Ειδήσεις

Τρείς ειδικούς συμβούλους ψάχνει ο Δήμαρχος Ρόδου

Τρείς θέσεις ειδικών συμβούλων προκήρυξε σήμερα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρόδου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ειδικό σύμβουλο Δημάρχου με εξειδίκευση στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις της υποπαραγρ. ΣΤ του άρθρου ΣΤ του Ν. 4093/2012.
3. Την απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2011 (ΦΕΚ 2230/τ.Β/2012)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Την με αρ. 55 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του «Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
6. Την αριθμ. 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85/ΥΟΔΔ/2008) ΚΥΑ «Καθορισμός αποδοχών, κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων».
7. Την αριθμ. 2/32220/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/τ. Β΄/27-4-2012) του Υπουργού Οικονομικών και υφυπουργού Εσωτερικών «Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων Δήμων».
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β’/3159/30-12-2011).
9. Το γεγονός ότι προβλέπεται σχετική πίστωση στον κ.α. 00-6031.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση τα επόμενα έτη
10. Τις ανάγκες του Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με εξειδίκευση στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ειδικού συμβούλου με εμπειρία και ειδίκευση στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
Α) Έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
Β) Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών
Γ) Έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής
Δ) Έχουν εμπειρία στη σύνταξη μελετών που σχετίζονται με τους υδάτινους όρους και το περιβάλλον
Ε) Έχουν δημοσιεύσει εργασίες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
ΣΤ) Έχουν εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και να έχουν συμμετάσχει σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρουμε κάτωθι μέχρι και την Τρίτη 7/10/2014 και ώρα 15:00 στο Δήμο Ρόδου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό δημοτολογίου
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
7. Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες.
8. Ποινικό μητρώο δια δικαστική χρήση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος-η δεν κατέχει θέση σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Δημόσια επιχείρηση και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ή σε κάθε περίπτωση θα παύσει την άσκηση του επαγγέλματος κατά τον χρόνο πρόσληψης του και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία.
11. Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρόδου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός
(1) ατόμου ως ειδικό σύμβουλο Δημάρχου με εξειδίκευση στις Ευρωπαϊκές πολιτικές επιστήμες
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
2.  Τις διατάξεις της υποπαραγρ. ΣΤ του άρθρου ΣΤ του Ν. 4093/2012.
3.  Την απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2011 (ΦΕΚ 2230/τ.Β/2012)
4.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5.  Την με αρ. 55 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του «Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
6.  Την αριθμ. 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85/ΥΟΔΔ/2008) ΚΥΑ «Καθορισμός αποδοχών, κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων».
7.  Την αριθμ. 2/32220/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/τ. Β΄/27-4-2012) του Υπουργού Οικονομικών και υφυπουργού Εσωτερικών «Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων Δήμων».
8.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β’/3159/30-12-2011).
9.  Το γεγονός ότι προβλέπεται σχετική πίστωση στον κ.α. 00-6031.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση τα επόμενα έτη
10.  Τις ανάγκες του Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα οι οποίες απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ιδιαίτερα στις Ευρωπαϊκές πολιτικές επιστήμες
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ειδικού συμβούλου με εμπειρία και ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές πολιτικές επιστήμες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
Α) Έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
Β) Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών
Γ)  Έχουν γνώση της Αγγλικής και/ή της Γαλλικής και/ή της Γερμανικής γλώσσας
Δ)  Έχουν επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα και προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
Ε)  Έχουν εμπειρία απασχόλησης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΣΤ)  Έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρουμε κάτωθι μέχρι και την Τρίτη 7/10/2014 και ώρα 15:00 στο Δήμο Ρόδου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1.  Αίτηση πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση
2.  Βιογραφικό σημείωμα
3.  Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.  Πιστοποιητικό δημοτολογίου
6.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
7.  Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες.
8.  Ποινικό μητρώο δια δικαστική χρήση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος-η δεν κατέχει θέση σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Δημόσια επιχείρηση και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ή σε κάθε περίπτωση θα παύσει την άσκηση του επαγγέλματος κατά τον χρόνο πρόσληψης του και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
10.  Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία
11.  Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρόδου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1)
ατόμου ως ειδικό σύμβουλο Δημάρχου με εξειδίκευση
στις ναυπηγικές
εγκαταστάσεις και
στα θαλάσσια μέτωπα
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις της υποπαραγρ. ΣΤ του άρθρου ΣΤ του Ν. 4093/2012.
3. Την απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2011 (ΦΕΚ 2230/τ.Β/2012) .
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την με αρ. 55 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του «Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» .
6. Την αριθμ. 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85/ΥΟΔΔ/2008) ΚΥΑ «Καθορισμός αποδοχών, κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων».
7. Την αριθμ. 2/32220/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/τ. Β΄/27-4-2012) του Υπουργού Οικονομικών και υφυπουργού Εσωτερικών «Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων Δήμων».
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β’/3159/30-12-2011).
9. Το γεγονός ότι προβλέπεται σχετική πίστωση στον κ.α. 00-6031.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση τα επόμενα έτη
10. Τις ανάγκες του Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα οι οποίες απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ιδιαίτερα στις ναυπηγικές εγκαταστάσεις και στα θαλάσσια μέτωπα
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ειδικού συμβούλου με εμπειρία και ειδίκευση στις ναυπηγικές εγκαταστάσεις και στα θαλάσσια μέτωπα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
Α) Έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
Β) Είναι διπλωματούχοί του Πολυτεχνείου ειδικότητα «Ναυπηγού Μηχανικού» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία εξάσκησης της παραπάνω ειδικότητας
Δ) Έχουν εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων Λιμένων
Ε) Τυχόν διπλώματα ναυτικής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρουμε κάτωθι μέχρι και την Τρίτη 7/10/2014 και ώρα 15:00 στο Δήμο Ρόδου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό δημοτολογίου
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
7. Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες.
8. Ποινικό μητρώο δια δικαστική χρήση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος-η δεν κατέχει θέση σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Δημόσια επιχείρηση και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ή σε κάθε περίπτωση θα παύσει την άσκηση του επαγγέλματος κατά τον χρόνο πρόσληψης του και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία
11. Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου