«Το έργο θα ξαναβγεί άμεσα στον αέρα. Είναι ζήτημα ημερών. Το έχει ανάγκη ο τόπος και δεν πρέπει να κάνουμε το χατίρι σε κάθε πικραμένο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα, να λασπολογήσει. Δεν θα τους περάσει».
Με αυτό τον τρόπο σχολίασε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος την απόφαση της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών με την οποία ακυρώνεται η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» (σχετικά έγραψε χθες η «δ»).
«Με το προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε για τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων, οι ενστάσεις στη διαδικασία ενός διαγωνισμού συζητούντο σε τοπικό επίπεδο. Όπως ανέφερα και στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου πανηγυρίσαμε το γεγονός ότι δεν θα εκδικάζονται τοπικά οι ενστάσεις και ότι θα είναι αρμόδια η επιτροπή εκδίκασης των προδικαστικών προσφυγών. Αν ανατρέξει κανείς στην εισηγητική έκθεση, με την οποία ίδρυσε το Υπουργείο Υποδομών αυτή την επιτροπή θα διαπιστώσει ότι το σκεπτικό είναι να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τα θέματα. Εάν δηλαδή υπάρχει προσφυγή οπουδήποτε στην Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο θέμα, να βγαίνει μία απόφαση που θα εφαρμόζεται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις και να μην αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο το κάθε πρόβλημα.
Μέσα σε ένα διάστημα πέντε ημερών, η επιτροπή αυτή έχει κρίνει τα ίδια ακριβώς θέματα, δύο σχεδόν ταυτόσημες προσφυγές και βγάζει δύο αντίθετες αποφάσεις. Δύο διαγωνισμοί σχεδόν ίδιοι… Ο ένας κρίνεται ότι είναι εντάξει και λίγες μέρες μετά ο άλλος διαγωνισμός απορρίπτεται και πρέπει να επαναπροκηρυχθεί με την αφαίρεση ενός ή δύο όρων. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το έργο άμεσα θα ξαναβγεί στον αέρα. Είναι ζήτημα ημερών. Είναι ένα έργο που έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχει ανάγκη ο τόπος και δεν πρέπει να κάνουμε το χατίρι σε κάθε πικραμένο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα, να λασπολογήσει… Δεν θα τους περάσει. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, θα βγει στον αέρα και πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα αρχίσει να υλοποιείται», δήλωσε ο κ. Χατζημάρκος.

Το ιστορικό
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», με την υπ’ αρίθμ. 127/2018 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, που εκδόθηκε προχθές, ακυρώθηκε στο σύνολό της η αριθμ. 10456/19.12.2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Η Αρχή εξέτασε συγκεκριμένα την από 15.01.2018 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την έκανε εν μέρει δεκτή.
Η προσφεύγουσα εταιρεία αιτήθηκε να ακυρωθούν όροι της αριθμ. 10456/19.12.2017 διακήρυξης και του συνόλου των συμβατικών τευχών της, εκδοθέντων στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το ως άνω έργο, προϋπολογισμού €3.657.773,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, διάρκειας 8 μηνών ή 240 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016, (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 51075,1).
Η εταιρεία επικαλέστηκε την πρόθεση συνεργασίας της με τον οικονομικό φορέα του Ε.Ο.Χ με την επωνυμία 3«GENERAL ELECTRIC HUNGARY KFT» και τον διακριτικό τίτλο «GE LIGHTING», για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και υποστήριξε ότι καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής, η συμμετοχή της, λόγω των τιθέμενων – ειδικά για τις συμμετέχουσες ενώσεις οικονομικών φορέων και δη επί ποινή αποκλεισμού – μη αντικειμενικών, υπερβολικών και απόλυτα δεσμευτικών απαιτήσεων συμμετοχής της επίμαχης διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ