Ειδήσεις

ΕΣΕΕ: Τα “Αρνητικά σημεία” στο σχέδιο νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Τα «αρνητικά σημεία» του νομοσχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα σε ενημερωτικό έγγραφό της.

Σε σχετικό έγγραφο, αναγνωρίζεται ότι οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ανακουφίσουν εκατομμύρια πολιτών ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται πως θα βελτιώσουν, τουλάχιστον έως ένα βαθμό, την υφιστάμενη και κοινώς αποδεκτή δυσλειτουργία της αγοράς. Όμως σημειώνεται ότι υπάρχουν και αρνητικές επιδράσεις στην προώθηση του εγχώριου επιχειρείν.

Αναλυτικά ως αρνητικές διατάξεις – εκκρεμότητες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο αναφέρονται από την ΕΣΕΕ τα εξής:

• Η μη επιβάρυνση των μηνιαίων δόσεων με τόκους θα έπρεπε να ισχύει για ποσά οφειλών έως τις 15.000 ευρώ, σε σχέση με τις 5.000 ευρώ που προβλέπεται στο νομοσχέδιο – Ενδείκνυται η διεύρυνση του συγκεκριμένου ποσού.

• Μη πρόβλεψη επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων μέσω π.χ. πρόβλεψης ενός ποσοστού απομείωσης (παροχής bonus) του επικείμενου προς βεβαίωση, για το οικονομικό έτος 2015, φόρου εισοδήματος.

• Πλήρης απουσία θέσπισης εισοδηματικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό οφειλής που καλείται να καταβάλλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα η κατοχύρωση ρήτρας εξάντλησης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (20% ή 30%).

• Η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μη συνεργάσιμα κράτη ή με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής χαμηλότερος του 13%) συνιστά μία διάταξη, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη συρρικνωμένη ταμειακή ρευστότητα των επιχειρήσεων και δε συνάδει με το πνεύμα ανάκαμψης και ανάπτυξης του εγχώριου επιχειρείν.

Για τους οφειλέτες ΟΑΕΕ, ως αρνητικές διατάξεις – εκκρεμότητες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία αναφέρονται τα εξής:

• Το ύψος της κατώτερης δόσης ανέρχεται εν τέλει στα 50 ευρώ και όχι στα 20 ευρώ που υπήρχε στις αρχικές αναγγελίες της Κυβέρνησης, στα μέσα του προηγούμενου Φεβρουαρίου.

• Δεν προβλέπεται δυνατότητα επανένταξης για εκείνους που θα απολέσουν τη ρύθμιση σε περιπτώσεις ασθενείας ή θανάτου (για τους κληρονόμους) του ασφαλισμένου.

• Η δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ σε έως και 3 χαμηλότερες κατηγορίες, ικανοποιεί εν μέρει το αίτημα της ΕΣΕΕ, καθώς η πρόταση του φορέα συνοψίζονταν στη δυνατότητα επιλογής μετάταξης σε έως 2+2 χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις. Υπενθυμίζεται πως η παραπάνω θέση είχε διατυπωθεί ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν παρέχονταν η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ειδική πρόβλεψη θέσπισης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ιδιαίτερη μέριμνα για τους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές .

• Σε συνάφεια με την προηγούμενη παρατήρηση, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως ενώ στους εν ενεργεία ασφαλισμένους δίνεται το δικαίωμα της μετάταξης σε έως και 3 χαμηλότερες κλάσεις, η εν λόγω επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τους ασφαλισμένους που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και θέλουν να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο επιλέγοντας να έχουν προαιρετική ασφάλιση.

• Η θέσπιση της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, αποτελεί μία πρωτοβουλία διττής χρησιμότητας, καθώς όχι μόνο θα τονωθούν τα έσοδα του Ταμείου αλλά ταυτόχρονα η επεξεργασία στοιχείων θα καταστεί ευκολότερη, με συνέπεια την αμεσότερη και εγκυρότερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων. Ευελπιστούμε η τριμηνιαία μετάθεση της έναρξης ισχύος της παραπάνω ρύθμισης(από 1/3/2015 στις 1/6/2015), λόγω τεχνικών ζητημάτων, να αποτελέσει το τελευταίο πρόσκομμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΕ υπηρεσιών.

• Δεν εισακούστηκε η προσφάτως κατατεθείσα πρόταση της Συνομοσπονδίας για επανενεργοποίηση των περίπου 240.000 ανενεργών οφειλετών του ταμείου, μέσω της υπαγωγής τους στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία με την ταυτόχρονη υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

• Στο κατατεθέν νομοσχέδιο δε γίνεται καμία αναφορά ως προς την καθιέρωση μίας «πραγματικής» κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα – ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων, η οποία θα περιλαμβάνει και οφειλές που υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις). Ταυτόχρονα, η απουσία πρόβλεψης για την επέκταση των μηνιαίων δόσεων-παρακρατήσεων αποπληρωμής, οι οποίες με βάση το υφιστάμενο καθεστώς ανέρχονται στις 40, στερεί την προοπτική διεξόδου σε ασφαλισμένους, που παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν μπορούν, λόγω υψηλών οφειλών, να συνταξιοδοτηθούν.

• Χρήζει ριζικής αναδιάρθρωσης ή ακόμη και ολικής απαλοιφής το άρθρο 31 του κειμένου του Νομοσχεδίου περί αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνη των εκπροσώπων και των λοιπών νομικών προσώπων των ΑΕ και ΕΠΕ που χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνιστά έναν έντονα αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης οποιασδήποτε επενδυτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

• Αρνητική εντύπωση προκαλεί η κατάργηση της παραγράφου 4, του άρθρου 55 του Ν.4310/2014, που περιγράφεται στο άρθρο 34 του Νομοσχεδίου. Η κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου ανατρέπει στην ουσία τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και ορίζει το ύψος των προς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των μισθών υπερημερίας με βάση την απόφαση που θα ληφθεί από το δικαστήριο.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος υπέρμετρης επιβάρυνσης του εργοδότη (επιχειρηματία), από τη στιγμή που δύναται να επιδικαστούν ποσά που υπερβαίνουν τις νόμιμες απαιτήσεις του εργαζομένου, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου. Η επιφύλαξη κοινής μεταχείρισης από την πλευρά του Κράτους μεταξύ επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους από τη μία και μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων από την άλλη, δεν προσιδιάζει στο αίσθημα δικαιοσύνης που επιθυμεί να εμφυσήσει η νέα Κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου