Ρεπορτάζ

Αυστηρά κριτήρια επιλογής στους διαγωνισμούς δημοτικών έργων με εντολή Αντώνη Καμπουράκη

Αυστηρά κριτήρια επιλογής στους διαγωνισμούς έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και αποδεικτικά μέσα προβλέπει εγκύκλιος του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.
Ως γνωστόν είναι στην διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών να επιβάλλουν τις απαιτήσεις εκείνες, οι οποίες, κατά την κρίση τους, διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.
Δεδομένου ότι το οικονομικό μέγεθος του Δήμου Ρόδου και οι ανάγκες σε δημόσιες συμβάσεις αφορούν σε σημαντικού ύψους διακηρύξεις, εφεξής για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες τους όρους της κάθε διακήρυξης θα προστίθενται αυστηρές προβλέψεις κριτηρίων επιλογής.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης ζητά συγκεκριμένα:
-Κριτήρια καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Τα κριτήρια αφορούν τις βεβαιώσεις εγγραφής σε επαγγελματικά Μητρώα.
-Κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στα οποία ειδικά να προβλέπεται η απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας από Τράπεζα.
Πέραν της πιστοληπτικής ικανότητας, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας θα προβλέπονται πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων όπου ενδείκνυται οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών
-Κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.
Όλα τα απαιτούμενα κριτήρια θα προβλέπονται στην Μελέτη ή Τεχνική Έκθεση της Σύμβασης με μέριμνα της εκάστοτε υπηρεσίας που την κατάρτιζει, προκειμένου να ενσωματώνονται στη συνέχεια στους όρους της κάθε διακήρυξης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου