Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης έχουν τεθεί τα υπουργεία και οι υπηρεσίες τους αναφορικά με τις διαδικασίες επαναξιολόγησης των δομών τους. Επιχειρείται η επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος των υπουργείων. Τον συντονισμό των δράσεων για την υλοποίησή της έχει αναλάβει, εκ του επιτελικού ρόλου του, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση – αναδιοργάνωση των κρατικών δομών και να δώσει τέλος στις όποιες καθυστερήσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας με θέμα την αξιολόγηση δομών των φορέων της κρατικής διοίκησης συνέδεσε την αποτελεσματική αναδιοργάνωση με την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος. «Το κράτος, ως εκφραστής του δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να οργανώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας την αποστολή του (την προάσπιση αλλά και προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος) κατά τρόπο πολιτικά αποδεκτό, οικονομικά εφικτό και, προπάντων, κοινωνικά ωφέλιμο, αποδοτικό» είπε.

Συγκροτήθηκε επιτροπή με έμπειρα στελέχη

Ηδη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Δημήτρης Τσουκαλάς έσπευσε να ορίσει εννεαμελή ομάδα στελεχών με διοικητική εμπειρία και επιστημονική γνώση σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση των διαδικασιών επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων των υπουργείων. Παράλληλα, θα ελέγξει την πρόταση κάθε υπουργείου για τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών του.

Συγκροτείται από υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Εργου, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στις συνεδριάσεις της θα καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την απλούστευση διαδικασιών, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Η ομάδα εργασίας θα έχει επαφή με την ομάδα εργασίας κάθε υπουργείου για τον ανασχεδιασμό, η οποία θα πρέπει να μπορεί να διατυπώσει με σαφήνεια ποια είναι η αποστολή την οποία κάθε δομή πρέπει να φέρει σε πέρας, σε τι εξυπηρετεί η συνολική αναδιάταξη και, αιτιολογημένα, κατά πόσο με την επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία.

Οπως έχει επισημανθεί από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το αργότερο ως τις 31.12.2016, «όλοι οι φορείς της κρατικής διοίκησης (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) οφείλουν αφενός μεν να αξιολογήσουν την οργάνωσή τους, αφετέρου δε να προβούν σε αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών, όπου κρίνεται αναγκαίο». Αλλωστε, για όλα αυτά υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 37 ν. 4369/2016). Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται να αρθεί η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και να συγκεντροποιηθούν οι απαραίτητες λειτουργίες σε λιγότερες δομές.

Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι η κυβέρνηση δίνει διττή κατεύθυνση στην έννοια της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος ως προς την αναδιοργάνωση και την αναδιάταξη των υπουργείων: «Είτε μέσα από τις λειτουργίες / υπηρεσίες τους (άμεσος τρόπος) είτε μέσα από την ανάθεση και παρακολούθηση του έργου ιδιωτών (έμμεσος τρόπος), όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω μη κατοχής της απαιτούμενης ειδικής τεχνογνωσίας ή δυνατότητας επίτευξης σημαντικού οικονομικού αποτελέσματος»…

Τα πρόσωπα της επιτροπής

Το έγγραφο (Αριθμ. πρωτ. : ΔΙΔΚ/Φ. 38/οικ. 15836 – 9.6.2016) για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων των υπουργείων φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή ΓΓ κ. Τσουκαλά και έχει φτάσει ήδη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Εργου, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΙΜΗΔ). Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται πέντε στελέχη Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κ. Νικόλαος Αρχοντας, προϊστάμενος Διεύθυνσης, κυρία Σοφία Σιδέρη, κ. Κωνσταντίνος Βουτσινάς, κυρία Μαριορή Δεβετζή, κυρία Μαρία Καππάτου), ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Εργου κ. Αναστάσιος Σαλτερής, ο διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ο προϊστάμενος Τμήματος Πολιτογράφησης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Παύλος Ακτύπης.
Το ΒΗΜΑ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ