Με απόφαση που εξέδωσε το 1ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έγινε δεκτή η ανακοπή που άσκησε ετερόρρυθμη εργοληπτική εταιρεία κατά του Δήμου Ρόδου.
Με την με αριθμό 104/2009 απόφαση της ‏Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λινδίων εγκρίθηκαν τα πρακτικά του ‏διαγωνισμού του έργου «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και ‏υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή ‏υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων μονάδων)» και το έργο ανατέθηκε ‏στην ανακόπτουσα εταιρεία που ήταν η μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση.
‏Ακολούθως, μεταξύ της τελευταίας και του δημάρχου του τότε υφιστάμενου ‏Δήμου Λινδίων (ήδη Δήμου Ρόδου) υπεγράφη την 1.4.2010, σύμβαση, η ‏οποία αφορούσε στην κατασκευή του δημοσίου έργου, συνολικού ποσού ‏324.517,51 ευρώ.
Η εκτέλεση του έργου ολοκληρώθηκε στις 10.12.2010 και σύμφωνα με το με αριθμό 2/27508/20.3.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του.
Κατά τη διαδικασία για την προσωρινή παραλαβή του έργου στις 7.1.2011 διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις από την Επιτροπή προσωρινής παραλαβής, τις οποίες έπρεπε να αποκαταστήσει η ανάδοχος εταιρεία και για τις οποίες ενημερώθηκε και συμφώνησε.
Ακολούθως, ενόψει του ό,τι η ανάδοχος δεν αποκατέστησε τις σημαντικότερες από τις εν λόγω ελλείψεις, κλήθηκε εκ νέου να το πράξει.
Η ανάδοχος κατέθεσε «Ειδική δήλωση βλαβών εξ ανωτέρας βίας και αίτημα αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους», προβάλλοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή που έπληξαν το νησί της Ρόδου τα μεσάνυχτα της 6ης-7ης Φεβρουάριου 2012 προξένησαν τις ανωτέρω βλάβες στο έργο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από επιτόπια εξέταση από τους επιβλέποντες μηχανικούς, συνέταξε Τεχνική Έκθεση-Αυτοψία, με την οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το είδος, την έκταση, το χρόνο, τις συνθήκες και τη δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών του έργου.
Ενόψει αυτών, με την με αριθμό 196/30.3.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, ορίστηκε η Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, η οποία απεφάνθη για την ανάγκη επιτόπιας δια καταδύσεως αποτίμησης των βλαβών και του τρόπου αποκατάστασης αυτών.
Στις 31.5.2012, με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κλήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και η ανάδοχος εταιρεία, να προβούν σε κατ’ αντιπαράσταση επιτόπια εξέταση, (κατάδυση δύτη για βιντεοσκόπηση του αγωγού), στην οποία, όμως, η προσφεύγουσα εταιρεία αρνήθηκε να παραστεί.
Αφού προηγήθηκε μια σειρά διοικητικών πράξεων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου, κατά του οποίου η ανακόπτουσα άσκησε ενώπιον του αρμοδίου οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την από 20.11.2013 ειδική διοικητική προσφυγή. Η τελευταία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
Στις 28.2.2014 η ανακόπτουσα εταιρεία άσκησε ειδική διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του επίδικου έργου ενώπιον της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία, όμως, δεν αποφάνθηκε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών από την υποβολή της, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Στη συνέχεια, κατά της ανωτέρω σιωπηρής απόρριψης η ανακόπτουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152. Η Ειδική Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ειδική διοικητική προσφυγή κατά της 804/18.1.2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου- διαπίστωσης βλαβών ήταν απαράδεκτη.
‏Η οφειλή της ανακόπτουσας εταιρείας εγγράφηκε στον με αριθμό 5035/2016 χρηματικό κατάλογο, σχετικώς δε συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. 48663/16.6.2016 ειδοποίηση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.
Το δικαστήριο διέγραψε την σχετική βεβαίωση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ