Τοπικές Ειδήσεις

Η αλήθεια γύρω από την διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση των LED

Αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» το πρακτικό της από 15 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αναφέρεται στην λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», το οποίο είναι άκρως διαφωτιστικό για το τι πραγματικά έλαβε χώρα και τι αποφάσεις ελήφθησαν.
Άκρως διαφωτιστικό είναι εξάλλου και το από 29 Οκτωβρίου 2018, 1° πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκεκριμένα γνωμοδότησε υπέρ του αποκλεισμού των 3 εκ των 5 συνολικά διαγωνιζομένων προ του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με συνέπεια την εισήγηση για τον έλεγχο στη συνέχεια των δικαιολογητικών συμμετοχής για τους εναπομείναντες 2 Οικονομικούς φορείς. Η Επιτροπή ομοφώνως γνωμοδότησε υπέρ του αποκλεισμού του ενός εκ των 2 Οικονομικών Φορέων, αφού δεν τηρεί τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν τεθεί ρητά από τη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού, πρόταση η οποία ως προς τη βασιμότητα της ενισχύθηκε και από την υπ’ αριθμό 857/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ που έκρινε ακριβώς επί των ιδίων θεμάτων.
Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή του Διαγωνισμού αξιολόγησε τους φακέλους των εταιρειών «DASTERI SYSTEMS A.E.» και «ΚΞ ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία – Τ & Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Στην πρώτη φάση του ελέγχου διαπίστωσε τα κάτωθι:
– Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλε η «DASTERI SYSTEMS A.E.», είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
-Ως προς την κοινοπραξία:

1. Θεωρήθηκε εκπρόθεσμη, αφού έγινε πριν και όχι μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς της η υποβολή των δειγμάτων της.
2. Κρίθηκε ότι τα περιεχόμενα των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων του δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τις προκήρυξης.
3. Στο πλαίσιο ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων των δηλώσεων όλων των διαγωνιζομένων και μετά από σχετική έρευνα στην σχετική ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η. διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δημοσιευτεί όλοι οι ισολογισμοί των χρήσεων 2014, 2015 και 2016 μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού, αν και οι εκπρόσωποι των εταιριών της υπό σύσταση Κ/ξιας είχαν υποβάλει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτολεξεί αναφέρεται ότι: «η εταιρία που εκπροσωπώ έχει δημοσιεύσει και αναρτήσει, σύμφωνα με το νόμο, τους ισολογισμούς της στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η., για τις χρήσεις 2014, 2015 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
4. Υπέβαλε στον έντυπο και ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς της τραπεζικά έγγραφα πιστοληπτικής ικανότητας γενικού πληροφοριακού περιεχομένου, στα οποία γίνεται αόριστη, ασαφής αναφορά περί εξέτασης μελλοντικού αιτήματος εκ μέρους των εταιριών για την χρηματοδότηση τους και ως εκ τούτου τα υποβληθέντα αυτά έγγραφα δεν παρέχουν επαρκείς βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Κρίθηκε έτσι ότι η προσφορά του Οικονομικού Φορέα (Ο.Φ.): «ΚΞ ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία – Τ & Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», περιέχει ελλείψεις και αποκλίσεις ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τα έγγραφα της με α.π. 4599/25-05-2018 προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, οι οποίες δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και ως εκ τούτου η προσφορά του εν λόγω Οικονομικού Φορέα κρίθηκε ως απορριπτέα.
Σε ό,τι αφορά την δεύτερη ενότητα του διαγωνισμού η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των δύο εταιρειών και συγκεκριμένα τα τεχνικά στοιχεία και τα υποβληθέντα δείγματα.
Δύο μέλη διατύπωσαν την άποψη ότι υπήρξαν αποκλίσεις που αποτελούν ουσιώδη απόκλιση από του όρους της διακήρυξης και συνιστούν λόγους απόρριψης και των δύο εξεταζόμενων τεχνικών προσφορών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς τον χαρακτηρισμό των υπόψη αποκλίσεων ως ουσιωδών.
Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής εκφράστηκε η ίδια άποψη ότι δηλαδή στην δεύτερη ενότητα του διαγωνισμού που άπτεται τεχνικών θεμάτων κρίθηκε ότι ναι μεν τα τεχνικά στοιχεία των λαμπτήρων και λοιπών στοιχείων των προσφερόμενων ειδών είναι εντός του εύρους των τιμών, όπως ακριβώς προβλέπεται στη διακήρυξη αλλά δεν ορίζει με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τιμή χωρίς όμως αυτό να απαιτείται από τη διακήρυξη.
‏Κρίθηκε έτσι από την πλειοψηφία ότι στη προκειμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 με την οποία η παροχή διευκρινήσεων στις περιπτώσεις που οι ασάφειες και οι πλημμέλειες που περιγράφονται είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή αν επίκειται αποκλεισμός του Οικονομικού Φορέα.
Αποφασίστηκε έτσι να ζητήσει η Οικονομική Επιτροπή από τον Οικονομικό Φορέα «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.» (ως μοναδικό πλέον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό), διευκρινίσεις αναφορικά με τα ευρήματα επί της τεχνικής προσφοράς του, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ακολούθως θα εξεταστεί εκ νέου η προσφορά και θα έλθει εκ νέου προς ψήφιση ή όχι ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου