Eνώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας συζητήθηκε χθες νέα αίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, για τη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων του άρθρου 106β της θυγατρικής της Euromedica, «Γενική Κλινική Δωδεκανήσου», που έχει αιτηθεί την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσής της.
Τον Οκτώβριο του 2020 το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρώτη αίτηση της εταιρείας που αιτείται πλέον να χορηγηθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα κατ’ άρθρο 106α παρ. 1 ΠτΚ, με τα οποία θα απαγορεύεται ο συμψηφισμός οποιασδήποτε απαίτησης οποιουδήποτε πιστωτή της εταιρείας με οποιαδήποτε αντίθετη απαίτησή της κατ’ ‏αυτού, εφόσον η απαίτηση του πιστωτή γεννήθηκε πριν από την κατάθεση της από 19.12.2019 αίτησης εξυγίανσης, η οποία κατατέθηκε στις 20.12.2019 στο Πολυμελές Πρωτοδικείου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων και των παρακρατήσεων από δημόσια αρχή για την έκδοση αποδεικτικού, ενημερότητας ή βεβαιώσεως.
Επιπλέον αιτείται να απαγορευθεί οποιαδήποτε καταβολή οφειλέτη της, η οποία άγει σε εξόφληση ή απομείωση υποχρέωσής της, η οποία έχει γεννηθεί πριν από την κατάθεση της από 19.12.2019 αίτησης εξυγίανσής της.
Οπως εκθέτει μεταξύ άλλων η αιτούσα, η Euromedica Δωδεκανήσου ιδρύθηκε το έτος 2005 και θεωρείται (και είναι) μια από τις καλύτερες και πιο σύγχρονες κλινικές στην Ελλάδα. Οι τεχνικές προδιαγραφές, το ‏προσωπικό και ο ιατρικός εξοπλισμός της κλινικής λειτουργούν με βάση το Π.Δ. 517/91, με το οποίο μόνο συνολικά 4 Γενικές Κλινικές σε όλη την Ελλάδα έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας.
Δυστυχώς, παρά την άρτια υποδομή και στελέχωση της κλινικής, παρά τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που εξαρχής διαφαίνονταν και παρά την μεγάλη σημασία των υπηρεσιών που προσφέρει, η οικονομική της πορεία – κατά τα τελευταία έτη και έως πρόσφατα – υπήρξε διαρκώς πτωτική, με αποτέλεσμα την σώρευση υπέρογκων υποχρεώσεων προς μεγάλη μερίδα συναλλασσόμενων με αυτή.
Η εξέλιξη αυτή οφείλονταν κυρίως σε αντικειμενικούς λόγους που αφορούν στον συνολικό κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, (επιβολή rebate – clawback, αύξηση ΦΠΑ κλπ) αλλά και σε λόγους που σχετίζονται με εσφαλμένες επιλογές των προηγούμενων διοικήσεων.
Συνεπεία των ανωτέρω, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, όπως επισημαίνεται, έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα έτη 2011-2019, η εταιρεία καταγράφει διαρκώς ζημίες και τα κεφάλαιά της έχουν καταστεί αρνητικά.
Μη ούσα σε θέση να εξυπηρετήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της η εταιρεία αντιμετώπιζε διαρκώς δικαστικά μέτρα και μέτρα εκτέλεσης από πλειάδα πιστωτών της, οι οποίοι έχουν κινηθεί ενδίκως με αποτέλεσμα την έκδοση διαταγών πληρωμής και την άσκηση αγωγών.
Περαιτέρω, η έκδοση διαταγών πληρωμής και τελεσίδικων αποφάσεων είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση των λογαριασμών της, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ για τις πληρωμές της, ακόμα μάλιστα και για την καθημερινή λειτουργία της.
Οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα «έναντι» και όχι τακτικά.
Το ίδιο και οι γιατροί, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν στραφεί δικαστικά κατά της εταιρείας. Επίσης οφείλει σημαντικά ποσά στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ.
‏Η ανάσχεση της καθοδικής οικονομικής κατάστασής της, όπως επισημαίνεται στην αίτηση επήλθε, με την εκλογή νέας διοίκησης το καλοκαίρι του 2019 (η οποία σηματοδότησε την οριστική απαγκίστρωση της Εταιρείας από την επιρροή του παλαιού, απώτερου μετόχου, κ. Θωμά Λιακουνάκου).
Υπό την νέα διοίκησή της, προχώρησε σε μία δομημένη και συνολική προσπάθεια ανάταξης της λειτουργίας της και βελτίωσης των οικονομικών της. Ήρθε σε επαφή και σε συνεννόηση με πολλούς βασικούς προμηθευτές αποκαθιστώντας τις τρωθείσες εμπορικές σχέσεις τους, επιχείρησε την συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες προς το σκοπό αύξησης του τζίρου της από τον ιατρικό τουρισμό, επαναπροσέγγισε ιατρούς και συνεργάτες με τους οποίους είχε απομακρυνθεί λόγω οφειλών της προς αυτούς και τοποθέτησε νέο διοικητικό διευθυντή ευρείας αποδοχής.
Περαιτέρω – και κυριότερο όλων – αποκατέστησε πλήρως τις σχέσεις με τον βασικό πιστωτή της, ήτοι την εταιρία Healthcare Investors II, η οποία έχει υπεισέλθει στη θέση του συνόλου των τραπεζικών δανειστών της και, με την βοήθεια και χρηματοδότηση αυτού, κατάφερε να εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς το σύνολο των εργαζομένων της.
‏Για τους ανωτέρω λόγους οι προοπτικές επιβίωσης και ανάκαμψής της παρίστανται, όπως τονίζει στο ίδιο δικόγραφο, σήμερα ιδιαιτέρως ευοίωνες, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα καταφέρει να πετύχει την ελάφρυνση και ρύθμιση των έως σήμερα σωρευμένων υποχρεώσεών της, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 30 εκ. ευρώ και συνεπώς καθίσταται απαγορευτικό για οποιαδήποτε περαιτέρω προοπτική.
Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρεία πέτυχε να έρθει σε συμφωνία με την βασική πιστώτριά της, εταιρία Healthcare Investors II και – με την αρωγή αυτής – να συνάψει συμφωνία εξυγίανσης και πλάνο ρύθμισης των υποχρεώσεών της.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ