Στην σύσταση ενός νέου ευέλικτου φορέα, όμοιος του οποίου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στη λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσανατολίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός θα αποτελέσει μετεξέλιξη των ήδη υπαρχουσών ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών που λειτούργησαν με επιτυχία επί 25 έτη και ως επιχειρήσεις ΟΤΑ, αποτέλεσαν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης και, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, επιτέλεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.
Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2020 ψηφίστηκε ο Ν4674 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για έναν νόμο που δίνει την δυνατότητα τόσο της δημιουργίας νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ (ΑΟΤΑ) μεταξύ των Δήμων, όσο και μετατροπής υπαρχόντων Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ στο νέο μοντέλο.
Οι αναπτυξιακές που θα λειτουργούν με μορφή ΑΕ, θα έχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
-Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, αποφάσεις για επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Δήμων, (ακόμη και παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των Δήμων στις ΑΟΤΑ που συμβάλλονται για επίτευξη των σκοπών του), αποφάσεις για αλλαγή χρήσεων γης, διαχείριση αναπτυξιακών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, LEADER κοκ.
-Εκπόνηση μελετών, σύναψη συμβάσεων, επίβλεψη έργων και προμηθειών των τεχνικών και υπηρεσιών δόμησης των Δήμων
-Δυνατότητα εμπλοκής στη διαχείριση αποβλήτων, τις ΑΠΕ, με έργα και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης κλπ.
-Δυνατότητα ανάληψης υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, αλλά και οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
Το έργο των εταιρειών αυτών είναι ευρύτερα επιτελικό, συντονιστικό και εκτελεστικό.
Στην ουσία βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία μιας παράλληλης δομής στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου Ρόδου η οποία σε σύντομο χρόνο θα υποκαταστήσει βασικές λειτουργίες του.
Στο εταιρικό κεφάλαιο των ΑΑΕ ΟΤΑ μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή και οι φορείς τους.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών φορέων του δημόσιου τομέα, επιστημονικών φορέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων.
Οι πληροφορίες της «δημοκρατικής» αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Ρόδου προτίθεται να αναλάβει ο ίδιος την διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας αλλά και να ενσωματώσει σ’ αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των ενεργών αλλά και υπό εκκαθάριση εταιρειών του Δήμου Ρόδου!

Η νέα εταιρεία θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει και τις προγραμματικές συμβάσεις που θα εκτελεί.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ