3.250.804,14 € διεκδικεί από την ΔΕΥΑ Ρόδου για την λειτουργία του φράγματος Γαδουρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αναγκάστηκε λόγω υπερημερίας να αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία, όχληση και δήλωση.

Στην εξώδικη δήλωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με τη παρούσα προ πάσης άλλης ενέργειας (εξώδικης ή δικαστικής) σας ενημερώνουμε για τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με βάση την Προγραμματική Σύμβαση ( Π.Σ.) (ΑΔΑ: ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) με αντικείμενο την «Καθημερινή Διαχείριση λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά», υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την προηγούμενη διοίκηση της Επιχείρησης σας, συνεχίζουν όμως, σε κάθε περίπτωση, να σας δεσμεύουν.
Η Π.Σ. αυτή υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο στις 3/11/2017 σε εκτέλεση: α) της υπ’ αριθμό 260/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( ΑΔΑ: 67787ΛΞ-Σ1Ψ), β) της υπ’ αριθμό 520/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 75ΩΔΩ1Ρ-8Τ8), γ) της υπ’ αριθμό 316/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ: Ω1ΘΤΟΛ3Δ-954) και δ) της υπ’ αριθμό 375/2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω27Β7ΛΞ-4Η3.). Η Π.Σ. αυτή εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα της με την υπ’ αριθμό 290/2017 πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Τονίζεται ακολούθως ότι η Π.Ν.Αι. δικαιούται να απαιτήσει την πληρωμή των δαπανών από την αντισυμβαλλόμενη (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), η οποία θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού ενώ επισημαίνεται πως:
-Αν η πληρωμή του λογαριασμού δεν γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους.
-Αν η πληρωμή του λογαριασμού δεν γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει το δικαίωμα διακοπής της παρεχόμενης Υπηρεσίας, ήτοι τη διακοπή του παρεχόμενου ύδατος προς το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
Επίσης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τα αμέσως προηγούμενα, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν μετά από απόφαση της 7μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης κι έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τονίζει στην ίδια εξώδικη δήλωση και τα εξής:
«Επειδή σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία από τις αρμόδιες οικονομικές μας Υπηρεσίες και με βάση τις αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για τις πληρωμές που είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης( άρθρο 6 της Π.Σ.), οι οφειλές σας προς εμάς μέχρι τον μήνα Νοέμβριο 2020 ανέρχονται σε (2.681.548,60 € ) δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά, όπως ειδικότερα η οφειλή σας αυτή προκύπτει: α) από το πινάκιο ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ του Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικον. Διαχείρισης της Π.Ν.Αι και β) τους εκδοθέντες λογαριασμούς από αριθμ. 1 μέχρι αριθμ. 9 που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ., αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, στο ποσό αυτό δε οσονούπω προστίθεται και ο με ημερομηνία έκδοσης 1η Δεκεμβρίου 2020 10ος λογαριασμός ποσού ( 569.255,54 €), που αφορά σε ήδη καταβληθέντα από εμάς ποσά, δηλαδή συνολικά η οφειλή σας συμπεριλαμβανομένου και του 10ου λογαριασμού ανέρχεται σε (3.250.804,14 €) .
Επειδή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την καθυστέρηση πληρωμών των παραπάνω λογαριασμών κατά παράβαση των συμβατικών σας υποχρεώσεων.
Επειδή η μη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών αυτών, πέραν των παραπάνω, επιφέρει και σημαντική οικονομική ζημιά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζημιά την οποία υποχρεούμεθα από το νόμο να απαιτήσουμε την αποκατάσταση της με την πλήρη εξόφληση του πιο πάνω οφειλόμενου ποσού.
Επειδή, παρά το γεγονός ότι ως προς την καταβολή του πιο πάνω ποσού, η Επιχείρησή σας έχει ήδη καταστεί υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω όχληση από εμάς, εν τούτοις και προς αποφυγή δικαστικών ενεργειών από μέρους μας:
Σας απευθύνουμε ΟΧΛΗΣΗ για την εξόφληση των οφειλόμενων. Τάσσουμε προθεσμία 7 ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας για την εξόφληση τους.
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ τέλος ότι σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της τασσόμενης προθεσμίας, θα υποχρεωθούμε στην άσκηση των ενδεδειγμένων ενδίκων βοηθημάτων εναντίον σας για την ικανοποίηση της απαίτησής μας».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ