Ρεπορτάζ

Εφεση κατά επιβαρυντικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα υποβάλει η πρώην δήμαρχος Χάλκης

Την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 26/2018 απόφασης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε υπόλογη και υπαίτια για την απώλεια χρηματικών ενταλμάτων και δικαιολογητικών των οικονομικών διαχειρίσεων της χρονικής περιόδου 2000 – 2008 από τον Δήμο Χάλκης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεξαχθεί πλήρης κατασταλτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα επιδιώξει με έφεσή της, η πρώην δήμαρχος του νησιού κ. Ελένη Παναγή.
Σε συνέχεια της από 26.11.2009 εντολής του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνέδριου για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού δειγματοληπτικού ελέγχου της διαχείρισης, μεταξύ άλλων, του Δήμου Χάλκης, για τα οικονομικά έτη 2000 έως 2008, ζητήθηκε από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δωδεκανήσου από το Δήμο αυτό σειρά ενταλμάτων, ανά κατηγορία δαπανών.
Ο Δήμος Χάλκης, με το από 27.3.2012 έγγραφο του τότε δημάρχου του, ενημέρωσε τον Επίτροπο ότι από το δείγμα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα για τα οικονομικά έτη 2000 και 2001, ενώ, επίσης, δεν βρέθηκε μεγάλος αριθμός χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2008.
Κατόπιν τούτου, ο Επίτροπος, με το από 2.4.2012 έγγραφό του, ζήτησε από το Δήμο να προκαλέσει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2362/1995, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες απώλειας των ως άνω χρηματικών ενταλμάτων και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
Ακολούθως ανατέθηκε η διενέργεια της ΕΔΕ σε Οικονομικό Επιθεωρητή ο οποίος συνέταξε το από 9.10.2013 πόρισμα.
Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε καταρχάς ότι ο Δήμος Χάλκης, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν διέθετε ταμειακή υπηρεσία, γι’ αυτό και για την πληρωμή κάθε δαπάνης του Δήμου, διαβιβάζονταν τα χρηματικά εντάλματα στο Γραφείο Ο.Τ.Α. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Σύμφωνα δε με το από 20.9.2013 έγγραφο του εν λόγω γραφείου, τα χρηματικά εντάλματα, μετά την εξόφλησή τους, φυλάσσονταν στο γραφείο αυτό, στο κτήριο της Δ.Ο.Υ. Ρόδου και «στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αρμόδιος υπάλληλος ή αιρετός του Δήμου Χάλκης, με δική του ευθύνη, τα μετέφερε στον οικείο Δήμο».
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Επιθεωρητής ζήτησε από το ίδιο γραφείο να τον ενημερώσει για τα εξοφληθέντα κατά την επίμαχη χρονική περίοδο χρηματικά εντάλματα του Δήμου Χάλκης και αυτό του διαβίβασε καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων για τα έτη 2001 έως 2008, δοθέντος ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκτύπωσης από το σύστημα της κατάστασης αυτής για το έτος 2000.
Κατόπιν τούτου, ο Οικονομικός Επιθεωρητής προχώρησε σε αντιπαραβολή του καταλόγου των χρηματικών ενταλμάτων που ζητήθηκαν από τον Επίτροπο και δεν ανευρέθηκαν με τις καταστάσεις των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων που παραδόθηκαν από το Γραφείο Ο.Τ.Α. της Δ.Ο.Υ. και διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα μη ανευρεθέντα, που ανήκουν όλα στην κατηγορία «ΛΟΙΠΑ» και έχουν εκδοθεί προς το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, φαίνεται να μην έχουν πληρωθεί.
Επίσης, ο Οικονομικός Επιθεωρητής ζήτησε από τον νυν δήμαρχο και από την πρώην δήμαρχο που ασκούσε καθήκοντα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την απώλεια.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ανέλαβε καθήκοντα την 1.1.2011, ότι μόλις ενημερώθηκε για το ζήτημα της απώλειας χρηματικών ενταλμάτων, έψαξε ο ίδιος προσωπικά το αρχείο κατ’ επανάληψη, αλλά ανευρέθηκαν μόνο λίγα χρηματικά εντάλματα του έτους 2001, ότι η φύλαξη των χρηματικών ενταλμάτων, γινόταν, όπως τον ενημέρωσαν, στο υπόγειο του Δήμου, ότι δεν γνωρίζει ποια υπηρεσία είχε την ευθύνη για τη φύλαξη πριν την ανάληψη καθηκόντων από τον ίδιο και ότι δεν γνωρίζει την αιτία της απώλειας των χρηματικών ενταλμάτων.
Εξάλλου, η πρώην δήμαρχος αναφέρει ότι για όλες τις πληρωμές οποιουδήποτε ποσού τηρούνταν αυστηρά όλες οι νόμιμες διαδικασίας, που περιελάμβαναν την έγκρισή τους από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ότι ο Δήμος είναι ένας πολύ μικρός δήμος, με ελάχιστους υπαλλήλους, όλοι της κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και ότι με δικές της ενέργειες προσλήφθηκαν τον Απρίλιο του 2010, μέσω ΑΣΕΠ, δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, εκ των οποίων ο ένας τοποθετήθηκε στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία, ότι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της, την ευθύνη των οικονομικών είχε πατήρ υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος, όμως απεβίωσε στις 13.4.2009, ο οποίος συνεπικουρείτο από υπάλληλο, ήδη συνταξιούχο, ότι και οι δύο αυτοί υπάλληλοι ήταν άριστοι και εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με φιλοτιμία και υπευθυνότητα, καθώς και ότι ο Δήμος Χάλκης δεν διέθετε ταμειακή υπηρεσία, γι’ αυτό και τα εντάλματα πληρωμής διαβιβάζονται με όλα τα δικαιολογητικά τους στην ταμία της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία επίσης είναι μία άριστη υπάλληλος, και μετά την πληρωμή επέστρεφαν στο Δήμο και ταξινομούνταν από τους υπαλλήλους σε φακέλους με κύρια ευθύνη του πρώτου.
Επίσης, αναφέρει στο υπόμνημά της ότι το Δημαρχείο στεγαζόταν σε παλιό κτίριο, κατασκευασμένο το έτος 1919, γι’ αυτό και κατά την περίοδο 2006-2009 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης, ότι λόγω των εργασιών αυτών το κτίριο εκκενώθηκε και το Δημαρχείο μεταστεγάστηκε σε παρακείμενο κτίριο, ενώ όλα τα έγγραφα και το σύνολο του αρχείου τοποθετήθηκαν σε χαρτοκιβώτια και στοιβάχτηκαν σε αποθηκευτικό χώρο του νέου κτηρίου, με ευθύνη, τουλάχιστον για τους φακέλους οικονομικής φύσης, του πατέρα στις αρχές δε Απριλίου ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου και πραγματοποιήθηκε μεταφορά του αρχείου σε χώρο ειδικά προορισμένο για αυτό.
Όμως, σύμφωνα με την πρώην δήμαρχο, η μετακόμιση συνέπεσε με το θάνατο του πατέρα που ήταν ο μόνος από το προσωπικό που γνώριζε σε ποια χαρτοκιβώτια είχαν τοποθετηθεί οι οικονομικοί φάκελοι, με αποτέλεσμα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων να μην καταστεί δυνατή η επαναρχειοθέτηση όλων των φακέλων.
Επομένως, σύμφωνα με την πρώην δήμαρχο, η απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους, η οποία, άλλωστε, δεν είναι βέβαιη, αφού ενδέχεται τα χρηματικά εντάλματα να υπάρχουν στους φακέλους αταξινόμητα, γι’ αυτό και δεν μπορούν να εντοπιστούν, οφείλεται στην κακή συγκυρία της μετακόμισης του αρχείου κατά το χρόνο θανάτου του υπεύθυνου υπαλλήλου.
Κρίθηκε ωστόσο ότι η πρώην δήμαρχος, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη της για την απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους της χρονικής περιόδου 2000 – 2008, δοθέντος ότι δεν απέδειξε ότι επέδειξε τουλάχιστον την εν τοις ιδιοίς επιμέλεια
Ηδη έχουν εκδοθεί νέες πράξεις καταλογισμού εις βάρος της πρώην δημάρχου.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ Γρηγόρης Μοράρης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου