Ειδήσεις

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα των εκπαιδευτικών στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης

Γράφει ο Γιάννης Καραγιάννης,  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
Σε ό,τι αφορά στις επικείμενες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Ένα θέμα που οφείλει να επιλύσει (νομικά “θεραπεύσει” ) ο νομοθέτης είναι η αναλογική  προσμέτρηση στα έτη αναγνώρισης από τον ιδιωτικό τομέα που γίνεται με βάση τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) άρθρο 9 παρ. 2β από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος για ίση μεταχείρηση  (άρθρο 1 και 2).
Προς τεκμηρίωση της παραπάνω πρότασης παραθέτουμε τα επόμενα:
1. Σύμφωνα με την από 27/07/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2355/οικ. 20352 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια με την από 09/08/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2365/οικ. 21426 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ρυθμίζεται ότι:
“Β. η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:
⦁ δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,
⦁ αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,
⦁ θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν
⦁ αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων και
⦁ Λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ.β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και…».
Τέλος, δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ’ άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.”
2. Σύμφωνα με τον Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) άρθρο 29 παρ.β για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και  προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται ότι:
“β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,
ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
3. Δεδομένου ότι με τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017)  επήλθε νομική θεραπεία κατά της διάκρισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών  και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γινόταν στο ν. 4369/2016 της παρ. 6 του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016,  η πολιτεία  οφείλει να εξαλείψει και αυτή τη διάκριση που αφορά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη νομική θεραπεία και σε ευθυγράμμιση με τις παραπάνω εγκυκλίους που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς πλην των εκπαιδευτικών και η οποία  αποτελεί συνέπεια των άρθρων του συντάγματος για ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα.
Επομένως, ο νομοθέτης καλείται να επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση του κατατεθέντος σ.ν., έτσι ώστε να ενσωματώσει την όμοια μεταχείριση από την πολιτεία στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά αναλογία, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών και η οποία να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του Συντάγµατος (Άρθρα 1, 2 και του ισχύοντος ΥΚ άρθρο 1 και άρθρο 12 παρ. 2).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου