Τοπικές Ειδήσεις

Έναρξη από την Περιφέρεια των έργων της Β΄ φάσης ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά

Λύνεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης  Νότιας Ρόδου, Λίνδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου

Γ. Χατζημάρκος: “Κρατάμε τις υποσχέσεις μας και προχωράμε μόνο μπροστά”

Αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ”Φιλόδημος Ι” του Υπουργείου Εσωτερικών, των έργων της  Β΄ φάσης ύδρευσης της Ρόδου, από το Φράγμα Γαδουρά, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο στάδιο του μεγάλου έργου του Φράγματος,  που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης της Νότιας Ρόδου, της Λίνδου, του Αρχαγγέλου και του Αφάντου.

Μετά και την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 5 Μαρτίου 2019, της εισήγησης του Περιφερειάρχη, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης,  οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προχώρησαν άμεσα στη σύνταξη σχετικού φακέλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης του Υπουργείου.

Στις 29 Μαρτίου 2019 ο Περιφερειάρχης  υπέγραψε και απέστειλε το αίτημα και τον φάκελο της πρότασης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και χθες,  1η  Απριλίου 2019, κατατέθηκε στο Υπουργείο για την εξέταση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι η κατασκευή υδραγωγείου από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) του Φράγματος  Γαδουρά στο Χαράκι, μέχρι τις κάτωθι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες :
Νότιο Υδραγωγείο : Κάλαθος, Λίνδος, Πυλώνα, Λάρδος, Ασκληπειό, Γεννάδι και Λαχανιά
Κεντρικό Υδραγωγείο : Αφάντου και Αρχάγγελος
Σημειώνεται, ότι το παραπάνω προτεινόμενο έργο, περιλαμβάνει κατασκευή σωληνογραμμής και αντλιοστασίων, συνδέσεις σε υφιστάμενες δεξαμενές καθώς και κατασκευή νέων δεξαμενών. Η υδροδότηση των παραπάνω Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από το Φράγμα Γαδουρά, αφορά το σύνολο των εκτάσεων τους (εντός και εκτός των ορίων των οικισμών).
Επιπλέον του παραπάνω κύριου υποέργου της κατασκευής, ο φάκελος της πρότασης περιλαμβάνει τα υποέργα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και έργων μετατόπισης και σύνδεσης δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου της πρότασης, ανέρχεται στα 24.032.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).
Αναφορικά με το ποσό αυτό, η πρόταση της Περιφέρειας  περιλαμβάνει αίτηση χρηματοδότησης 20.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών (ανώτατο όριο πρόσκλησης) και δέσμευση για τη χρηματοδότηση, εφόσον εγκριθεί η εν λόγω αίτηση, των υπόλοιπων 4.032.000 ευρώ από την Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

 “Αφού κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε πλήρως λειτουργικό στους πολίτες το μεγαλύτερο έργο στο χώρο του Αιγαίου, το Φράγμα Γαδουρά, επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης της Ρόδου, κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ξεκινάμε την υλοποίηση των έργων της Β΄ Φάσης της ύδρευσης του νησιού της Ρόδου, από το Φράγμα. Για να δώσουμε το καλύτερης ποιότητας νερό στη Νότια Ρόδο, στη Λίνδο, στον Αρχάγγελο, στ’ Αφάντου.

Καταθέσαμε ώριμη και επικαιροποιημένη μελέτη στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος”, για χρηματοδότηση των έργων, στο ανώτατο ύψος του προγράμματος “Φιλόδημος” των 20 εκατ. ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός των έργων για την ύδρευση της Νότιας Ρόδου, της Λίνδου, της Αρχάγγελου και του Αφάντου, ξεπερνά τα 24 εκατ. ευρώ. Το επιπλέον κόστος θα καλύψουμε με πόρους της Περιφέρειάς μας, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Εργαζόμαστε σκληρά, σχεδιάζουμε και βάζουμε ισχυρά θεμέλια για ένα μέλλον ανάπτυξης του τόπου μας.

Κρατάμε τις υποσχέσεις μας και προχωράμε μόνο μπροστά”.

 

Αναλυτικότερα, ο φάκελος της πρότασης της ΠΝΑΙ περιλαμβάνει :

 1. Τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
  Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο
  3. Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης:
  3.1 Στοιχεία τεκμηρίωσης (κανονιστικές αποφάσεις, νομοθετικό πλαίσιο που τεκμηριώνουν ότι η ΠΝΑΙ  έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης
  3.2 Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΠΝΑΙ  ότι το προτεινόμενο έργο το έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί,
  3.3 Εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες τελικού σταδίου (οριστικές) με επικαιροποιημένο προϋπολογισμό κατασκευής.
  3.4 Έκθεση σκοπιμότητας του έργου
  3.5 Πρόσφατα στοιχεία αναλύσεων ποιότητας νερού
  3.6 Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα της πρότασης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).
  3.7 Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια των υπηρεσιών της ΠΝΑΙ
  3.8 Τεκμήρια για την χρηματοοικονομική ικανότητα της ΠΝΑΙ
  3.9 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
  3.10 Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης του έργου
  3.11 Πλάνο/Δράσεις Δημοσιότητας του αιτούμενου έργου
  3.12 Δαπάνες ΟΚΩ: εκτιμήσεις της Υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη.
  3.13 Δαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιών: έγγραφο της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, με αναφορά στην καταρχήν εκτίμηση/προσδιορισμό των απαιτούμενων αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το χρονοδιάγραμμα.
  3.14 Δαπάνες απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τη μελέτη κτηματογράφησης.

 

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, με τίτλο :«Κατασκευή Β’ φάσης των «Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» – Νότιο Υδραγωγείο – Υδραγωγεία Αφάντου & Αρχαγγέλου»,  θα εξασφαλίσει την υδροδότηση των  περιοχών  αυτών με επαρκές πόσιμο νερό άριστης ποιότητας από το Φράγμα του Γαδουρά και θα λύσει οριστικά, το ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα υδροδότησης που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών, εξαιτίας του υποβιβασμού της στάθμης και της υφαλμύρηνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένης και της ταυτόχρονα ολοένα αυξανόμενης ζήτησης σε πόσιμο νερό.

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου