Tην άσκηση παρέμβασης του Δήμου στην από 31 Mαρτίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου αίτηση των Ζερμαίν-Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας, και Μιχαήλ Ζησιμάτου του Γερασίμου, υπέρ της εγκυρότητας της αρχικής διαθήκης του διαθέτη Ψιμόριφου Ευαγγέλου και της απόρριψης της αιτούμενης ανάκλησής του, καθώς και την υποβολή σχετικής αναφοράς στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Ρόδου για την διερεύνηση στοιχειοθέτησης ποινικών αδικημάτων, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα την 10η Απριλίου 2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο η αίτηση των ανωτέρω, που επικαλούνται ότι στο Ειρηνοδικείο Ρόδου δημοσιεύθηκε  η από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη διαθήκη του αποβιώσαντος Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου και ζητούν την κήρυξη ως ανίσχυρου και την ανάκληση ως ανακριβούς, του πιστοποιητικού-κληρονομητηρίου του παραπάνω διαθέτη.
Στο κληρονομητήριο αναγνωρίζεται ότι μοναδική κληρονόμος του Ψιμόριφου, βάσει της από 19-11-1988 ιδιόγραφης διαθήκης του, είναι η ορισθείσα και εκτελέστρια σύζυγός του Ούτε-Βεατρίκη Ψιμορίφου, το γένος Καρλ Βιρτζ, μεταποβιώσασα 8-6-2003 βεβαρημένη με κληροδοσία ενός αγρού στην Ιξιά Ρόδου εκτάσεως 19.130 τ.μ., υπέρ του Ψιμορίφειου Δημοτικού Ιδρύματος Ρόδου, ο κοινωφελής σκοπός της οποίας με την υπαρ. 1560/2008 απόφ. εκ. Εφ.Αθ. διαγνώστηκε ανέφικτος και διατάχθηκε για την πληρέστερη ικανοποίηση της θελήσεως του διαθέτη η εκποίηση του εν λόγω ακινήτου.
Γενομένης συζητήσεως εκδόθηκε αυθημερόν απορριπτική διάταξη επί του αιτήματος της προσωρινής διαταγής (για την απαγόρευση της εκκρεμούσας μεταγραφής του παραπάνω κληρονομητηρίου που κατέθεσε ο Δήμος), λόγω έλλειψης κατεπείγοντος, και προσδιορίστηκε η εκδίκασή της για την 6-6-2017.
Μετά από έρευνα της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι την από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη διαθήκη του κατά την 29.11.1994 αποβιώσαντος Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου, κατέθεσε προς δημοσίευση την 25-6-2013 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, όπου και δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 26/26-06- 2013 πρακτικό του ο Μιχαήλ Ζησιμάτος του Γερασίμου (2ος αιτών της προκείμενης ανάκλησης) επικαλούμενος ότι απεστάλη στην οικία του την 5-2-2013 μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα.
Για το εν λόγω ακίνητο η σύζυγος του διαθέτη Ούτε Ψιμορίφου, ενεργούσα εν τοις πράγμασιν ως εκτελέστρια της διαθήκης, εξέδωσε το υπ’ αρ. 91/1995 κληρονομητήριο, το οποίο για άγνωστους λόγους δεν είχε μεταγραφεί.
Ακολούθως, έγιναν ενέργειες για την σύσταση του Ιδρύματος, πλην όμως με το υπ’ αρ. 1063953/1570/Α011/17.5.2005 έγγραφό του το Υπ.Οικονομικών αρνήθηκε να προβεί την έκδοση διοικητικής πράξης (για τη σύσταση του Ιδρύματος) λόγω έλλειψης πόρων.
Έπειτα ο κοινωφελής αυτός σκοπός κρίθηκε ανέφικτος και το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 1560/2008 απόφασή του καθόρισε πως η ικανοποίηση του σκοπού του διαθέτη επιτυγχάνεται επωφελέστερα με την πώληση του ακινήτου με δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με βάση τις διατάξεις του αρ. 71 α.ν. 2039/39 και του αρ. 3 ν. 455/1976 (οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με τον νέο νόμο 4183/2013 που ισχύει από 1.11.2013), χωρίς το ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου και το τίμημα της πωλήσεως να αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ του Δήμου Ροδίων
Η Ζερμέν Ζησιμάτου προσέβαλε την υπ’ αριθμ. 1560/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ζήτησε την ακύρωσή της, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση της ως άνω απόφασης θα της επιφέρει βλάβη λόγω της ως άνω αγωγής της η οποία είναι η κληρονόμος της, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 3640/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και συγχρόνως άσκησε και την από 15.7.2008 με αρ. καταθ. 986/2008 αγωγή της, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά του Δήμου Ρόδου και κατά της ανηψιάς της Ούτε Ψιμορίφου, Καρολάιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ, διώκουσα να αναγνωριστεί κυριότητά της επί του ακινήτου λόγω δεκαπενταετούς χρησικτησίας, ακυρότητα των εγγραφών υπέρ του διαθέτη Ευ. Ψιμορίφου στο ακίνητο καθώς και ακυρότητα της διαθήκης του διαθέτη.
Συγχρόνως προσέβαλε την υπ’ αριθμ. 1560/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ζήτησε την ακύρωσή της, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση της ως άνω απόφασης θα της επιφέρει βλάβη λόγω της ως άνω αγωγής της η οποία είναι η κληρονόμος της, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 3640/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Κατά τη συζήτηση της αγωγής της Ζερμέν Ζησιμάτου ασκήθηκε παρέμβαση των  Αναστασίας Μας, Ερρίκου Μας κατά Ζερμέν Ζησιμάτου, Δήμου Ρόδου και Κάρολαιν Σμιθ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η μητέρα τους Αναστασία Μας άρχισε να νέμεται το ακίνητο από το έτος 1938 έως το 1962  και ουδέποτε διεκόπη από τον Ψιμόριφο.
Κυρίως όμως ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν πρόσφατες πράξεις νομής από το 1994 μέχρι το έτος 2004.
Με την υπ’ αρ. 27/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η εν λόγω αγωγή απορρίφθηκε, διότι το Δικαστήριο έκρινε ότι κακώς είχε ασκηθεί κατά του Δήμου Ρόδου διότι ουδέποτε υπήρξε κληρονόμος αλλά και κατά της Κάρολαιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ.
Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, η βεβαρημένη με κληροδοσία Ούτε Ψιμορίφου εξέπεσε από την κληροδοσία με το θάνατό της και η κληροδοσία μετέβη στην κληρονόμο της, δηλ. την Κάρολαιν Άνν Πατρίτσια Σμιθ, η οποία εφόσον δεν έχει βρεθεί η κληρονομία είναι σχολάζουσα.
Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν εφέσεις από όλες τις διάδικες πλευρές, η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί με επίσπευση του Δήμου για την 22-9-2017.
Όμως ο Δήμος κατέθεσε στο Κτηματολόγιο Ρόδου για μεταγραφή το παραπάνω κληρονομητήριο με την με αριθμό πράξης 3125/2016 αίτησή του, εκκρεμούσα προς διάταξη και καταχώρηση και ακολούθως ασκήθηκε η παραπάνω αίτηση των αιτούμενων την ανάκλησή του.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις στοιχειοθέτησης ποινικών αδικημάτων τουλάχιστον πλαστογραφίας και εξαπάτησης Δικαστηρίου και μάλιστα κακουργηματικής μορφής, της αξίας του ακινήτου ανερχόμενης σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ