Με την 97/02.06.2020 απόφαση του δημάρχου Χάλκης, προσλαμβάνεται ο κ. Βασίλειος Χαντζιάρας του Χρυσοστόμου, κατηγορίας ΠΕ, διπλωματούχος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), και κάτοχος διπλώματος του διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» του Ε.Μ.Π. και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ως άνω επιστημονικός συνεργάτης θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα, έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, θα εισηγείται τον προγραμματισμό όλων των απαραίτητων έργων που αφορούν υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και τη μεθοδολογία εκτέλεσης αυτών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ