Ειδήσεις

Στη “μέγκενη” του ΑΣΕΠ η λειτουργία της ΔΕΥΑΡ

Εξαιρετικά αδύνατον είναι να βρεθεί λύση, χωρίς νομοθετική παρέμβαση, στο θέμα που ανέκυψε γύρω από τις διαδικασίες της απασχόλησης 57 συμβασιούχων της καταργηθείσης ΔΕΥΑ Ιαλυσού στη ΔΕΥΑ Ρόδου ενώ εξαιρετικά κρίσιμο είναι για αιρετούς, που μετείχαν στα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, το γεγονός ότι ελέγχονται για κακουργήματα, με δύο επείγουσες εισαγγελικές έρευνες.

Στο πόρισμα του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ γίνεται αρχικά μνεία στις αιτιάσεις του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Ρόδου τον Μάρτιο του 2013:
“Η σημερινή νέα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) προήλθε από την συγχώνευση των έξι (6) υφιστάμενων στο Νησί της Ρόδου Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, ήτοι και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιαλυσού (ΔΕΥΑΙ) του πρώην Δήμου Ιαλυσού, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010. Η συστατική πράξη της νέας ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) ως νέου νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Ν. 1069/80, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 786/ 09 Μαΐου 2011. Η Διοίκηση της νέας ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ρόδου και μέλη της δημοτικούς συμβούλους του Δήμου αυτού) ανέλαβε καθήκοντα στις 16-05-2011, σύμφωνα με την απόφαση 1/2011 του Διοικητικού της Συμβουλίου, προς υλοποίηση της υπ αριθμ. πρωτ 745/18-03-201 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθμ. 82/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αναφορικά με «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑΡ του νησιού και σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου». (ΦΕΚ 786/09-05-2011).

Το Διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστωτικές πράξεις των τέως Διοικητικών Συμβουλίων των συνενούμενων ΔΕΥΑ αποδέχτηκε το σύνολο του προσωπικού των τέως ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση και την εργασιακή σχέση ενός εκάστου των εργαζομένων, καθώς και την κατάσταση παγίων εγκαταστάσεων των τέως ΔΕΥΑ, ώστε η νέα ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να συσταθεί και ως προς το σκέλος των παγίων περιουσιακών της στοιχείων αλλά και ως προς το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού της. Η τέως ΔΕΥΑ Ιαλυσού με την διαπιστωτική πράξη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΙ (απόφαση 6/31-01-2011) αναφέρει ότι «…έχει συνολικά εξήντα δύο (62) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», εκ των οποίων ο ένας (ο Γενικός Διευθυντής κ. Μελεούνης Ιωάννης) ήταν υπάλληλος του Δήμου Ιαλυσού με απόσπαση στην ΔΕΥΑΙ.

Η παρούσα Διοίκηση της νέας ενιαίας ΔΕΥΑ, έλαβε υπόψη της τις διαπιστωτικές πράξεις των ΔΕΥΑΡ που συγχωνεύθηκαν και, με βάση αυτές, μετέφερε το προσωπικό στην νέα Επιχείρηση σύμφωνα με την απόφαση 2/16-05-2011. Το Δ.Σ. συγχρόνως διατύπωσε την επιφύλαξη ότι η παραπάνω απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων σε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό της νέας ΔΕΥΑΡ.

Η ανάληψη υποχρεώσεων της νέας ενιαίας ΔΕΥΑ, έναντι των μισθολογικών υποχρεώσεων της προς τους υπαλλήλους και προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία ξεκίνησε την 01-06-2011, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 27/19-07-2011 Έκτοτε το προσωπικό της ενιαίας ΔΕΥΑ αμείβεται, ως οι νόμοι και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν. Η πληρωμή του προσωπικού γίνεται διαμέσου τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καταβάλλεται ποσό προκαταβολής στις 15 κάθε μήνα ενώ η εξόφληση του οφειλόμενου μηνιαίου ποσού στο τέλος κάθε μήνα. Το ένταλμα πληρωμής συντάσσεται από το λογιστήριο της Επιχείρησης, θεωρείται από τον Γενικό Διευθυντή και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Τα εντάλματα θεωρούνται από τον Γενικό Διευθυντή «Σύμφωνα με την απόφαση 2/2011», όπως αναφέρεται σε στελέχη των ενταλμάτων πριν την θεώρηση και έγκριση προς πληρωμή.

Ύστερα από την σύμφωνη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για την έγκριση του ΟΕΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης κατέταξε όλους τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ στις οργανικές θέσεις του νέου ΟΕΥ σύμφωνα με την απόφαση 106/09-11-2011 και με αναφορά στην απόφαση 2/2011, τηρώντας ακόμη την επιφύλαξη τροποποίησης του ΟΕΥ σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων σε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που αφορούν το προσωπικό. Το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στην ΔΕΥΑΡ, είναι άκρως αναγκαίο για την λειτουργία της, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του πρώην Δήμου Ιαλυσού, άκρως τουριστικού, σε ύδρευση και αποχέτευση. Χωρίς τις υπηρεσίες του η ΔΕΥΑΡ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει”.

Ο επιθεωρητής έκρινε όμως τα εξής:
“Ο Πρόεδρος (Δήμαρχος Ρόδου) και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου (μεταξύ των οποίων δημοτικοί σύμβουλοι) παρέλαβε και ενσωμάτωσε στο προσωπικό της τους ως άνω υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, εν γνώσει τους ότι υπήρξε μη νόμιμη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και εν γνώσει του Προέδρου και των μελών του διοικητικού της συμβουλίου αυτού ότι υπήρξε μη νόμιμη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και εν γνώσει όλων των λοιπών πραγματικών δεδομένων που εκτέθηκαν ως άνω, υπό Β. Παρά ταύτα όμως, ενέταξε τους υπαλλήλους αυτούς στο προσωπικό της νέας ΔΕΥΑ Ρόδου, διατυπώνοντας την επιφύλαξη να αποφασίσει οριστικά, μετά την τελεσίδικη κρίση των δικαστηρίων, ενόψει της προαναφερόμενης εκκρεμοδικίας. Ωστόσο, αφού δεν απέλυσε τους υπαλλήλους αυτούς αλλά τους ενέταξε στο προσωπικό της, φρονώ ότι υπέπεσαν οι ως άνω αρμόδιοι της ΔΕΥΑ Ρόδου στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μη νομίμως δε (κατά παράβαση του Συντάγματος, του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994) απασχολούν και μισθοδοτούν ακόμη, χωρίς νόμιμη αιτία, τους υπαλλήλους που θα έπρεπε να είχαν απολυθεί, αν είχαν είχε τηρηθεί η νομιμότητα και είχαν εκτελεστεί οι ακυρωτικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ενόψει και των ως ανωτέρω αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου”.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο επιθεωρητής τονίζει ότι δεν αναμένει την έκδοση των οριστικών αποφάσεων επί των αιτήσεων ακυρώσεως, που είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσουν (αφού, πλην των άλλων, δεν αποκλείεται να μεσολαβήσουν, όπως προαναφέρθηκε, και άλλες παραπεμπτικές στο ΔΕφΠειρ). Πιθανολόγησε σφόδρα ότι και οι αποφάσεις αυτές θα είναι απορριπτικές πράγμα στο οποίο επιβεβαιώθηκε στην πορεία αφού όντως το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά δεν έκανε δεκτές τις προσφυγές.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου