Τοπικές Ειδήσεις

Μ. Παπαγεωργίου: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία

Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2022
Μόλις κυκλοφόρησε η πρώτη  μονογραφία του δικηγόρου της Ρόδου κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου μετά από ένα ταξίδι πενταετούς έρευνας και συγγραφής.

Ο κ. Παπαγεωργίου ευχαρίστησε όλους όσους ήταν δίπλα του, την οικογένεια του, τους ανθρώπους του και τους καθηγητές του στη Νομική Σχολή της Αθήνας και στο Cambridge.

Στις 884 σελίδες και 2076 αναλυτικές παραπομπές/σημειώσεις του Βιβλίου συγκεντρώνεται η σύγχρονη θεώρηση του Δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιωσιμότητας του ευρωπαικού Συνταγματισμού.

Ξεχωριστές ευχαριστίες έδωσε στις εξαιρετικές εκδόσεις Σάκκουλας ΑΕ, στον Ευρωπαικό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και στον Πρόεδρό του καθηγητή του κ. Σπ. Φλογαΐτη για τη συνέκδοση και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κώστας Μενουδάκο για το ιδιαίτερα τιμητικόπρολογικό σημείωμα.

Η Moνογραφία πραγματεύεται τις σύγχρονες πτυχές του δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την πολυδιάστατη εξέλιξή του μέσα στο χρόνο.

Πέρα από την ανάλυση των συνθηκών της νομιμότητας για ευρωπαϊκό κράτος δικαίου στρέφεται στη σημασία της έννομης αποτελεσματικότητας του, αναδεικνύοντας το ρόλο ενός συνεκτικότερου δημοσίου συμφέροντος για τη συνδυαστική αντανάκλασητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία ανοιχτή και πλουραλιστική έννομη τάξη.

Στο βιβλίο προβάλλεται δομικά η έννοια του πολυεπίπεδου και ενιαίου ευρωπαϊκού συνταγματισμού ερμηνεύοντας: την κανονιστική δυναμική του Συντάγματος, την υπερνομοθετική ακτινοβολία του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και τη δικαιοπλαστική εμβέλεια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά την αντίστοιχη εκτενή θεώρηση της κατευθυντήριας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον ισόρροπο δικαιοδοτικό έλεγχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ελευθερίας και της συγκροτημένης σύγκλησής τους προς τους έννομους όρους και τις προϋποθέσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το παρόν συγγραφικό εγχείρημα, με αφορμή την επιβεβλημένη δικαιική εναρμόνιση περιβάλλοντος και οικονομίας, ερευνά και αποτυπώνει τη σύγχρονη σύνθεση του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου και της δημόσιας διακυβέρνησης μέσα από εμπεριστατωμένη και λεπτομερειακή τεκμηρίωση 2.076 παραπομπών, σχολίων και σημειώσεων με εξαντλητική προσέγγιση της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, νομολογίας, νομοθεσίας και άλλων πρωτογενών πηγών.

Οι δε επιμέρους ενότητες που εξετάζουν μηχανισμούς όπως της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της Περιβαλλοντικής Φορολογίας, του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων προβάλλουν την πρακτική αποκωδικοποίηση όλων των παραπάνω, πέρα από τις δογματικές και τις τυπικές τους κατευθύνσεις με κριτική διάθεση ως προς τη δικαιική τους απόδοση, την οικονομική τους προοπτική, την κοινωνική τους αποδοχή,αλλά και τη δικαιοδοτική τους ελεγξιμότητα.

Η μελέτη συμπυκνώνει τις διαγενεακές προκλήσεις του σύγχρονου κράτους δικαίου διεκδικώντας τη μετάβαση από το «δίκαιο της ανάγκης» στη «αναγκαιότητα του δικαίου»προς χάριν της ίδιας της Βιωσιμότητάς του.

Ο Μιχάλης Θ. Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίων Αθηνών, με ειδίκευση στο Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και Visiting Research Fellow – V.Scholar PhD Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law), όπου μετεκπαιδεύτηκε και πραγματοποίησε μεγάλο μέρος της διδακτορικής του έρευνας και συγγραφής από το 2016 έως το 2020.

Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής ερευνητικής του παρουσίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge παρακολούθησε δύο ακαδημαϊκές περιόδους (2016-2017 και 2017-2018) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της οικείας Νομικής Σχολής (Faculty of Law) στα πεδία: του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος και του Διεθνούς Δικαίου των Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 20 εκτενείς μελέτες και άρθρα στο φάσμα του Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Μεταπτυχιακά, Ερευνητικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα Νομικών Σχολών, Ερευνητικών Ίνστιτούτων και Ίδρυμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Cambridge University/Wolfson College), όπως και σε πανελλήνια νομικά Συνέδρια και Ημερίδες.

Το φθινόπωρο του 2019 ορίστηκε Επιστημονικός Σύμβουλος – Ειδικός Συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ ́ Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος.

Από τον Ίανουάριο του 2021 έχει ενταχθεί στο Κύριο Διδακτικό Προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στο Μητρώο Εισηγητών της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Το Φεβρουάριο έως τον Ίούνιο του 2021 συμμετείχε ως Τακτικό Μέλος στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο της Μετάπτωσης του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και από τον Απρίλιο έως τον Ίούλιο του 2021 ως Τακτικό Μέλος στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των Δασών και της διαφύλαξης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων κατά την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών.

Το Νοέμβριο του 2021 έγινε δεκτός ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/ Εντεταλμένος Διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίων Αθηνών, με ιδιατερο αντικείμενο τον Εφαρμοσμένο Συνταγματισμό και τη Βιώσιμη Διοικητική Διακυβέρνηση.

Προσλήφθηκε δε ως Επιστημονικός Συνεργάτης (Διδάσκων Π.Δ. 407/08 Τομέας Δημοσίου Δικαίου) στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπι- στημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με ανάθεση διδασκαλίας στο Διοικητικό Δίκαιο, στη Διοικητική Δικονομία και στο Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. έχει λάβει επί τρία (3) συναπτά έτη Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ί.Κ.Υ.) (2008-2011). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (2015), με βαθμό Άριστα (με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο) της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και Διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) Δημοσίου Δικαίου (2020) επίσης με βαθμό Άριστα (με ειδίκευση στο Συνταγματικό και στο Διοικητικό Δίκαιο και δη στο Δίκαιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης) της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α..

Είναι μέλος στις Επιστημονικές Ενώσεις:

α) Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος,

β) Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου,

γ) Παρατηρητήριο Συνταγματικών Εξελίξεων του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρύματος Θ. & Δ. Τσάτσου -“Syntagma Watch”,

δ) Cambridge Union Society.

Συνεργάζεται με νησιωτικούς Δήμους και εταιρείες Ο.Τ.Α., με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου, με κοινωνικο-ασφαλιστικά Ν.Π.Δ.Δ. και με εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα των Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ελλάδα είτε ως Επιστημονικός/Ειδικός Συνεργάτης, είτε ως Νομικός Σύμβουλος, ιδίως στους τομείς της Διοικητικής Διακυβέρνησης, του Δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Διοικητικών Συμβάσεων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου