Τοπικές Ειδήσεις

Οι απόψεις της δημοτικής αρχής για τον ορισμό συμβουλίων στον Δ.Ο.Π. και στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης

Διαβιβάστηκαν χθες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Μιχάλη Σοκορέλο, οι απόψεις και οι διοικητικοί φάκελοι της δημοτικής αρχής κατά δύο ειδικών διοικητικών προσφυγών του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Φώτη Χατζηδιάκου, που βάλλει κατά των ισάριθμων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και στον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΔΟΠ).
Επί των από 11 Οκτωβρίου 2021 προσφυγών του κ. Χατζηδιάκου, αναφέρονται στα έγγραφα της δημοτικής αρχής, μεταξύ άλλων και εισαγωγικά τα εξής (είναι ταυτόσημη η διατύπωση απόψεων και στα δύο έγγραφα):
«Ο κ. Χατζηδιάκος και με την επαγγελματική μάλιστα ιδιότητα του δικηγόρου που υπογράφει και σφραγίζει την υπό κρίση προσφυγή, συνειδητά διαστρεβλώνει την αλήθεια, στρεφόμενος συκοφαντικά κατά της εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα προσωπικά του δημάρχου Ρόδου, προβάλλοντας ότι με τις υποτιμητικές εκφράσεις, ότι διακατέχεται από «αυταρχική και καθεστωτική νοοτροπία», επειδή με επιλογή εκ του νόμου του προέδρου του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, έγινε πρόσκληση και με διαδικασία τηλεδιάσκεψης εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς την παρουσία αυτού και της παράταξης μειοψηφίας που εκπροσωπεί.
Όταν αντιθέτως ο ίδιος ο προσφεύγων ήταν αυτός, που επέδειξε συμπεριφορά απαξίωσης και περιφρόνησης, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανώτατο δημοκρατικό θεσμό έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στη προκειμένη περίπτωση απέναντι στις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες και υπηρεσίες του Δ.Ο.Π., για τις οποίες και ως πρώην δήμαρχος γνωρίζει, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς ορισμό διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα ο προσφεύγων, υποβαθμίζοντας τα επιβληθέντα μέτρα κατά της πανδημίας και αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία:
– Τελών σε πλήρη γνώση της θεματολογίας της πρόσκλησης και σύμφωνα με την επί του συγκεκριμένου θέματος εισήγηση, εμπεριεχόμενη σαφώς υπόδειξη-κλήση, να υποδείξει δι’ αυτού η παράταξή του, τα μέλη της μειοψηφίας στη διοίκηση του δημοτικού Ιδρύματος, με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας», παρά ταύτα απέχων συνειδητά και ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων, που εκ του νόμου υπέχει, από τη θέση του επικεφαλής συμβούλου μειοψηφίας, που ο ροδιακός λαός κυριαρχικά έκρινε και όρισε, παραβίασε αυτός τον νόμο, και όχι ο συγκαλέσας τη συνεδρίαση πρόεδρος, και ο ασκήσας τα εκ του νόμου δικαιώματα του Δήμαρχος, για τον ορισμό πλέον όλων των μελών του Δ.Σ.
Συγκεκριμένα ο προσφεύγων, όπως κατωτέρω πλήρως εγγράφως τεκμηριώνεται, ήταν υπό την εκβιαστική για τη συμμετοχή της παράταξης του αξίωση, συνεδρίασης του σώματος, με φυσική και μόνο παρουσία, επέλεξε συνειδητά και επέβαλε και στα μέλη της παράταξης του, την ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ απουσία και την αποχή τους, από τη καθόλα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, παρ. 01, Ν.3463/2006, και 67, παρ. 01, Ν.3852/2010, νομίμως συγκληθείσα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ιατρό κ. Μ. Σοκορέλο, συνεδρίαση του σώματος, στις 28-09-2021, μέσω προβλεπόμενης διαδικασίας τηλεδιάσκεψης, για λόγους δημόσιας υγείας (αρ. 67, του Ν.4830/2021, αρ. 65 και 67, Ν.3852/2010, όπως αντικ. με το αρ. 74, του Ν.4555/2018, αρ. 95 και 96, Ν.3463/2006, Εγκ. Υπ.Ες. 18318/2020, 40/2020, 163/2020, Ν.4682/2020 και Ν.4684/2020, ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850Β, αρ. 12 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/2020 ΦΕΚ Β 1869, παρ. 03, αρ. 14 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ οικ32009/2020 ΦΕΚ Β 1988, Εγκ. Υπ.Ες. 20764/2020).
Επάγεται δε ο προσφεύγων όλως αόριστα, ότι η ληφθείσα απόφαση είναι μη νόμιμη, παραβιάζουσα τις αρχές της αναλογικότητας, και της συμμετοχής στα όργανα των παρατάξεων της μειοψηφίας, χωρίς να επικαλείται και να αιτιολογεί συγκεκριμένα, γιατί και πως, μέσω τηλεδιάσκεψης στερήθηκε του δικαιώματος να υποδείξει τα μέλη της μειοψηφίας. Και πως επιπλέον είναι δυνατόν, να «συνιστά έλλειμμα Δημοκρατίας» και να παραβιάζεται, όπως επαίρεται, η αρχή της αναλογικότητας, όταν ως επικεφαλής παράταξης της μειοψηφίας, προβάλλει και επιζητεί προκλητικά, επί της παραπάνω εκβιαστικής, παράνομης και σε βάρος της δημόσιας υγείας, αξίωσή του, στον περιορισμένο κλειστό χώρο, της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς δυνατότητα τήρησης, ούτε για μισό μέτρο αποστάσεων, σε βάρος της ατομικής και της δημόσιας υγείας, να συγκληθεί «σώνει και καλά» συνεδρίαση του σώματος, με φυσική παρουσία, με όλους τους κινδύνους που βάσει των επιδημιολογικών κανόνων, ενέχει ο συγχρωτισμός χωρίς αποστάσεις, 50 αιρετών προσώπων, τουλάχιστον 5-10 υπηρεσιακών προσώπων, από την γραμματεία, τεχνικούς και λοιπούς υπηρεσιακούς, τουλάχιστον 10-12 δημοσιογράφων, και με πλέον ανοικτό, και χωρίς δυνατότητα περιορισμού, άλλου τόσου τουλάχιστον, συνολικού αριθμού ακροατηρίου.
Έχοντας βεβαίως προφανώς κατά νου, ο κ. Χατζηδιάκος, τις παρόμοιες προσκλήσεις του, για ανοικτές διαδικασίες, με συμμετοχή φορέων κατά τη συνεδρίαση του σώματος, στις 31-07-2020, απαξιώνοντας τον πρόεδρο του Σώματος και το κύρος του θεσμού.
Επιπλέον ο προσφεύγων συγκαλύπτει, ότι με τη συμπεριφορά του, τελείται βαρύτατη παράλειψη, επί της ουσιώδους υποχρέωσης των συμβούλων, να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, (αρ. 68 παρ. 1 Ν. 3852/2010), παράλειψη που εκ του νόμου απειλεί να πληρώσει και να στοιχειοθετήσει, όχι μόνο εναντίον του, αλλά και εναντίον των μελών της παράταξής του, το τιμωρούμενο με τις ποινές της αργίας, και της έκπτωσης πειθαρχικό αδίκημα, της αδικαιολόγητης απουσίας, σε τρεις (3) συνεδριάσεις, του άρθρου 68, παρ. 03, Ν.3852/2010».
Εν κατακλείδι στις δύο απαντήσεις αφού γίνεται αναφορά και στο νομικό πλαίσιο αλλά και τη διαδικασία που επελέγη τονίζεται ότι:
«…ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β Καμπουράκης, ασκώντας το αποκλειστικό εκ του νόμου δικαίωμά του, να ορίσει αυτός όλα τα μέλη και από την πλειοψηφία, και πλέον, –ύστερα από την άρνηση συμμετοχής-, και από τη μειοψηφία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 06, παρ. 01, του Ν. 4624/2019, όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη της παρ. 03, του άρθρου 177, Ν.4635/2019, πρότεινε-ανέφερε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π., και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαπιστωτικού, κατά ορθό νομικό χαρακτηρισμό, απόφαση».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου