Για εξηγήσεις ενώπιον της Πταισματοδίκη Ρόδου κλήθηκαν οι πρώτοι φαρμακοποιοί της Ρόδου, που καταμηνύθηκαν από τον διευθυντή του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Γιάννη Παπαντωνίου, για πλαστογράφηση ασφαλιστικών ενημεροτήτων και χρήση αυτών στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (EOΠYY).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» έχει ήδη κληθεί για εξηγήσεις ο πρώτος από τους τρεις φαρμακοποιούς που καταμηνύθηκαν για πλαστογραφία με χρήση και της απόπειρας απάτης εις βάρος του EOΠYY.
Σύμφωνα με τις μηνυτήριες αναφορές οι τρεις φαρμακοποιοί υπέβαλαν στον EOΠYY πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από την πώληση φαρμάκων σε ασφαλισμένους.
H έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά από έγγραφο του EOΠYY για τον έλεγχο των επίμαχων βεβαιώσεων όταν διαπιστώθηκε ότι σε μια εξ’ αυτών υπήρχε λάθος όνομα του εκδότη διευθυντή του ταμείου και σφραγίδα που δεν χρησιμοποιείται. Οι δύο εκ των τριών πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων εφέροντο να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά και είχαν παραποιηθεί προς τα στοιχεία τους (η μια δεν έφερε καν υπογραφή), ενώ η τρίτη είχε συνταχθεί χειρόγραφα.
Oι ελεγχόμενοι φαρμακοποιοί φέρονται μάλιστα να οφείλουν στο ταμείο και μάλιστα από το έτος 2013 και μετά από εντολή του κ. Παπαντωνίου κινήθηκε ήδη έλεγχος σε όλες τις ασφαλιστικές ενημερότητες που έχουν υποβάλει την τελευταία 5ετία στον EOΠYY για να εισπράξουν οφειλές του ταμείου.
Ο πρώτος που έχει κληθεί σε εξηγήσεις προσεκόμισε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στον ΕΟΠΥΎ, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 22α Ιουνίου 2018, η οποία όπως αποδείχθηκε από τον έλεγχο ήταν πλαστογραφημένη και δεν είχε χορηγηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Από την έρευνα που έγινε στην πινακίδα κινήσεων εργοδότη, προέκυψε ότι την ως άνω ημερομηνία δεν είχε χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα στην επιχείρηση του φαρμακοποιού, ούτε χειρόγραφη, ούτε ηλεκτρονική.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αριθμός συστήματος που αναφέρονταν σε αυτήν ήταν ανύπαρκτοι και δεν αντιστοιχούσαν σε καμία ενημερότητα.
Προέκυψε επίσης ότι η επιχείρηση του φαρμακοποιού δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμερη την συγκεκριμένη ημερομηνία και είχε αρρύθμιστη οφειλή.
Η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση (βάσει νόμου) για να εισπράξει οποιαδήποτε επιχείρηση χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι σε έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι ο ελεγχόμενος φαρμακοποιός είχε υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ συνολικά 6 πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΦΚΑ διενεργεί ανάλογη έρευνα σε 16 ακόμη φαρμακεία και οι ενημερότητες που έχουν χρησιμοποιήσει ελέγχονται ομοίως για την εγκυρότητα τους.
Τα φαρμακεία όλης της Επικράτειας οφείλουν να υποβάλλουν, μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, τα οριζόμενα από το νόμο στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα, είτε στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ, είτε στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περιπτώσεις πληρωμής μέσω Διανεμητικού Λογαριασμού του Συλλόγου).
Σαν «Μηνιαία Στοιχεία» ενός φαρμακείου προσδιορίζονται το σύνολο των στοιχείων (ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ή και αναφερόμενων σε έντυπα εγγράφων), που αναφέρονται σε συνταγές φαρμάκων και γνωματεύσεις χορήγησης αναλωσίμων, που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο κατά τη χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα (μήνας αναφοράς) σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ή και δικαιούχους του Ν.4270/2014
Η υποβολή ενός φαρμακείου θα περιλαμβάνει τα κάτωθι παραστατικά:
– Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο μέσα στο μήνα αναφοράς.
– Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση γνωματεύσεων χορήγησης αναλώσιμων ΣΔ που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο στο μήνα αναφοράς.
– Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην εκτέλεση συνταγών σε δικαιούχους του Ν.4270/2014 (Ανασφάλιστοι -σχετ. υπ’ αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β’ 1753/28.06.2014) Υ.Α.), που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο στο μήνα αναφοράς.
– Πιστωτικά Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τον ΕΟΠΥΥ έναντι παρακρατήσεων, περικοπών ή αποδόσεων παρακρατηθέντων ποσών που εκτελέστηκαν σε προηγούμενες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία.
-Μία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων. Επισημαίνεται ότι από 01/10/14 δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ για τους δικαιούχους του Ν.4270/2014 (Ανασφάλιστοι-σχετ. υπ’ αρ. οικ.
– Ένα Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έτσι όπως αυτό έχει εκδοθεί μέσω του web site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.
– Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ