Σε συνέχεια τριών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με την τελευταία να αφορά την αιτηθείσα μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της αναδόχου Ενωσης Εταιρειών του έργου «μαμούθ» ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού δαπάνης 25 εκατ. ευρώ περίπου, η δημοτική αρχή προγραμματίζει ευρεία σύσκεψη για το θέμα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης προγραμματίζει στο διάστημα από 3 έως 8 Αυγούστου 2020 να πραγματοποιηθεί με παράγοντες της ένωσης εταιρειών και με την παρουσία του τεχνικού διευθυντή του έργου σύσκεψη στην οποία θα τεθούν επί τάπητος τα θέματα που έχουν ανακύψει και θα αποτυπωθούν οι σύννομες και συμβατικά σύμφωνες με την διακήρυξη εναπομείνασες δυνατότητες ή προοπτικές του έργου.
Θυμίζουμε ότι το μέλος της αναδόχου, ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», πρόκειται ειδικότερα να διαδεχθεί κατά ποσοστό 100% το μέλος της αναδόχου, ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατά ποσοστό 96,66% το μέλος της αναδόχου, εταιρείας περιορισμένης ‏ευθύνης, με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
‏Μετά την παραπάνω διαδοχή η ανάδοχος θα αποτελείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 99 % και την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά ποσοστό 1 %. ‏
Επισημαίνεται ότι μετά την παραπάνω διαδοχή, η επωνυμία της αναδόχου θα μεταβληθεί σε «ΟΤΕ Α.Ε – GLOBILED Μ.ΕΠΕ».
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στη νέα Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Εργου το αίτημα μεταβολής της σύνθεσης προκειμένου, να υποβάλει κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τις αντίστοιχες Γνωμοδοτήσεις:
– Επί της Εκπτώσεως επιλαμβανόμενη κατά τα οριζόμενα στις αποφάσεις υπ’ αρ. 31/2020 και 94/2020 της Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα να υποβάλει προς την Οικονομική Επιτροπή την εκ του νόμου επιτασσόμενη Γνωμοδότηση με ειδική και επαρκή αιτιολογία ως προς ένα προς ένα των εννέα (09) αυτοτελών λόγων επί της έκπτωσης και ειδικότερα ως προς κάθε λόγο εάν υπήρξε «συμμόρφωση» δικαιολογούσα τη μη έκπτωση.
-Επί του αιτήματος μεταβολής σύνθεσης της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε, GLOBILEDM.E.Π.Ε. και ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», επιλαμβανόμενη να υποβάλει Γνωμοδότηση για το εάν με την ικανοποίηση του αιτήματος μεταβολής σύνθεσης:
α) Πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού διαδοχής και αναδιάρθρωσης αναδόχου, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις του νόμου και της Διακήρυξης.
β) Η Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών συνεχίζει ή όχι υπό τη νέα σύνθεσή της και τα νέα ποσοστά συμμετοχών των δύο πλέον από τα τρία αρχικά μέλη, να πληροί τα στοιχεία –όρους συμμετοχής όπως είναι κανονιστικώς οριοθετημένα στην υπ’ αρ. 02/39882/28-06-2018 Διακήρυξη του Δήμου Ρόδου ως και τα κατ’ αυτήν κριτήρια επιλογής της στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφορά της, δηλαδή εάν και με τα εναπομένοντα μέλη (ΟΤΕ Α.Ε., GLOBILEDME.Π.Ε.) και την ανασύνθεση των ποσοστών συμμετοχής τους(99% και 1%) διατηρείται ή όχι η πλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και κριτηρίων της Διακήρυξης, των όρων και δεσμεύσεων της Προσφοράς και του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, ούτως ώστε η τροποποίηση να μη θεωρείται ουσιώδης και να είναι επιτρεπτή, ήτοι με την αιτούμενη ως άνω μεταβολή να μην εισάγονται όροι που εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από την συγκεκριμένη με την αρχική σύνθεση και ποσοστά συμμετοχής Ένωση Εταιρειών που επιλέχθηκε αρχικώς, ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από την δική της ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ