Με απόφαση που εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού κ. Λ. Κονιόρδου η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 20η Δεκεμβρίου 2017 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο το Δημοτικό Στάδιο «Διαγό́ρας» επί των οδών Βενετοκλέων, Βύρωνος και Κοδριγκτώ́νος.
Της λήψεως της αποφάσεως, προηγήθηκε μεταξύ άλλων η ομό́φωνη γνωμοδότηση του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ.
Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:
Αποφασίζουμε το χαρακτηρισμό́ ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002, του Δημοτικού Σταδίου «Διαγό́ρας» επί των οδώ́ν Βενετοκλέων, Βύρωνος και Κοδριγκτώ́νος στο Δήμο Ρό́δου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα την πρώ́τη φάση του σταδίου γνωστού και ως Στά́διο του Ηλιου. Η φά́ση αυτή́ αφορά τις αθλητικές εγκαταστά́σεις της δεκαετί́ας του 1930, δηλαδή, την εξέδρα των θεατώ́ν με τα οξύκορφα τόξα, τις τέσσερεις (4) πύλες στην δυτική νοτιοδυτική νότια και βόρεια πλευρά́ του, χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβά́σεις και το συγκρότημα των (2) κατοικιώ́ν που ενσωματώθηκαν την ίδια περίοδο στον χώρο του σταδίου, σύ́μφωνα με το συνημμέ́νο τοπογραφικό́ διάγραμμα με στοιχεία (1, 2, 3, 4…. 18, 1), καθώ́ς και τον μαντρό́τοιχο ο οποίος περικλείει το σύ́νολο της έκτασης των αθλητικώ́ν εγκαταστά́σεων, διότι αποτελεί ιδιαί́τερα αξιόλογο έργο της περιόδου της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκά́νησα και πληροί τις ιδιαίτερα αυξημένες τασσόμενες από́ το νόμο προϋ̈ποθέσεις για τον χαρακτηρισμό́ του ως μνημείου.
Η από́φαση αυτή δεν αποτελεί αναγνώ́ριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ