Την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου αιτήθηκε στον υπουργό Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Στο αίτημα αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
‏σας αποστέλλουμε την με αριθ.52/30-07-2020 (ΑΔΑ:6ΑΘ30ΚΔΠ-ΒΤΠ) απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επείγουσες ανάγκες της ΠΕΔ σχετικά με την παροχή νομικών συμβουλών και εν γένει νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ μελών μας, όπως επίσης και της Διοικητικής και Οικονομικής μας υπηρεσίας.
‏Η πολυνησιωτικότητα και η ύπαρξη τριάντα τεσσάρων (34) Ο.Τ.Α. της Περιφέρειάς μας, δημιουργούν πλήθος νομικών υποθέσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε συνάρτηση με την υποστελέχωσή τους, ιδίως των μικρότερων από αυτούς.
‏Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ.: ΔΐΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/ 14.11.2019 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΨΛΒΘ46ΜΤΑ6-7ΧΥ), «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2020», τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 10/20-02-2012 του Δ.Σ της ΠΕΔ, στην οποία προβλέπονται δύο (02) θέσεις έμμισθων δικηγόρων, εκ των οποίων η μια (01) είναι καλυμμένη και η ζητούμενη ως άνω παραμένει κενή, ‏καθώς και το ψηφιακό οργανόγραμμα της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο: apografi.gov.gr
Σας παρακαλούμε θερμά, όπως ενεργήσετε για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 02, παρ. 01) με την οποία να εγκρίνετε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ενός (01) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Αντώνης Β. Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ