόπιν των οδηγιών (δειγματοληψία, συχνότητα αναλύσεων, ρύθμιση ΡΗ, απαραίτητες φυσικοχημικές διεργασίες) της αρμόδιας υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα αποτελέσματα αυτά θα τηρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα παραμένει στο χώρο της εγκατάστασης.

vi. 0 παραχωρησιούχος θα υποχρεούται στις καταβολές των διαφόρων λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων (Ηλεκτρικό, νερό, κ.λπ.)
vii. Πέραν του συμφωνηθέντος οικονομικού ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις υπέρ ΜΤΝ – ΕΚΟΕΜΝ κ.λπ.
viii. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις.
ix. Στη σύμβαση παραχώρησης εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του ν.4389/2016 (Α’94).
Β. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις (όπως για παράδειγμα οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντική αδειοδότηση, γνωμοδότηση ΓΕΝ, γνωμοδότηση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα έγκριση ακυρούται.
Γ. Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά πρόσθετες πράξεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας εκ μέρους τρίτων Δ. Η συγκεκριμένη έγκριση δεν αφορά τυχόν υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές.
Ε. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση…».
Επίσης κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας , σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4413/2016 θα πρέπει να οριστούν οι προβλεπόμενες επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και εκδίκασης προσφυγών.
Για την πενταμελή επιτροπή της αξιολόγησης των προσφορών ως μέλη της προτάθηκαν οι 1) Εμμανουήλ Αντώνογλου ως πρόεδρος με αναπληρωτή την Μαρία Γιαγκουνίδου 2) Μαρίκα Δεληγιάννη με αναπληρωτή τον Νικόλαο Τσιμπιδάκη, και 3) Γιώργος Οικονόμου με αναπληρωτή τον Ρίζο Μιχαήλ, ενώ δύο μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους θα προταθούν από το ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου