Ειδήσεις

Ενοποιημένο Σχεδίο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021: Οι βασικοί στόχοι ανά υπουργείο

Σαφείς στόχους και συγκεκριμένες ημερομηνίες περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης για το 2021

Υπουργείο Εξωτερικών

Σε μια περίοδο έντασης στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή η Ελλάδα επιδιώκει να παραμείνει και να καθιερωθεί ως παράγοντας σταθερότητας, μέσα από συνεχείς διπλωματικές πρωτοβουλίες και καλλιέργεια στρατηγικών συμμαχιών. Παράλληλα, η παγκόσμια οικονομική και υγειονομική κρίση συρρικνώνει εκ των πραγμάτων το πεδίο δράσης για την προβολή της χώρας σε διεθνές επίπεδο, τη δημιουργία νέας εικόνας για αυτήν και την προώθηση των προϊόντων της σε νέες αγορές

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητες πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών για το 2021 περιλαμβάνουν:

1)Την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων στην ΕΕ,

2)Την ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας της χώρας,

3)Την προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του απόδημου Ελληνισμού,

4)Την αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιακών δομών του υπουργείου, με σύγχρονο και ευέλικτο σχήμα,

5)Την υιοθέτηση Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση στη βάση ελληνικών προτεραιοτήτων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Βασική πρόκληση για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το επόμενο διάστημα αποτελεί η προστασία των χερσαίων εξωτερικών συνόρων και η ενίσχυση του ρυθμού επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Απέναντι σε ένα ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών πιέσεων, κύρια εργαλεία αντιμετώπισης θα καταστούν η ολοκλήρωση του Τεχνητού Εμποδίου και των συνοδών του έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού φύλαξης με την πρόσληψη επιπλέον 746 συνοριοφυλάκων.

Σε επίπεδο προγραμματικού σχεδιασμού για το 2021, οι στόχοι του υπουργείου περιλαμβάνουν:

1)Τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα,

2)Την αναμόρφωση της σωφρονιστικής πολιτικής και του σωφρονιστικού συστήματος κα ιτην ολοκλήρωση σχεδιασμού αναδιοργάνωσης και επέκτασης του δικτύου Καταστημάτων Κράτησης,

3)Την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας υλοποιώντας σχέδιο αναμόρφωσής της, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη στην διαχείριση καταστροφών και κρίσεων, με έμφαση στην πανδημία του κορονοϊού,

4)Τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και την κατάρτιση του νέου οργανογράμματος του φορέα.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Με τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2021 να ανέρχεται σε 5.496.000.000 ευρώ και πρόβλεψη για 3.945 νέες προσλήψεις για τη στελέχωση και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εστιάζει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται:

1)Σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω ενός εκτεταμένου εξοπλιστικού προγράμματος για την απόκτηση και αναβάθμιση οπλικών συστημάτων καθώς και τη βελτίωση της υποστήριξής τους,

2) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στον τομέα της άμυνας.

3)Αύξηση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές, πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, καθώς και αναβάθμιση της στρατιωτικής θητείας με την παροχή δεξιοτήτων και την πιστοποίηση προσόντων.

4)Μεταρρυθμίσεις θεσμικού και οργανωτικού χαρακτήρα, με προεξέχουσα την έκδοση και υλοποίηση εντός του 2021 της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας αλλά και την εφαρμογή της νέας Δομής Δυνάμεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

5)Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του υπουργείου καθώς και άλλες πρωτοβουλίες μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους των υποδομών του.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επικεντρωθεί το 2021 στο να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια εκπαίδευση που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας.

Κεντρικοί στρατηγικοί πυλώνες είναι:

1)Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, με διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης που αποβλέπουν στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

2)Η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο, μέσα από παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

3)Η αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς και η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης,

4) Η ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η καθιέρωσή της -από λύση ανάγκης για λίγους-ως συνειδητής επιλογής και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς,

5) Η εξασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Υπουργείο Υγείας

Η ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αποτελεί το κεντρικό ζητούμενο του υπουργείου Υγείας για το 2021. Αποδοτικότητα, λειτουργικότητα, ποιότητα και ισότιμη προσβασιμότητα αποτελεί τους άξονες βελτίωσης του ΕΣΥ.

Η διαχείριση της πανδημίας αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας με την κρισιμότερη δράση για το επερχόμενο έτος να είναι η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, με την αγορά εμβολίων, τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, και την οργάνωση του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού στις δομές του συστήματος υγείας.

Η δράση του υπουργείου Υγείας για το 2021 επικεντρώνεται στην επίτευξη 4 στόχων:

1) Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας με προσήλωση στην πρόληψη,

2) Αποτελεσματικότερη διοίκηση των νοσοκομείων,

3) Αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

4) Βελτίωση των υπηρεσιών για την ψυχική υγεία.

Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Πολιτικές που συνδυάζουν ισόρροπα τις έννοιες της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, και αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό αποτελούν τον προγραμματισμό του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το 2021.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

1) Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στην αγορά ενέργειας με ιδιωτικοποιήσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις,

2) Η βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την περιβαλλοντική πολιτική,

3) Η ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,

4) Η βελτίωση του πλαισίου για τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό,

5) Η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας, στην προώθηση της απολιγνιτοποίησης, με μέριμνα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και στην βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας,

6) Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια,

7) Η άσκηση πολυδιάστατης διεθνούς ενεργειακής πολιτικής με προώθηση διεθνών ενεργειακών έργων.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το υπουργείο συνεχίζει το 2021 τη δράση του προσηλωμένο στους στρατηγικούς στόχους της ανάδειξης της χώρας ως διεθνούς πολιτιστικού πόλου, την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενδυνάμωση της σύγχρονης δημιουργίας, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιακών δομών του και των εποπτευόμενων οργανισμών του.

Εμβληματικά έργα του υπουργείου που εντάσσονται στο στρατηγικό του σχεδιασμό είναι:

1) Η συντήρηση και αξιοποίηση του κτήματος Τατοϊου,

2) Η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης,

3) Η επέκταση και αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,

4) Η επανέναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης,

5) Η έναρξη λειτουργίας του Ακροπόλ και η επανάχρηση των κτιρίων του στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Τομέας Αθλητισμού

Βασικός στόχος του σχεδιασμού της αθλητικής στρατηγικής της κυβέρνησης για το 2021 αποτελεί η ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία, η προώθηση του υγιούς αγωνιστικού και επαγγελματικού αθλητισμού με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των παραβατικών φαινομένων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης για το έτος 2021 έχει θέσει ως κορυφαίους στόχους: την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης, την ενίσχυση και προώθηση των διαδικασιών και των υποδομών της καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται:

1) Η εισαγωγή διεθνώς επιτυχημένων πρακτικών όπως η εφαρμογή του νέου θεσμού των εξειδικευμένων τμημάτων των δικαστηρίων για συγκεκριμένους τύπους υποθέσεων που έχουν σημασία, επί παραδείγματι, για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη.

2) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης και στοχευμένες δράσεις επιμόρφωσης, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνονται και προγράμματα κατάρτισης δικαστικών υπαλλήλων σε νέα γνωστικά πεδία,

3) Η ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μια προσπάθεια επίτευξης των αναγκαίων συγκλίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα εντός του δικαστικού συστήματος.

4)Η εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών,

5)Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων θεωρείται επιβεβλημένη εντός του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης,

6)Η επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

Υπουργείο Εσωτερικών

Εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα και ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης αποτελούν τους στόχους του υπουργείου για το 2021 με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το πλάνο του υπουργείου εστιάζει στην εμβληματική μεταρρύθμιση για την αξιοκρατία στο σύστημα προσλήψεων και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, που αφορά στο σύνολο του δημόσιου τομέα:

1) Ανάπτυξη μητρώου θεμάτων για τα τεστ γνώσεων καθώς και διαμόρφωση ειδικών εργαλείων για τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στοχεύοντας στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος αντικειμενικού και αξιοκρατικού που υπηρετεί την αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».Τ

2) Εξορθολογισμός του κλαδολογίου, θέτοντας ως προτεραιότητα την επικαιροποίηση του προσοντολογίου και τον εξορθολογισμό του συστήματος ταξινόμησης κλάδων με στόχο ένα συνεκτικό, ευέλικτο και λειτουργικό «κλαδολόγιο» για όλους τους φορείς.

Παράλληλα, επανακαθορίζονται το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και το πλαίσιο της στελέχωσης του δημόσιου τομέα. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, η οποία επιδιώκει την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κυβέρνησης, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων, συμπληρώνεται από το νέο Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Φύλαξη των συνόρων, επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και σαφής διαχωρισμός προσφύγων από οικονομικούς μετανάστες είναι το τρίπτυχο της πολιτικής του υπουργείου για το 2021.

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων προωθείται ευρύς ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, με έμφαση στην ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά,  για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, δημιουργούνται όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης των αντίστοιχων πολιτικών και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης.

Παράλληλα, με πρωτοβουλίες νομοθετικού και διπλωματικού χαρακτήρα, το υπουργείο στοχεύει να ενισχύσει τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τις χώρες καταγωγής τους.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα πολιτικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για το 2021, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:

1) Στη διατύπωση στρατηγικών κατευθύνσεων και υλοποίηση δράσεων που συμπληρώνουν την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη),

2) Στην αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων, στην προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πληθώρας φορέων καθώς,

3) Στην στην ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών,

4) Στη στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας σε συνδυασμό με την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Για το έτος 2021 η πολιτική του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: περιβάλλον, υποδομές/μεταφορές και ψηφιακή διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική του υπουργείου για την επερχόμενη χρονιά στοχεύει:

1) Στην αύξηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των πολιτικών του,

2) Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών,

3) Στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στην αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και την μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας,

4) Στην αναβάθμιση και στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των συγκοινωνιών, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών κυρίως στα μητροπολιτικά κέντρα.

5) Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών,

6) Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα των αεροπορικών μεταφορών,

7) Στην ασφάλεια των μετακινήσεων, με τη λήψη μέτρων για την προαγωγή της και τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οι κεντρικές επιδιώξεις του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το 2021 συνίστανται στην ενίσχυση και εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας, την ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας στο θαλάσσιο χώρο, τη διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων, την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών μας και την ανάληψη ειδικής μέριμνας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της Γαλάζιας οικονομίας.

Οι βασικοί μεταρρυθμιστικοί άξονες εστιάζουν:

1) Στη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης,

2) Στην ενδυνάμωση της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων και της ασφάλειας στη θάλασσα,

3) Στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής των ελληνικών λιμένων,

4) Στην ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου ως βασικό τμήμα του παραγωγικού ιστού της χώρας,

5) Στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού (yachting, κρουαζιέρα) αλλά κα ιστην αναδιοργάνωση και ψηφιακή αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δημιουργία μιας νέας προοπτικςή για την ελληνική γεωργία, η οποία θα προσδιορίζεται από καινούργιες τεχνικές, θεσμικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες είναι η βασική στόχευση του υπουργείου για το 2021.  Για το λόγο αυτό η σχεδιαζόμενη πολιτική επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα, στην ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Υπουργείο Τουρισμού

Μείζονες στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Τουρισμού για το 2021 είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον ελληνικό τουρισμό, η διεθνής προώθηση του ελληνικού “brand”, η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας δεξιοτήτων ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό.

Πηγή: imerisia.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου