Ρεπορτάζ

Προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης προχωρούν ο Δήμος Ρόδου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Παραλιακης Ζώνης από τη Θαλασσινη Πύλη μέχρι τον Λιμένα Ακαντιάς, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020», έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή με πολλαπλά οφέλη για το νησί.
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, με τη συνεργασία τον Δήμου Ρόδου και του ΥΠΠΟ, και αφορά στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο των μεσαιωνικών τειχών, που εκτείνεται από το λιμάνι της Κολόνας, στο τουριστικό λιμάνι και ως το εμπορικό λιμάνι Ακαντιάς.
Το έργο διαιρέθηκε σε έξι τομείς ανάλογα με το είδος της επέμβασης (ΤΟΜΕΙΣ Α-Β, Β-Γ, Γ-Δ, Δ-Ε, Ε-ΣΤ, ΣΤ-Ζ) και εκτός της κατασκευής του ξύλινου πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου, περιλαμβάνεται η ανάπλαση της Θαλασσινής Πύλης και των υπαίθριων χώρων αναψυχής που προκύπτουν από την κατάργηση του τμήματος της παραλιακής οδού στη θέση του Προμαχώνα της Ακτής Προμηθέως.
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το τμήμα ΣΤ-Ζ. Το υπόλοιπο τμήμα του έργου περιλαμβάνει τους υπόλοιπους πέντε τομείς. Γενικά, σε όλη την περιοχή επέμβασης δηλαδή στο τμήμα Α-ΣΤ Θα κατασκευαστεί νέος ποδηλατόδρομος συνολικού μήκους 1.051,00 μ. και νέος ξύλινος πεζόδρομος μήκους 497,00 μ.
Συμπληρωματικά, είναι και η ανάπλαση της Θαλασσινής Πύλης σε περιοχή έκτασης 4.500 τ.μ. καθώς και η ανάπλαση των υπαίθριων χώρων αναψυχής, έκτασης 3.000 τ.μ. που προκύπτουν από τη κατάργηση του τμήματος της παραλιακής οδού στη θέση του Προμαχώνα της Ακτής Προμηθέως.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο ορθός προγραμματισμός, η εκτέλεση και επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς (τμήμα Α-ΣΤ)». Το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει εργασίες , εκτός από τη χερσαία λιμενική ζώνη, αρμοδιότητας ΔΛΤΝΔ, και σε κοινοχρήστους χώρους, αρμοδιότητας Δήμου Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός τον έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.900.000€ με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από:
-Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020″, (Εθνικό σκέλος ΠΔΕ) με το ποσό των 1.700.000,00 €.
Το υπόλοιπο ποσό των 1.200.000 € και με δεδομένο ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας τόσο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου όσο και του Δήμου Ρόδου θα χρηματοδοτηθεί από:
-Τον Δήμο Ρόδου με το ποσό των 750.000,00 € σύμφωνα με την «Εγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου με τα ποσό των 450.000,00 € σύμφωνα με την «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
Ειδικότερα η παρέμβαση αφορά το έργο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης από θαλασσινή Πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς (τμήμα Α-ΣΤ). Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης συμφωνούν στην υλοποίηση της πράξης με σκοπό την ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την πόλη της Ρόδου, για τη λειτουργία των λιμανιών, την ανάδειξη των μνημείων και του φυσικού κάλους της περιοχής και για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων της Μεσαιωνικής Πόλης, των Ροδίων, των επισκεπτών και των τουριστών (κρουαζιέρας και μη).
Η γεωγραφική περιοχή του έργου ορίζεται από την ευρύτερη περιοχή της θαλασσινής Πύλης έως τον κόμβο στην περιοχή Κόβα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη χερσαία λιμενική ζώνη και τους κοινόχρηστους χώρους και δρόμους στις ακόλουθες περιοχές:
• Περιοχή θαλασσινής Πύλης έως και την ευρύτερη περιοχή της «Κολώνας»
• Περιοχή Ακτής Σαχτούρη έως και την ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης εισόδου τουριστικού λιμένα
• Περιοχή Ακτής Προμηθέως έως και της ευρύτερης περιοχής εισόδου στη Μεσαιωνική Τάφρο και Πύλης Ακαντιάς.
Στη μελέτη περιλαμβάνονται και ορισμένες επεμβάσεις στην περιοχή από την Πύλη Απ. Παύλου έως και την Πύλη Αρνάλδου, και των επεμβάσεων της εγκεκριμένης μελέτης του 2007 που υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, το 2010 και το 2014. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν στη συνέχεια του ποδηλατοδρόμου έως την πύλη Απ Παύλου και τη διαρρύθμιση του χώρου στάθμευσης στα βόρεια της Πύλης Αρνάλδου έως την Πύλη Ταρσανά.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο ορθός προγραμματισμός, η εκτέλεση και επίβλεψη του έργου καθώς και η χρηματοδότησή του.


Οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση κάθε αναγκαίας μελέτης και θα αναζητήσουν πιθανές πηγές χρηματοδότησης ώστε το έργο να ολοκληρωθεί. Δύνανται δε και οι ίδιοι να χρηματοδοτήσουν τμήματα της μελέτης αυτής εφόσον δεν υπάρξει άλλη χρηματοδότηση. Οι συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν για τη χορήyηση των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς.
Το ΔΛΤΝΔ αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Επίβλεψη και εκτέλεση του έργου του Άρθρου 1, με τη δομή και τα υποέργα που αυτό θα έχει.
1) οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου,
2) σύνταξη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης
3)διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης στον ανάδοχο,
4) υπογραφή της σύμβασης
5) παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου,
6) ενέργειες για την παραλαβή του έργου και ειδικότερα:
• Τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για την επίβλεψη και την ολοκλήρωση εργασιών του έργου.
• Κάθε απαραίτητη ενέργεια για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και ενεργειών,
• Τη συντήρηση του ξύλινου πεζοδρόμου σε όλο το μήκος του, καθώς και της περιοχής του έργου που βρίσκεται εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης, μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
• Το συντονισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης της Σύμβασης
Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Συμβολή στην επίβλεψη με την διάθεση ως συμβούλου επίβλεψης ενός αρχιτέκτονα από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, για το τμήμα του έργου που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του.
• Προώθηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τόσο πριν (εγκρίσεις) και κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και μετά το πέρας αυτού σύμφωνα μετα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.
• Συμβολή στην εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου και ένταξής του είτε σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 είτε σε ΠΕΠ ή άλλο.
• Τη διάθεση του αρχείου τόσο από την Α’ και Β’ φάση εφαρμογής, όσο και από τις μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί.
• Τη συντήρηση όλων των χερσαίων διαμορφώσεων από τον ποδηλατόδρομο προς τα τείχη και στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης άρχεται από την επομένη εργάσιμη της υπογραφής της και λήγει με τη λήξη της διάρκειας εφαρμογής του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020, εν προκειμένω, την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι αυτό που προβλέπεται στην αντίστοιχη μελέτη.
Μετά την αποπεράτωση του έργου, φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησης θα είναι το ΛΤΝΔ για τη συντήρηση του ξύλινου πεζοδρόμου, των υπερκείμενων και υποκείμενων τμημάτων και της θεμελίωσής του, σε όλο το μήκος του, μέχρι και την εξωτερική (προς τα τείχη) παρειά του στηθαίου που το ορίζει καθώς και της περιοχής που βρίσκεται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης. Από το σημείο αυτό και προς το χερσαίο τμήμα του έργου, δηλαδή από τον ποδηλατόδρομο και προς τα τείχη, τα υπερκείμενα και υποκείμενα τμήματα, οι αποχετεύσεις το πράσινο και τα οδοστρώματα, θα συντηρούνται από το Δήμο Ρόδου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου