Η λασπολογια και η προπαγάνδα του κ.Χατζημάρκου συνεχίζεται με κάθε ευκαιρια, προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη χωρίς να παρουσιάζει καμία απολύτως απόδειξη για τους ισχυρισμούς του.
Είναι φανερή η αδυναμία του να κατανοήσει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο παίρνονται οι αποφάσεις του θεσμού που διεκδικεί να διοικήσει.
Σε μία προσπάθεια να εξηγήσουμε στο κ. Χατζημάρκο τα βήματα από τα οποία μορφοποιείται ο προυπολογισμός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, παρουσιάζουμε συνοπτικά αυτή τη διαδικασία.
Όλα ανεξαιρέτως τα έργα και οι δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας που ψηφίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όσον αφορά στα έργα, κατανέμονται σε συγκεκριμένο ΚΑΕ (Κωδικό Αριθμό Εξόδου ή Εσόδου) ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, ψηφίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εν συνεχεία ακολουθούν τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Όσον αφορά στις δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας εντάσσονται σε Γενικό Έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας με συγκεκριμένο ΚΑΕ και πριν υλοποιηθούν περνούν από Οικονομική Επιτροπή, η οποία και δίνει την έγκριση για την υλοποίησή τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις Τουρισμού σημειώνεται ότι πριν από την οικονομική επιτροπή (μέλος της οποία είναι ο κ. Κόκκινος ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας) παίρνουν έγκριση και από την επιτροπή τουρισμού της Περιφέρειας. Για τις δράσεις έως 20.000 € απαιτούνται 3 (τρεις) προσφορές και ελάχιστη δημοσίευση συγκεκριμένων ημερών στο διαδύκτιο , για τις δράσεις από 20.000 € έως 60.000 € γίνεται διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού, για τις δράσεις από 60.000 € έως 200.000 € ακολουθούνται διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού και τέλος για τις δράσεις από 200.000 € και άνω ακολουθούνται οι διαδικασίες Διεθνούς διαγωνισμού.
Όταν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία και η κατακύρωση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, οι δράσεις υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Όλα ανεξαιρέτως τα έργα και οι δράσεις που εκτελεί η Περιφέρεια παρακολουθούνται από επιτροπές που απαρτίζονται από μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας και τα Τιμολόγια Πληρωμής των Δικαιούχων μαζί με όλα τα παραστατικά – δικαιολογητικά – δεσμεύσεις – αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (προσβάσιμα από τον καθένα στο διαδύκτιο) και αποστέλλονται στην Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου)
Να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των Ενταλμάτων Πληρωμής με βάση τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Τα περισσότερα από τα έργα και δράσεις, έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διαφάνεια του Οργανισμού.
Έχουν υπερψηφιστεί τόσο από την παράταξη μας όσο και την μείζονο μειοψηφία (με αρχηγό τον κ. Κόκκινο) αλλά και τις υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το Περιφερειακό συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για έργα και δράσεις που μόνο στόχο έχουν την ανάπτηξη και την ευημερία των νησιών του Ν. Αιγαίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ