Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ελβετίας με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία εις βάρος ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας των Κολυμπίων.
Σύμφωνα με την αγωγή στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συνήπταν επί σειρά ετών συμβάσεις για την μίσθωση δωματίων στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της ενάγουσας, όπου προωθούν πελάτες από τουριστικά πρακτορεία εξωτερικού.
Για κάθε διαφορετικό τουριστικό πρακτορείο εξωτερικού το οποίο εκπροσωπεί το πρακτορείο, υπογράφει και διαφορετικό συμβόλαιο με τα ενδιαφερόμενα ξενοδοχεία, ενώ συμβαίνει να υπογράφει δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβόλαια με ένα ξενοδοχείο, όπου κάθε συμβόλαιο αφορά στην μίσθωση δωματίων από διαφορετικό τουριστικό πρακτορείο.
Τα συμβόλαια μίσθωσης υπογράφονται είτε στο όνομα της εταιρείας, οπότε και φέρει η ίδια την ευθύνη για την τήρησή τους (πληρωμή τιμήματος) είτε υπογράφονται κατευθείαν από το ενδιαφερόμενο τουριστικό πρακτορείο και εκείνη ενεργεί μόνο ως μεσάζων για να έλθουν σε επαφή τα μέρη.
‏Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και προς εκτέλεση της από 30.8.2011 σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει η εταιρεία, με το ξενοδοχείο της εναγόμενης, και η οποία αφορούσε την μίσθωση δωματίων για την τουριστική περίοδο του έτους 2012 κατέβαλε την 14.2.2013 σε τραπεζικό λογαριασμό της εναγόμενης εκ ‏παραδρομής το ποσό των 147.160,30 ευρώ, αντί του ορθού ποσού των 14.860,30 ευρώ, προς εξόφληση του υπολοίπου οφειλών της για την προηγούμενη τουριστική περίοδο.
‏Μόλις αντιλήφθηκε το λάθος ενημέρωσε την εναγομένη άμεσα τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω του γραφείου, το οποίο την εκπροσωπεί στην Ρόδο. Στην όχλησή της η εναγόμενη απάντησε ότι χρειάζεται για φορολογικούς λόγους μια σχετική επιστολή προκειμένου να προχωρήσει σε έμβασμα εξωτερικού, ώστε να δικαιολογήσει φορολογικά την αποστολή χρημάτων. Πράγματι, στις 21.02.13 η εναγόμενη έλαβε επίσημο e-mail από την εταιρεία, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει, όπου χρειαζόταν.
Ακολούθως η εναγόμενη δήλωσε ότι ούτε αυτό την κάλυπτε και κατά την δήλωσή της απαιτούνταν επιστολή από το λογιστήριο της εταιρείας.
Συμμορφούμενοι προς την απαίτηση της εναγόμενης στις 30.4.2013 ακολούθησε επιστολή του προϊσταμένου του λογιστηρίου της εταιρείας, με την οποία της ζητούσε να επιστρέψει το επιπλέον ποσό στον λογαριασμό της εταιρείας δίνοντάς της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τούτο.
‏Αντίθετα και παρά τις διαβεβαιώσεις της η εναγόμενη εταιρεία ποτέ δεν προέβη στην επιστροφή του ανωτέρω ποσού.
Ενόψει της συμπεριφοράς της επέδωσε στην εναγόμενη την από 19 Ιουνίου 2013 σχετική εξώδικη όχληση – πρόσκληση, προκειμένου να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως από την ημέρα που της γνωστοποιήθηκε για πρώτη φορά η εκ παραδρομής καταβολή, δεδομένου ότι γνώριζαν και οι ίδιοι ότι δεν υπήρχε νόμιμος λόγος για την καταβολή του και παρανόμως παρακρατούσαν αυτό.
‏Σε απάντηση της εξωδίκου η εναγόμενη εταιρεία με την από 22.7.2013 εξώδικο απάντησή της, όψιμα και δολίως, προσπάθησε να δικαιολογήσει την εκ μέρους της παράνομη, αντισυμβατική και αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη ιδιοποίηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, αποδίδοντάς το σε πληρωμή για δήθεν οφειλή τουριστικού πρακτορείου.
Όμως αυτό το συμβόλαιο, το οποίο ήδη είχε καταγγελθεί, είχε υπογραφεί μεταξύ του ξενοδοχείου και του ανωτέρω ‏τουριστικού πρακτορείου εξωτερικού και καμία σχέση δεν είχε με την εν λόγω πληρωμή.
Μέχρι σήμερα και παρ’ όλες τις οχλήσεις η εναγόμενη εταιρεία αρνείται κατηγορηματικά να επιστρέψει τα χρήματα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ