Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση λήψεως προληπτικών μέτρων του άρθρου 10 του Ν.
3588/2007 αλλά και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτηση πτώχευσης γνωστού ομίλου εταιρειών της Ρόδου, προσέφυγε χθες μια ετερόρρυθμη εταιρεία του νησιού.
Διατείνεται ότι ο όμιλος εταιρειών που διατηρεί 4 καταστήματα στη Ρόδο της οφείλει 521.816,41 ευρώ από τη μακροχρόνια και σταθερή εμπορική συνεργασία τους.
Συγκεκριμένα η εταιρεία προμήθευε και εξακολουθεί να προμηθεύει την καθής με τυροκομικά είδη και αλλαντικά, ως αντιπρόσωπος διαφόρων εταιρειών στη Ρόδο.
Οπως ισχυρίζεται τα τελευταία 2 έτη η καθής αντιμετωπίζει πλείστα oικονομικά προβλήματα, σύμφωνα δε με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της η τάση που καταγράφεται είναι εμφανώς καθοδική, με συνεχή εμφάνιση ζημιογόνων χρήσεων. Ο κύκλος εργασιών της από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, όπως υποστηρίζει, έχει μειωθεί σημαντικά και συγκεκριμένα σε ποσοστό άνω του 20%. Σύμφωνα δε με έκθεση ορκωτών ελεγκτών που συνοδεύει τον δημοσιευμένο ισολογισμό του έτους 2016 διατυπώνεται η άποψη ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Ισχυρίζεται παραπέρα ότι η εταιρεία διατηρεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν σε οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, προς τους προμηθευτές της, τους εργαζομένους αλλά και πιστωτικά ιδρύματα.
Η δε αδυναμία πληρωμής των ως άνω υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εμπορικής της πίστης και τη νέκρωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Αιτείται έτσι να κηρυχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, δεδομένου ότι έχει στην κυριότητά της ακίνητη περιουσία ικανή να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας, όπως προκύπτει και από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της.
Η αίτηση πτώχευσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ