Ρεπορτάζ

Γραφείο μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Κώστα Σαρρή, για τη σύσταση και λειτουργία γραφείου μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου.
Συνιστάται συγκεκριμένα στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου μόνιμη διαιτησία για την επίλυση όλων των διαφορών ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου είναι στρατηγική επιλογή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Κάποιες υποθέσεις μπορούν να λυθούν πριν το δικαστήριο και αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο πολίτης και ειδικά ο επιχειρηματίας.
Πρόκειται για μια επιλογή που έχει ως στόχο να εμπεδώσει, να υλοποιήσει και τελικά να «περάσει» στη σκέψη των δικηγόρων, των επαγγελματιών και της κοινωνίας ολόκληρης μια άλλη, μια διαφορετική «κουλτούρα» στην επίλυση των διαφορών.
Η διαιτησία ως εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών λειτουργεί στην Ευρώπη τρεις δεκαετίες περίπου και στις ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με θετικά αποτελέσματα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δικηγόρους.
Οι δικηγόροι κατανοούν ότι ένας από τους λόγους, που οι πολίτες δεν προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, είναι η γνωστή παθογένεια των αργών ρυθμών του δικαστικού συστήματος, την οποία επιδείνωσαν οι μνημονιακές παρεμβάσεις θέσπισης παραβόλων και λοιπών επιβαρύνσεων, που περιόρισαν σημαντικά το δικαίωμα πρόσβασης σε δίκη.
Από την άλλη μεριά, είναι προφανές ότι κάποιες υποθέσεις μπορούν να λυθούν πριν το Δικαστήριο. Ο δικηγόρος δηλαδή είναι στο επίκεντρο των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών και ο δημόσιος χαρακτήρας του λειτουργήματος εγγυάται και διασφαλίζει τον θεσμό.
Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου καταρτίζει κατάλογο διαιτητών από μέλη του Συλλόγου. Διαιτητές ορίζονται μέλη που έχουν συμπληρώσει δεκαετή θητεία και δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη.
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ορίζει πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από συμβούλους με δεκαετή τουλάχιστον θητεία.
Η συμφωνία για τη διαιτησία καταρτίζεται εγγράφως. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν στον Σύλλογο αίτηση στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της διαφοράς των μερών και το αίτημα τους, συνυποβάλλοντας και αντίγραφο της συμφωνίας τους.
Αίτηση για την επίλυση της διαφοράς μπορεί να υποβάλει και το ένα από τα μέρη.Ο αιτών επιδίδει αντίγραφο της αίτησης στο άλλο μέρος και το προσκαλεί να προτείνει μέσα σε οκτώ ημέρες, διαιτητή ή διαιτητές και επιδιαιτητή, με έγγραφη δήλωση που κοινοποιείται στον αιτούντα και στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου.
Αν ο προσκαλούμενος υποβάλει εμπρόθεσμα την παραπάνω δήλωση, η επιτροπή ορίζει ανά ένα διαιτητή από εκείνους που προτείνονται από κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και τον επιδιαιτητή, εφόσον τα μέρη συμφωνούν ως προς το πρόσωπο του.
Οι ορισθέντες διαιτητές και ο επιδιαιτητής μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήψη του διορισμού τους, προσκαλούν εγγράφως τα μέρη να υποβάλουν υπομνήματα για την υποστήριξη των απόψεων τους. Τα μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν τα έγγραφα και τα άλλα στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται από τους διαιτητές για σοβαρό λόγο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Τα μέρη καταθέτουν επί αποδείξει τα υπομνήματα και τα λοιπά έγγραφα στον γραμματέα της διαιτησίας.
Τα μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στους διαιτητές και στον επιδιαιτητή όλα τα κρίσιμα έγγραφα. Επίσης δικαιούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου τους και να παρακολουθούν όλες τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και να υποβάλλουν υπομνήματα.
Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής προκειμένου να σχηματίσουν την κρίση τους και να εκδώσουν απόφαση, έχουν δικαίωμα εφόσον στη συμφωνία διαιτησίας δεν προβλέπεται διαφορετικά, να εξετάζουν τα μέρη και τους μάρτυρες, με όρκο ή ανωμοτί, να διενεργούν αυτοψία, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες, και γενικά να λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε χρήσιμη απόδειξη χωρίς να δεσμεύονται από τους κανόνες απόδειξης, ή από τις προτάσεις των διαδίκων.
Η επιτροπή ορίζει με πράξη της το ποσό των εξόδων και των αμοιβών της διαιτησίας που πρέπει να προκαταβάλει καθένα από τα μέρη. Αν το ένα μέρος αρνείται να καταβαλει το ποσό που του αναλογεί, η επιτροπή αποφασίζει αν θα γίνει η διαιτησία χωρίς την καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή τμήμα του. Σε περίπτωση άρνησης και των δύο μερών, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση της περαιτέρω διαδικασίας.
Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
για το τμήμα αξίας έως 1.500,00 €, ποσοστό 6%
από 1.500,01 € έως 5.900,00 €,    ποσοστό     5%
από 5.900,01 € έως 15.000,00 €,    ποσοστό     4%
από 15.000,01 € έως 29.000,00 €, ποσοστό 3%
από 29.000,01 € έως 150.000,00 €, ποσοστό 2%
από 150.000,01 € και άνω,    ποσοστό     1%.
Στα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, τη διε νέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων καθώς και η αμοιβή του γραμματέα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου