Για ακόμη μια φορά το Ειρηνοδικείο Ρόδου, δείχνοντας το ανθρώπινο πρόσωπό του, προχώρησε σε «κούρεμα μαμούθ», οικογένειας με τρία παιδιά, το μεγαλύτερο των οποίων πάσχει από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή – σύνδρομο Asperger, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67%, κάνοντας δεκτή την αίτηση για την υπαγωγή τους στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μειώνοντας τις οφειλές τους από 235.608,24 € σε 47.000 € τα οποία καλούνται να καταβάλουν σε 20 έτη.

Ο πρώτος αιτών, ηλικίας σήμερα 39 ετών, εργάζεται σε σώμα ασφαλείας το δε μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 1.204,23 ευρώ. Είναι νυμφευμένος με την δεύτερη αιτούσα, ηλικίας σήμερα 37 ετών, και έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, ηλικίας σήμερα εννέα, επτά και ενός έτους. Η σύζυγός του εργάζεται ομοίως σε σώμα ασφαλείας, το δε μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται στο ποσό των 1.234,75 ευρώ.
Άλλη πηγή εισοδήματος δεν αποδείχτηκε ότι διαθέτουν οι αιτούντες. Κατά το έτος 2016 διαγνώσθηκε ότι το πρώτο τους τέκνο, πάσχει από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή-σύνδρομο Asperger και διαταραχή στην έκφραση του λόγου, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% κατά ιατρική πρόβλεψη από 1/7/2016 έως 31/7/2021 και για τον λόγο αυτό χορηγείται μηνιαίως στους αιτούντες ως επίδομα οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας το ποσό των 313 ευρώ από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου , το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες του σε λογοθεραπείες, ψυχολόγο και δραστηριότητες αναγκαίες λόγω του προβλήματός του, όπως μαθήματα μουσικής, ρομποτικής, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 560 ευρώ.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι διαμένουν σε οικία, συγκυριότητάς τους κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, ήτοι σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου.
Η αντικειμενική αξία του ποσοστού συγκυριότητας εκάστου επί του συγκεκριμένου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 14.290,43 ευρώ.
Το εν λόγω ακίνητο προσδιορίζεται από τους αιτούντες στο δικόγραφο της αίτησής τους ως η κύρια κατοικία τους.
Πέραν αυτού, ο αιτών δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η αιτούσα έχει αποκτήσει την κυριότητα ενός οχήματος, εμπορικής αξίας σήμερα περίπου 3.000 ευρώ.
Το δικαστήριο εκτίμησε ότι το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών αναγκών της οικογένειας των αιτούντων, ήτοι διατροφή των ιδίων και των ανηλίκων τέκνων τους, λαμβανομένων υπόψη και των προαναφερθέντων ειδικών αναγκών του πρώτου ανήλικου τέκνου τους, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετακινήσεις, λαμβανομένων υπόψη και των οικονομικών συνθηκών, ανέρχεται με μετριοπαθείς υπολογισμούς στο ποσό των 2.300 ευρώ μηνιαίως.
Ο πρώτος είχε αναλάβει οφειλή ποσού 235.608,24 ευρώ από σύμβαση στεγαστικού δανείου. Εν συνεχεία, η δεύτερη είχε αναλάβει ως συνοφειλέτρια επίσης οφειλή ποσού 235.608,24 ευρώ.
Οι αιτούντες βρίσκονται σήμερα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς πιστώτρια τράπεζα.
Η κρίση αυτή του δικαστηρίου συνάγεται από την σχέση της ρευστότητάς τους προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ίδιων και των οικονομικώς εξαρτημένων απ’ αυτούς μελών της οικογένειάς τους, η υπολειπόμενη ρευστότητά τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στον όγκο των οφειλών τους ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους, ενώ παράλληλα δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης στο μέλλον.
Λόγω του προβλήματος υγείας του πρώτου τέκνου τους, έχει αυξηθεί το ύψος των βιοτικών τους αναγκών, το οποίο και θα αυξηθεί έτι περισσότερο στο μέλλον.
Στην αδυναμία αυτή περιήλθαν χωρίς δόλο, αφού κατά το χρόνο ανάληψης των οφειλών τους είχαν ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα, γεγονός που τους δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
Το δικαστήριο έτσι ρυθμίζει τα χρέη τους με μηνιαίες καταβολές  συνολικού ποσού 400 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ τους, ήτοι ο πρώτος θα καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό των 200 ευρώ και η δεύτερη το ποσό των 200 ευρώ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών (ήτοι 60 μήνες), οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία συγκυριότητάς τους, εξαιρεί της εκποίησης το όχημα κυριότητας της δεύτερης και επιβάλει στον πρώτο την υποχρέωση να καταβάλει στην πιστώτρια τραπεζική εταιρία, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των 63,51 ευρώ το μήνα και επί 180 μήνες (15 έτη x 12 μήνες), εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της πενταετίας και θα είναι καταβλητέες το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός.
Επιβάλλει στην δεύτερη την υποχρέωση να καταβάλει στην πιστώτρια τραπεζική εταιρία, το ποσό των 63,51 ευρώ το μήνα και επί 180 μήνες (15 έτη x 12 μήνες), με τους ίδιους όρους.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Σπύρος Σαλαμαστράκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ