Περισσότερες από 50 αιτήσεις για την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος για απλή χρήση αιγιαλού– παραλίας κατατέθηκαν στο Δήμο Ρόδου μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι έχουσες προτιμησιακό δικαίωμα όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, και κέντρα αναψυχής έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση, άνευ δημοπρασίας, της απλής χρήσης του έμπροσθεν της επιχείρησής τους, ευρισκόμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, για ένα χρόνο, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη αίτηση, καθώς ο Δήμος Ρόδου θα προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες δημοπράτησης των θέσεων που στο σύνολό τους φθάνουν τις 100.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων, η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στον πλειστηριασμό των θέσεων για τις οποίες δεν κατατέθηκε αίτηση. Η διαδικασία υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Στόχος είναι να είναι έτοιμες οι παραλίες με την έναρξη της σεζόν για να υποδεχθούν τους πρώτους επισκέπτες της σεζόν.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου θα πλειστηριάσει και τις παραλίες που ανήκουν στην ΕΤΑΔ (Τσαμπίκα, Έλλη, Καζίνο, Κάτω Πέτρες, Ιαλυσού). Μένει μόνο να διευκρινιστεί τι θα γίνει με την παραλία Αφάντου, λόγω της επένδυσης στο γκολφ, που παραμένει στον «πάγο».
Το 30% των εσόδων από τις παραλίες θα αποδίδονται στο κράτος και το 70% θα το εισπράττει ο Δήμος Ρόδου, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος κ. Διακοσταματίου. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, για τις απευθείας μισθώσεις θα είναι διετής.
Τι προβλέπει η ΚΥΑ
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017 ), με την οποία ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα και οι διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και της παρούσας.
Η ισχύς της ΚΥΑ θα λήξει στις 31.12.2019. Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων.
Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.
Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας.
Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης), καθώς επίσης εντός της αιχμής της θερινής περιόδου ανά περιοχή να διενεργούνται αυτοψίες.
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ