Σε πρόγραμμα για την ορθή διευθέτηση και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα του τουρισμού, θα συμμετάσχει ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020. Πρόκειται για το έργο «Seasonal variation of waste as effect of tourism» BLUEISLANDS.
Με την υπ αριθμ. 1020/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή και του Δήμου Ρόδου στο έργο με τίτλο «Seasonal variation of waste as effect of tourism» -BLUEISLANDS, στο πλαίσιο της της πρόσκλησης πολυμερών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED με 14 εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία, την Μάλτα, την Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Ο δήμαρχος Ρόδου υπέγραψε την με αριθμ. πρωτ. 2/101947/29-10-2015 δήλωση συμμετοχής. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε στις 27-09-2016 οπό την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος και η επίσημη ενημέρωση για την επιλογή του έργου έγινε στις 23/11/2016, οπό την Επαρχεία Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή που είναι η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος MED. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 01-11-2016.
Στο πλαίσιο του έργου γίνεται συστηματική προσπάθεια για την ορθή διευθέτηση και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα του τουρισμού. Αν και το θέμα είναι πιεστικό εδώ και χρόνια, ουδέποτε έχει προσεγγιστεί μεθοδικά. Θα μετρηθεί η ποσότητα και η σύνθεση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου και θα συσχετιστεί με τον αριθμό των τουριστών αλλά και την παρουσία των απορριμμάτων στο παράκτιο περιβάλλον. Θα αξιολογηθεί παράλληλα η υπάρχουσα δομή διαχείρισης των αποβλήτων.
Με βάση το αποτελέσματα που θα προκύψουν θα δημιουργηθεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο που θα περιλαμβάνει σχέδια δράσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα των αποβλήτων. Το εργαλείο θα αξιολογηθεί σε μια περίοδο δώδεκα μηνών όπου θα υλοποιηθούν και επιλεγμένα σχέδια δράσης για κάθε νησί-εταίρο. Στην έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος, θα συμπεριληφθεί η εμπειρία αλλά και όλα τα παραγόμενα δεδομένα και θα παρουσιάζονται οι πλέον αποδοτικές και επιτυχείς μέθοδοι προκειμένου το ζήτημα της εποχιακής διαχείρισης των απορριμμάτων να μετασχηματιστεί έτσι ώστε να τροφοδοτήσει την ίδρυση κυκλικών οικονομιών, διατηρώντας και διαιωνίζοντας παράλληλα τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο.
Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου για την περίοδο 2015-2019 και συγκεκριμένα στον Αξονα 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, Μέτρο 1,2 : Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Στόχο 1.2.4: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός συλλογής, διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, Δράση 1*2*4*31: «Seasonal variation of waste as effect of tourism» -BLUEISLANDS.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για το έργο είναι ο κ. Χρήστος Γαμβρούδης, σύμβουλος δημάρχου. Η ομάδα του έργου (Steering Committee) αποτελείται από τους κ. Γεώργιο Στεργίου, σύμβουλο δημάρχου, τον κ. Κυριάκο Ανθούλα, υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου και την κ. Μωραΐτου Παρασκευή, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ