Ειδήσεις

Τα κριτήρια για το επίδομα γέννας – Τι αλλάζει σε ΚΕΑ, επίδομα στέγασης και παιδιού – Όλο το νομοσχέδιο

Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννας, με αναλυτικές προβλέψεις για τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10.1.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν και άλλα κοινωνικά επιδόματα προβλέποντας αλλαγές στο επίδομα παιδιού και τροποποιήσεις στο επίδομα στέγασης.

Σε δύο μέρη το νομοσχέδιο

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο επιμερίζεται σε δύο μέρη. Στο Πρώτο Μέρος καταστρώνονται οι βασικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του εξαγγελθέντος επιδόματος γέννησης.

«Όπως σημειώνεται, στην αιτιολογική έκθεση η από δεκαετίες διαπιστωθείσα υπογεννητικότητα εντάθηκε έτι περαιτέρω την τελευταία δεκαετία, λόγω της σοβούσας οικονομικής κρίσης, υποσκελίζοντας σημαντικά την προοπτική υγιούς δημογραφικής εξέλιξης και καθιστώντας τις σχετικές προβλέψεις εξόχως δυσοίωνες.»

» Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η συγκροτημένη χάραξη της οποίας οφείλει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας.»

» Το εν λόγω επίδομα, ανερχόμενο σε ποσό ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς και ταυτοχρόνως σημαντικό βοήθημα κατά την πρώτη περίοδο ανατροφής του παιδιού τους».

Στο Δεύτερο Μέρος εισάγονται τροποποιητικές ρυθμίσεις του επιδόματος στέγασης και του επιδόματος παιδιού, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σ.σ. το οποίο προτείνεται να λέγεται και πάλι «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»). Επίσης προβλέπονται αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ εισάγονται ρήτρες διαγραφής ανείσπρακτων χρεών στα ταμεία.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10.1.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Επίδομα γέννας: Στα 40.000 ευρώ το κριτήριο εισοδήματος

 • Απο 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα.

Με την ίδια διάταξη καθορίζεται κατ’ αρχάς ως δικαιούχος του επιδόματος η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, το επίδομα δεν χορηγείται πριν την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, ως τέτοια νοείται δε και η απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στο πλαίσιο ζητηθείσας προσωρινής δικαστικής προστασίας.

 • Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά: α) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το επίδομα γέννησης.

Κατόπιν της αποδοχής της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ έκαστη.

 • Καθορίζεται ρητά η έννοια του «ισοδύναμου οικογενειακού επιδόματος».

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

 • Περιγράφεται η αναγκαία για το υπολογισμό του επιδόματος κλίμακα ισοδυναμίας.

Η κλίμακα ισοδυναμίας, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1
β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2
γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 • Προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο ως προϋπόθεση χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και ειδικότερα ότι το επίδομα γέννησης χορηγείται στις περιπτώσεις όπου το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ.
 • Προβλέπεται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της σχετικής Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Περαιτέρω, εισάγονται ειδικές προβλέψεις για τις περιπτώσεις υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας καθώς και της υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος σε ημερομηνία προγενέστερη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 • Εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης.

Για τους πολίτες τρίτων κρατών, απαιτείται δωδεκαετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Η επιλογή αυτή, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, συνιστά προϊόν συνεκτίμησης των οικονομικών συνεπειών της σκοπούμενης ρύθμισης σε ανελαστικές δημοσιονομικές συνθήκες. «Παράλληλα, η δωδεκαετής διαμονή εκτιμάται ως ικανή να τεκμηριώσει πρόθεση μόνιμης διαμονής, ως απόρροια διαμόρφωσης ισχυρού δεσμού των εν λόγω δικαιούχων με το κράτος και την κοινωνία υποδοχής. Στην ανωτέρω περίπτωση, το νόμιμο και μόνιμο της διαμονής αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος».

 • Εντάσσεται στους δικαιούχους του επιδόματος και η μητέρα, η οποία διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, λόγω της σχετικής ιδιότητας του πατέρα του παιδιού.
 • Προβλέπεται πως το επίδομα γέννησης, ως  επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, χορηγείται από τον Οργανισμό Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
 • Για την εξασφάλιση του σκοπού της χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, προβλέπεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται, με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

Αλλαγές στο Επίδομα παιδιού

Προστίθενται ως δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος παιδιού οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς διεθνείς κανόνες δικαίου αυξημένης τυπικής ισχύος καθώς και πρωτογενείς και παράγωγους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί οι κανόνες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

Παράλληλα, προκρίνεται η διαφοροποίηση ως προς τη χρονική διάρκεια του κριτηρίου διαμονής για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις β’ έως ζ’ της τροποποιούμενης διάταξης. Οι εν λόγω περιπτώσεις β΄ έως ζ’ συνιστούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τις οποίες διεθνείς κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος επιβάλλουν αντίστοιχη προστασία με τους Έλληνες πολίτες.

Με βάση τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης σε συνδυασμό με την αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος και τις συνακόλουθες αυτών συνέπειες, η προτεινόμενη ρύθμιση, προσαρμοζόμενη στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, προβλέπει τη δεκαετία ως τον απαιτούμενο χρόνο διαμονής των εν λόγω πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις β’ έως ζ’.

Επίσης το νομοσχέδιο εισάγει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού την επαρκή φοίτηση του εξαρτώμενου τέκνου κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση του επιδόματος τίθεται ως προϋπόθεση όχι μόνο η εγγραφή του παιδιού σε σχολείο αλλά και η πραγματική φοίτησή του, κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος περιπτώσεις παιδιών που υποχρεώνονται να επαναλάβουν την ίδια τάξη λόγω του μεγάλου αριθμού των απουσιών τους από το σχολείο.

Η εν λόγω πρόβλεψη αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου της αποχής ανήλικων μαθητών από τα σχολικά καθήκοντά τους και συνακόλουθα στην ενίσχυση του συστήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω της εισαγωγής κινήτρου για την άσκηση της σχετικής μέριμνας από τους γονείς ως δικαιούχους του επιδόματος.

Τροποποιήσεις στο Επίδομα στέγασης

Αναφορικά με το προνοιακό επίδομα στέγασης, εξασφαλίζεται πλέον ρητά η ίση μεταχείριση με τους Έλληνες πολίτες επτά (7) κατηγοριών δικαιούχων.

Πρόκειται για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τις οποίες η πρόβλεψη περί μη διάκρισης λόγω εθνικότητας ως προς το επίπεδο κοινωνικών παροχών και τους όρους χορήγησής τους προκύπτει από διεθνείς κανόνες δικαίου αυξημένης τυπικής ισχύος, καθώς και από πρωτογενείς και παράγωγους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί οι κανόνες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

Με βάση τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης σε συνδυασμό με την αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος και τις συνακόλουθες αυτών συνέπειες, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει η απαιτούμενη διάρκεια διαμονής να διαφοροποιηθεί σε δώδεκα (12) έτη για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό καθεστώς των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων των υπoπεριπτώσεων, προσαρμοζόμενη στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

 • Εισάγεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης η επαρκής φοίτηση κάθε ανήλικου μέλους του νοικοκυριού κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση.  Ειδικότερα, για τη χορήγηση του επιδόματος τίθεται ως προϋπόθεση όχι μόνο η εγγραφή του παιδιού σε σχολείο αλλά και η πραγματική φοίτησή του, κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος περιπτώσεις νοικοκυριών, τα ανήλικα μέλη των οποίων υποχρεώνονται να επαναλάβουν την ίδια τάξη λόγω του μεγάλου αριθμού των απουσιών τους από το σχολείο.

Ενίσχυση αδύναμων οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές καταβάλλεται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει φορολογική απαλλαγή και απαγόρευση κατάσχεσης της εισοδηματικής ενίσχυσης μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ως μέτρο διασφάλισης του εισοδήματος των δικαιούχων οικογενειών, δοθέντος ότι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στις ανωτέρω περιοχές δημιουργούν στις οικογένειες αυτές πρόσθετα έξοδα.

Περαιτέρω, συνιστώντας γνήσιο μέτρο κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικογενειών αυτών, η εν λόγω ενίσχυση εξαιρείται από τη δυνατότητα συμψηφισμού της με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος, προβλέπεται ο μη συνυπολογισμός της στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση της ίδιας της περί ης ο λόγος ενίσχυσης.

Σταθεροποιείται η ημερομηνία καταβολής των παροχών του ΟΠΕΚΑ

Προβλέπεται η καταβολή παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Ο καθορισμός συγκεκριμένης ημέρας καταβολής παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιλύει μία σειρά από προβλήματα που έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Κατ’ αρχάς, δημιουργείται ασφάλεια δικαίου, καθώς για μια σειρά επιδόματα που χορηγούνται από τον Οργανισμό δεν έχει οριστεί ημερομηνία καταβολής τους.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη ρύθμιση θα δημιουργήσει ασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την διαχείριση των καθημερινών τους αναγκών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ακριβή ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.

Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να διαχειρίζονται τις σχετικές πληρωμές περισσότερο συντεταγμένα και με καλύτερο προγραμματισμό, επ’ ωφελεία των πολιτών.

Ρύθμιση 120 δόσεων: Εντάσσονται και τα πρόσθετα τέλη των εργοδοτικών οφειλών στα Ταμεία

– Εισάγεται η δυνατότητα ένταξης και των πρόσθετων τελών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη εργοδοτών στα Ταμεία.

Ρήτρες διαγραφής ανείσπρακτων οφειλών

-Προτείνεται η δυνατότητα διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών στα ταμεία έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:

α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,

β) δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Διευκολύνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων

Προβλέπεται πως οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «Ε.Φ.Κ.Α.», και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο «Ε.Φ.Κ.Α.» χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του «Ε.Φ.Κ.Α.».

Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

– Προτείνεται πως εφεξής το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» θα λέγεται «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και, παράλληλα, εισάγονται αλλαγές στα κριτήρια καταβολής του. Συγκεκριμένα :

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους 6 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας

– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

4. Κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) διαπίστωσης της μη πλήρωσης των ανωτέρω τιθέμενων προϋποθέσεων μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του επιδόματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) διακοπής της χορήγησης του επιδόματος, γ) ανάκτησης της τυχόν αχρεώστητης καταβολής του και δ) εκ νέου υποβολής αίτησής για τη χορήγησή του.

Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης».

ΠΗΓΉ in.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου